Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:16:49, 15.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«БАЛА  КҮЛСЕ, ӘЛЕМ  ГҮЛИСТАН»

Перзент — ата-ана қолындағы аманат. Оның жүреги ҳасыл гәўҳарға уқсайды. Гәўҳарға ҳәр түрли нағыслар салыў мүмкин бол­ғаны сыяқлы, бала жүрегине де жақсы пикирлер сиңдириў мүмкин. Баспасөз материалларында жазылыўынша, бала өмири даўамында қабыл ететуғын информа­цияның жетпис процентин бес жасқа шекемги дәўирде қабыллайды екен. Демек, жас әўлад   тәрбиясында биринши гезекте ата-ананың, қалаберди, мектепке шекемги билимлендириў мәкемелериниң тутқан орны айрықша.

Бүгинги күнде мәмлекетимиз тәрепинен балаларымыздың билимли, зийрек, епшил болып камал­ға келиўинде тәлимниң дәслепки басқышы  бол­ған  мектепке  шекемги  билимлендириў  системасын  раўажландырыўға айрықша итибар қаратылып, Президентимиздиң 2016-жыл 29-декабрьдеги «2017-2021-жылларда мектепке шекемги билимлендириў системасын буннан былай да жетилистириў  илажлары ҳаққында»ғы қарары бул бағдардағы жумыслардың жанланыўына түртки болды.

Пайтахтымыздағы 46-санлы балалар бақшасы қырық бес жылға шамалас ўақыттан берли кишкене балаларымызды қушағына қамтып кемекте. Ҳәзирги ўақытта пайызлы мәканға айланған бул бақшада алты топарда 170 бала тәрбияланбақта. Быйылғы жылы  бақшаға «Бахыт Миратдин» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң қолы гүл қурылысшылары тәрепинен ири оңлаў жумыслары алып барылды. Дәргайға заманагөй әсбап-үскенелер алып келинип, барлық ханалар ыссы суў менен тәмийинленген.

Балалардың тәрбиясы жақсы жолға қойылған бул мектепке шекемги билимлендириў мәкемесине 2011-жылдан берли  Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў ағласы, жоқары категориялы устаз Тоқтахан Жүгинисова  басшылық етип атыр. Балалар бақшасының  турмысы менен жақыннан танысқанымызда, ондағы жаратылған мүмкиншиликлер, әсиресе, азадалық, ханалардағы гүллер кимниң  болса да дыққатын тартады.

— «Бала күлсе әлем гүлис­тан» дейди халқымыз. Олардың бахты ҳәм шадлығы, тынышлығы ушын ҳәммемиз жуўапкермиз. Ҳәзирги ўақытта жас әўладқа берилип атырған тәрбия процесслери пүткиллей жаңаланып, олардың физикалық, ақылый раўажланыўы ушын бақшамызда тәрбияланып атырған балаларға «Балажан» таяныш бағдарламасы бойынша тәлим-тәрбия жумыслары жақсы жолға қойылған. Жыл даўамында балаларға ана-Ўатан­ға  сүйиспеншилик сезимлерин, туўылған жердиң тәбия­тын қорғаў, миллий мийрасларымызды қәстерлеў, еркин  пикирлеўге үйретиўде тәрбияшыларымыз ҳәр қыйлы темаларда ашық сабақлар өткерип барады, - дейди пидайы педагог бақша менгериўшиси Тоқтахан Жүгинисова. — Балалардың күшли ҳәм ақыллы болыўы ушын бақшамызда инглис ҳәм рус тиллери бойынша, спорттың гимнастика, гүрес түрлери, сондай-ақ, қызларды турмысқа таярлаў бо­йынша «Зумратайлар  давраси» дөгереклери ислеп тур. Келешек әўлад тәрбиясын беккемлеўдей әдиўли кәсипте ат салысып хызмет етип атырған тәрбияшыларымыз Г.Еримбетова,   М.Юсупова, В.Утешовалар ўақыт пенен санаспай, өз кәсибине садықлығы, зийреклиги менен көпшилик ата-аналардың кеўлинен шығып, ал­ғысқа миясар болмақта. Нөкис қаласындағы «Ақ жағыс» мәкан пуқаралар жыйыны менен биргеликте аймақтағы кем тәмийинленген шаңарақлардың он сегиз баласын бийпул тәрбиямызға алдық...

Әлбетте, бул  бақшада жаңалықлар баршылық. Бул дәргайдағы ерисилген табыслар, исленген жумыслардың нәтийжесине қарай  алдағы  ўақытларда да көп сөз етиледи, деген ойдамыз.

 З.ЖАҚСЫМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF