Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:31:55, 21.09.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«АҒАБИЙ»ДИҢ  IV  КИТАБЫ

Қарақалпақстан халық ша­йыры, жазыўшы Кеңесбай Каримовтың «Ағабий» атлы роман тетралогиясының төртинши китабы «Ағабий IV. Қысыўмет» деген ат пенен «Қарақалпақстан» баспасы белгиси астында басып шығарылды.

­ «Ағабий» тетралогиясы төрт китаптан ибарат болып, ол қарақалпақлардың шама менен 200 жыллық өмиринде айтарлықтай әҳмийетли роль ойнаған тарийхый ўақыяларды өз ишине алады,-дейди К.Каримов бизиң менен болған сәўбетте. ­ Биринши китапта Бухара қарақалпақларының бир топары Әмиўдәрья­ның қуяр аяғындағы өзлериниң әййемги ата-бабаларының журтына көшиўине себеп болған сиясий жағдайлар, жолдағы қы­йыншылықлар көркем образлар менен сәўлелендирилген болса, екинши китапта XIX әсирдеги өмири, азатлық ушын гүреслерде набыт болған қаҳарманлары ҳаққында гүрриң етилген еди.

Үшинши китап қарақалпақлардың сиясий-жәмийетлик турмысында үлкен әҳмийетке ийе болған Шымбай шәҳәри ҳәм оның әтирапында жәмлескен Шымбай уездиндеги жағдай, 1915-1916-жылларда суўсызлық ақыбетинде жүз берген халықтың ядында «аққапшық» аты менен сақланып қалған ўақыялар ҳәм сол ўақыяларда шешиўши роль ойнаған шахслар жөнинде сөз етиледи.   

«Қысыўмет» атлы төртинши китапта Қарақалпақстан тарийхының қыйын ҳәм есте қаларлық дәўирлери ­ 1917-жылдан 1950-жылларға дейинги аралық қәлемге алынып, халқымыздың зәбердес перзентлери Қазы Мәўдит, Аллаяр Досназаров, Сейфулғәбит Мәжитов, Қасым Әўезов, Избасар Фазыловлардың өмири ҳәм тәғдири әдебий картиналарда сызып берилген.

Китап жазыўшының өз қаржысы есабынан 500 нусқада басып шығарылған.

 

Ә.АЛЛАХАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF