Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:12:50, 16.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МОСКВАДАН  ҮЛКЕН   ТӘСИРЛЕР  МЕНЕН

Аўылласымыз Бийбихан Сейтназарованы Россияда ҳәр жылы өткерилетуғын халықаралық Пушкин атына шөлкемлестирилетуғын таңлаўдың лауреаты болыпты, деген хош хабарды еситиўден устазды изледик.

Халықаралық Пушкин таңлаўы 2000-жыллары шөлкемлестирилген болып, дүньяның барлық еллеринен талабанлар қатнасады. Таңлаўдың талабы рус тилиниң әҳмийети ҳаққында эссе жазыўдан ибарат. Февраль айынан эсселер интернет арқалы да, почта хызметлери арқалы да қабылланып баслайды. 6-июнь рус ша­йыры А.С.Пушкинниң туўыл­ған күнинде жеңимпазлар анықланады. Быйыл таңлаўда 48 мәмлекеттен 251 талабан қатнасып, соннан 50 адам жеңимпаз деп табыл­ған. Өзбекистан Республикасынан төрт жеңимпаз анықланған болса, соның бири тахтакөпирли  муғаллим, райондағы 1-санлы улыўма билим бериў мектебиниң рус тили пәни  оқытыўшысы Бийбихан Сейтназарова.

— Бизиң балалық жылларымызда рус тили ҳәм әдебияты сабағы ушын көп ўақыт ажыратылатуғын еди,-дейди Бийбихан. — Әкемниң урыс ҳаққындағы еске түсириўлери менде рус халқына ҳәм рус тилине деген ҳүрметти күшейтти. Әкем Сейдамет Сейтназаров 1942-жылы Сталинград саўашында урыс майданында  аўыр жарақатланған. Ҳәлсиреп, көп қан жоғалтқан әкемниң артық орнынан қозғалыў мүмкиншилиги болмаған. Жаў күтип турмайды. Әкеме жан саўғалаў уўайым болып турған бир пайытта рус солдаты әкемди арқалап, жүдә алыста жайласқан госпитальға қара терге түсип жеткерип салады. Миннетдар болған әкем қуўанғанынан солдатқа рахметин айтқысы келеди. Әкем де Қараөзектен барған, сада аўыл баласы емес пе, сол бир аўыз «рахмет» деген сөздиң русша айтылыўын да билмейди екен. «Әне сол рус жигити болмағанда мен бүгин тири жүрмес едим» деп еслейтуғын еди әкем. Сонда мен балалық кеўил менен, егер әкем тири болмағанда маған да мына өмирге келиў жоқ еди. Демек, мен әкеме үйрениў несип етпеген тилди билиўим керек, деген мақсет пенен рус тили ҳәм әдебияты пәнин қызығып оқыдым ҳәм бул тилди терең меңгериўим-мен ушын өмиримше азық болды деп айта аламан.

6-11-сентябрь күнлери аралығында таңлаў жеңимпазлары Россияның пайтахты Москва  қаласына мирәт етилди. Олардың қатарында Бийбихан да балалығынан әрман еткен шәҳәр бойлап саяхат етиў бахтына миясар болды.  Бул тәсирлерин  ол биз бенен была­йынша бөлисти:

— Москва қаласында бол­ған алты күнимде өзимди ертеклер елинде жүргендей сезиндим  десем, көпшилик исенбейтуғын да шығар. Дүньяның көпшилик мәмлекетинен, соның ишинде Франция, Италия, АҚШ,  Австрия, Қытай, Португалия ҳәм тағы басқа да еллерден келген кәсиплес досларымыз бенен тил табысыў қыйынға түскен жоқ. Себеби, ҳәммеси рус тилин биледи, сол тил арқалы жеңимпаз болып атырған едик. Арамызда  мәмлекетлик мектеплерден баслап, жеке меншик билим бериў мектеплериниң, жоқары оқыў орнының оқытыўшылары да бар. Алдын ала белгиленген бағдарлама бойынша ҳәр күни ҳәр түрли орынларды тамашаладық. А.С.Пушкин атындағы музейде, театрда болдық. Мәселен, Шекспирдиң «Король Лир» шығармасының мазмунын китабы арқалы жақсы билсек те, спектаклин көрмеген едим.

9-сентябрь Москва қаласы күни деп белгиленеди екен. Әне усы күни биз жеңимпазлар Қызыл Майданда байрам салтанатына қатнастық. Майданда Россия  Президенти В.Путин бәршени байрам менен қутлықлады. Сол күни  «Ақ зал»да  бизлерди сыйлықлаў мәресими салтанатлы жағдайда өтти. Дипломларымызды  тапсырды. Буннан басқа билимлендириў тараўы жумыслары менен жақыннан таныстық. Билимимди асырыў курсына да қатнасып  үлгердим ҳәм арнаўлы сертификатын алдым. Москва бойлап ҳәм автобуста,  ҳәм жаяўлап саяхат жасадық. Журналистлер менен ушырастық. Айта берсем,  бәри жүдә тәсирли. «Российская газета»ның басламасы менен шөлкемлестирилген бул таңлаў 17-мәрте усындай салтанат пенен өткерилип атырғанына, биз оқытыўшы-мийманларға  деген рус ели басшылығының сый-ҳүрметине қайыл болдық. Қәне енди бизиң елде де усындай таңлаў шөлкем­лестирилип, Өзбекистанды, соның ишинде Қарақалпақстанды пүткил дүньяға биз де танытсақ  еди, деген жақсы әрманлар менен қайттық,-дейди жеңимпаз.

Инсанның өзине исенип қәдем атқан тәўекелшилиги оны жоқары шыңларға жеткереди. Бул мениң қолымнан келмейди, деген пикирден ҳәр қашан аўлақ болыў керек. Мен ҳеш кимнен кем емеспен,  кем болмайман да, деп таслаған қәдемиң сени алдамайды. Бул пикирлерди Бийбихан муғаллим де мақуллайды ҳәм басқаларға тәўекелши болыўды мәсләҳәт етеди. Ҳақыйқатында да, егер Бийбихан Сейтназарова енди напақа жасына жеткенде маған таңлаўдың неге кереги бар, деп қол силтемей,  тәўекелшилик етип интернет арқалы таңлаўға қатнаспағанында  Москвадай үлкен қалаға сая­хаты  сол  балалықтағы әрманы менен қоса қалып кетер ме еди, ким билипти!!.

«Алыстағы ағайинниң аты озғанша, жақындағы аўылластың тайы озсын», деген гәп бар халқымызда. Мийнети баҳалы инсанлардың табысына ҳәр дайым қуўанып отырамыз. — Бәринен де бурын мениң бахытым-аўызбиршиликли,  әдил басшысы бар,  қызығыўшаң жәмәәтке түсиўимде,-дейди Бийбихан толқынланып ҳәм өзиниң кәсиплеслерин мақтаныш етип. — Мениң таңлаўда жеңимпаз болғанымды еситкен күннен баслап бәри әтирапымда  жуғырласып жыйналып қалды. Мектеп директорымыз Миясар Алламбергенованың  басшылығында жыйналыс өткерип, мени қызғын қутлықлады. Кетеримде ҳақ жол тилеп шығарып  салды. Бундай сый-ҳүрметтен артық және не керек!!  Мен Москвадан келген ўақтымда жәмәәтим директорымыз Миясардың басшылығында Нөкис темир жол вокзалынан көпшилик болып  гүллер менен күтип алды.     

«Уяда нени көрсе-уш­қанда соны ислейди». Устазлар шаңарағынан тәрбия алған ул-қызлары да билимге қызығыўшаң болып өсти. Балалардың кемпир апасы Тазагүл Сабурова тәжирийбели устаз ҳәм қолынан өнери тамған шебер тигиўши еди. Енесинен ҳәр тәреплеме жақсы пазыйлетлерди өзлестирген Бийбиханның өзи де бүгинги күнде шийриннан-шекер ақлықлардың кемпир апасы. Өмирлик жолдасы Мажит Галиуллин де рус тили муғаллими. Қызларының екеўи Өзбекистан мәмлекетлик  жәҳән тиллери университетин табыслы тамамласа, үшинши қызы Марзия усы университетте билим алып атыр. Келеси жылы питкер­еди. Улы Расул ғана кәсибин басқа тараўдан таңламақшы. Бүгинги күнде туңғышы Сиана Алматада, екинши қызы Гүлнур Дубайда өз шаңарақлары менен бахытлы жасап атыр.

Бийбихан Сейтназароваға  жеңисиңиз ҳәм жақынлап қалған устазлар байрамыңыз  қутлы болсын, деў менен бирге, районымыздан талапшаң, билимге қуштар,  елимизди  дүньяға танытатуғын устазлар саны еле де көбейе берсин, деймиз!

Гүлнара  ДӘЎЛЕТМУРАТОВА,

«Тахтакөпир таңы» газетасының редакторы

СҮЎРЕТТЕ: Б.Сейтназарова.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF