Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:34:04, 15.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

УСТАЗЛАР — ӨМИРГЕ ЖЕТЕЛЕЎШИ ЖУЛДЫЗ

Ҳәммемизге белгили бир ҳақыйқат бар, адам қандай бийик шыңларға шықса да еки инсан алдында мудамы бас ийеди. Бири бизди дүньяға келтирген ана болса,  екиншиси — устаз!  Бул еки сөзди айтқанда жүрек толқынланбаўы, кеўилдиң түбинде балалық пенен байланыслы жағымлы  ўақыялар еске түспеўи мүмкин емес.

Демек, устаз өмир жолымызды жақты етиўши қуяш, қыйыншылық­ларға толы турмыстан өз соқпағымызды адаспай табыўға, мәнзилге жетиўге дурыс бағдар бериўши жулдыз. Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Кәримов айтқанындай, устаз класс ханасына берекет ҳәм билим менен бирге ақ қағаздай пәк жүреклерге инсаныйлық пазыйлетлерди, адамгершилик, мийирбанлық ҳәм келешекке исеним менен шыдамлылықты алып киреди. Устаздан сабақ алған шәкирт кәсип таңлаўда ҳеш қашан  жаңылыспайды.

Ҳәр жылы 1-октябрь сәнесин айрықша көтериңкилик пенен күтип аламыз. Себеби, бизлер ушын көз нурын, өмириниң бир бөлегин аямай билим ҳәм тәрбия берген  ата-анамыздай қәдирли инсан сыпатында қәлбимизден мәңги орын алған устазларымыз  бенен  дийдарласыўға, теберик инсанларды байрам менен қутлықлаўға асығамыз.

Билимлендириў тараўы хызметкерлериниң машақатлы мийнетлериниң  татлы  жемислери ҳәр  бир оқыўшының айтқан алғысы, оның өмирден өз орнын табыўы менен белгиленетуғын болса,  мәмлекетимиз тәрепинен Ўатан­ға садық перзентлерди тәрбиялаўдағы хызметлери мүнәсип баҳаланып келмекте.

Биринши нәўбетте олардың заманагөй имаратларда ең соңғы илим-техника жетискенликлеринен пайдаланып  билим алыўын тәмийинлеўге үлкен итибар қаратылған. Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги  тәрепинен  2017-жылы республикамыздың барлық қала ҳәм районлардағы улыўма орта билим бериў  мектеплеринде  Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл  7-апрельдеги «2017-жыл инвестиция бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары тийкарында  жумыслар әмелге асырылды. Халық билимлендириў минис­трлигине қараслы 38  мектепте жәми 35 млрд. 41 млн. 900 мың сумлық, 20 мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде жәми 19 млрд. 413 млн. 100 мың сумлық қурылыс-оңлаў жумысларын алып барыў белгиленген. 38 улыўма билим бериў мектеплеринде алып барылған бул жумыслар жуўмақланып, мәмлекетлик қабыллаў жүргизилмекте. 5 мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде реконструкция жумыслары алып барылмақта, ал, 15 мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде қурылыс-оңлаў жумыслары жуўмақланыў алдында тур.

Өсип киятырған жас әўладтың заман талабына сай  кәмил инсан болып жетисиўинде  билим ҳәм тәрбия жумыслары дәслеп шаңарақта, оннан соң балалар бақшасында  басланады десек қәтелеспеймиз. Бүгинги күнде бизиң перзентлеримиздиң ең заманагөй, барлық қолайлылықларға ийе болған бақшаларда тәрбияланыўына үлкен итибар берилмекте. Тек 2017-жылда жәми 20 балалар бақшасында  14 млрд. 804 млн. 600 мың сумлық жумыслар исленди.

Өткен оқыў жылында республикамыздағы улыўма орта билим бериў мектеплеринен  көплеген оқыўшыларымыз өзлериниң билимлери ҳәм жетискенликлери  менен  көзге түсти.   Оқыўшылар арасында 21 пәннен өткерилген  пән олимпиадасы жуўмағында  84 оқыўшы жеңимпаз деп табылып, диплом ҳәм баҳалы саўғалар менен сыйлықланды. Усы жылдың 12-13-май күнлери Ташкент қаласында өткерилген «Ислам Кәримов шығармалары билимданы» таңлаўының жуўмақлаўшы басқышында Хожели районы 27-санлы мектептиң 9-класс оқыўшысы Алимжанова Дилафруз 1-орынды ийеледи.

Машақатлы ҳәм әдиўли кәсибиниң пидайылары болған устазларымыздың 2016-2017-оқыў жылында ерискен табыслары аз емес. Өзбекистан көлеминде өткерилген  «Ең жақсы сабақ исленбе» таңлаўының 3-басқышында Хожели районындағы 62-санлы мектептиң дене тәрбиясы пәни муғаллими А.Әўезовтың сабақ исленбелери 2-орынды, Шоманай районы 7-санлы мектептиң мийнет пәни муғаллими Б.Нийетуллаеваның сабақ исленбелери 2-орынды, Нөкис қаласы 19-санлы мектептиң информатика пәни муғаллими Н.Қәдировтың сабақ исленбелери 3-орынды ийеледи.

«Жылдың ең жақсы шет тили пәни муғаллими»  таңлаўының жеңимпазлары республикамыздан 3 муғаллим — «Прогресс» Билим ҳәм раўажландырыў орайы муғаллими Б.Абдирова, Нөкис қаласындағы 1-санлы қәнигелестирилген улыўма орта билим бериў мектебинен  Х.Аширова, Қанлыкөл районының 2-санлы мектебинен  Р.Валиевлер   Уллыбританияның  Глазго Каледония университетинде 2017-жылдың 20-январь — 3-февраль аралығында ис-тәжирийбе  алмасып, өзлериниң кәсиплик шеберлигин еле де жетилистириўге миясар болды. Тахтакөпир районы 1-санлы мектептиң рус тили пәни муғаллими Б.Сейтназарова Москвада өткерилген Халықаралық Пушкин шығармалары таңлаўының лауреаты болыўға еристи.     

Кегейли районы 8-санлы мектептиң қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими Р.Бердимуратова «Қарақалпақстан Республикасы халық муғаллими», Қараөзек районы 31-санлы қәнигелестирилген улыўма орта билим бериў мектебиниң химия пәни муғаллими Т.Баймановалар «Өзбе­кистан Республикасына хызмет көрсеткен Халық билимлендириў хызметкери», Елликқала районы 25-санлы улыўма орта билим бериў мектебиниң рус тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими С.Рахимов болса «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген Халық билимлендириў хызметкери» ҳүрметли атақларын алыўға миясар болды.

Өзбекистан Республикасы  Минис­трлер Кабинетиниң 2017-жыл 6-апрельдеги «Улыўма орта ҳәм орта арнаўлы, кәсип-өнер билимлендириўдиң мәмлекетлик билимлендириў стандарт­ларын тастыйықлаў ҳаққында»ғы, усы жыл 15-марттағы «Улыўма орта билим бериў ҳаққындағы Режени тастыйықлаў ҳаққында»ғы  қарарлары тийкарында улыўма билим бериў пәнлеринен Мәмлекетлик билимлендириў стандартлары тастыйықланыўы устазларымыз алдына  үлкен жуўапкершиликли  жаңа ўазыйпа ҳәм талаплар қоймақта. 

   Бул қарарлардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде улыўма орта билим бериўдиң мәмлекетлик билимлендириў стандартлары ҳәм оқыў бағдарламаларын әмелиятқа енгизиў бойынша республика көлеминде «Улыўма орта билим бериўдиң мәмлекетлик билимлендириў стандартлары ҳәм оқыў бағдарламаларын әмелиятқа нәтийжели енгизиў» атамасындағы мақсетли оқыў курслары Нөкис қаласындағы «Прогресс» Билим ҳәм раўажландырыў орайы ҳәм 19, 17, 36-санлы улыўма орта билим бериў мектеплери базасында өткерилди ҳәм бул бойынша республикамыздың барлық қала  ҳәм районлық ҳәр бир улыўма орта билим бериў мектеплериндеги ҳәр бир муғаллимге жетип барыўы тәмийинленди.

 «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери» жылында «Пидайың бол­ғаймыз сениң, Өзбекистан!» сүрени астында басланған жаңа оқыў жылымызда улыўма орта билим бериў мектеплеринде 1-4, 6-7-классларда компетенциялы қатнасықларға тийкарлан­ған мәмлекетлик билимлендириў стандартлары ҳәм оқыў бағдарламалары тийкарында улыўма билим бериў пәнлеринен таяныш ҳәм пәнге тийисли компетенцияларды қәлиплестириў бойынша муғаллимлеримиз алдынғы педагогикалық технологияларды пайдаланыў арқалы сапалы сабақ өтиўде және де жуўапкершилик пенен  ҳәрекет етпекте.

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң «Муқаддес елимиз, кеңпейил халқымызға садық хызмет етиў — ең әдиўли миннетимиз» деп айрықша атап өткениндей, улыўма орта билим бериўдиң Мәмлекетлик билимлендириў стандартларын 2017-2018-оқыў жылынан баслап басқышпа-басқыш әмелиятқа енгизиўде билимлендириў тараўы хызметкерлери алдында турған ўазыйпаларды орынлаўда елимиздиң ертеңги келешеги бол­ған жас әўладты интеллектуал раўажланған, билимли, ой-өриси кең ҳәм ҳақыйқый инсан етип тәрбиялаўда ҳеш қашан шаршамайды. Бул бизиң әдиўли миннетимиз.

Қ.БЕКТУРДИЕВ,

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министри.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF