Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:01:36, 16.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

 

ЖӘРИЯЛЫЛЫҚТЫ  ТӘМИЙИНЛЕЎ ЖОЛЫНДА

«Ўздавдонинспекция» тәрепинен «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик қурылыс системасын жетилистириў бағдарында «Мәмлекетлик басқарыў тийкарлары ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызам жойбары ислеп шығылды.

Усы нызам жойбарында мәмлекетлик басқарыў тийкарлары, түрлери ҳәм де олардың ўазыйпа ҳәм ҳуқықларын белгилеў тәртипке салынады. Нызам жойбарын таярлаў ушын жуўапкер минис­трликлер сораўы бойынша усыныс киргизиў ямаса қәниге ажыратыў белгиленген.

Мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары жумысларының жәриялылығын тәмийинлеў, инсан ҳуқық, еркинликлери ҳәм нызамлы мәплери, юридикалық шахсларға байланыслы мәлимлемени усыныўдың заманагөй түрлерин әмелге киргизиў мақсетинде «Мәмлекетлик ҳәкимият уйымлары хызметиниң жәриялылығы ҳаққында»ғы Нызам нормалары сын көзқарастан үйренилип, оны әмелге асырыў механизмлерин жетилистириўге қаратылған усыныслар ислеп шығылды. Мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў ҳәм ҳәкимшилик тәртип-қағыйдаларын қолланыўға қаратылған барлық қарар ҳәм ҳүжжетлер инспек­цияның рәсмий ведомстволық веб-сайтларына жайластырылып, оған пуқаралық жәмийети институтларын кең тартыўға итибар қаратылды.

Буннан тысқары, Баспасөз ҳәм хабар агентлиги, Электрон ғалаба хабар қураллары миллий агентлиги менен биргеликте мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары мәлимлеме хызметлери жумысының нәтийжелилигин арттырыў мақсетинде ис-илажлар ислеп шығылып, онда мәлимлеме хызметлери тәрепинен мәмлекетлик басқарыў уйымлары хызметиниң әҳмийетли тәреплери бойынша системалы түрде баспасөз әнжуманлары ҳәм брифинглер өткерилди.

Инспекция мәмлекетлик басқарыўда рухсат бериўши тәртип ҳәм қағыйдаларды оптималластырыўға қаратылған Министрлер Кабинети қарары жойбарына өзиниң усынысларын киргизди. Усы жойбарда мәмлекетлик басқарыўда рухсат бериў нормаларын қайта көрип шығыў ҳәм қысқартыў, лицензиялаўдың айырым түрлерин рухсатнамаларға, өнимлерди сертификатлаўды — олардың муўапықлығын декларациялаў түрине өткериўди нәзерде тутады.

Инспекция жумысының ашықлығын тәмийинлеўге де айрықша итибар қаратылмақта. Бул бағдардағы жумыслар көлемин кеңейтиў мақсетинде ис-илажлар бағдарламасы ислеп шығылып, онда министрликлер, ведомстволар, хожалық бирлеспелери ҳәм ҳәкимлердиң тийисли жумыслар ямаса есабат дәўирлериниң жуўмақлары бойынша ғалаба хабар қураллары, рәсмий ведомстволық интернет сайтлары яки видеоконференцбайланыс системасы арқалы есап бериў ислери жолға қойылды.

Республикамызда мәмлекетлик хызметке заманагөй пикирлейтуғын, умтылыўшаң, жуўапкершиликли, жоқары маманлықтағы кадрларды тартыў мәселелерине айрықша итибар қаратылып келинбекте. Бул өз гезегинде кадрлар хызмети ҳаққындағы, бос турған лаўазымларды толтырыў таңлаўын өткериў тәртиби ҳаққындағы, кадрлар резервин қәлиплес­тириў тәртиби ҳәм кадрлар ротациясы, олардың маманлығы ҳәм кәсиплик шеберлигин арттырыў ҳаққындағы үлги Режелерди тастыйықлаўды нәзерде тутады. Инспекция тәрепинен Министрлер Кабинетиниң қарары жойбарына пикир ҳәм усыныслар берилмекте.

Бирден-бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталы арқалы «Электрон мәмлекетлик хызметлер көрсетиў системасын жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы Министрлер Кабинетиниң қарары жойбары пуқара ҳәм исбилерменлердиң жеке кабинетин жаратыў есабынан Бирден-бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталын жетилистириў ҳәм де инспекцияның автоматластырыл­ған мәлимлеме системалары менен интеграцияласқан ҳалда өз-ара мүнәсибетин тәмийинлеўди нәзерде тутады.

Пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин тәмийинлеў мақсетинде «Ўздавдонинспекция» баслығының виртуал қабыллаўханасы (vq.uzddi.uz) шөлкемлестирилди. Бул мәмлекетлик уйымлар хызметинде жәриялылықты тәмийинлеўге хызмет етеди.

 

А.ДОСПАНОВ,

«Ўздавдонинспекция»ның Қарақалпақстан Республикасы

мәмлекетлик дән инспекциясы бас инспекторы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF