Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:36:27, 15.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МЕНИ  ИЗЛЕСЕҢ ПАХТАЗАРДАН  ТАБАСАҢ…

Гүздиң әптаплы қуяшы ар­қан бойы көтерилген пайыт. Хожелиши нураный аталарымыз үлбиреген қоллары, ақ саўсақларын пақалға тырнатып, қурыс­қан денелерин керип-жазыў ушын илгери жыллары маңлайларының тери сиңген егислик майданлары, қазып тазалаған жап-салмаларын, жол бойларына тиккен нәлшелери нәрўан болғанларын көргиси келгендей ертелеп, пахта атызларына асықты.

Жыл басында «Қазақбай қолдаўлы» фермер хожалығын ашып, мол ҳасыл жетистирген хожалық баслығы Мақсет Сейткамалов теберик аталарын ҳүрмет пенен қарсы алып, бир-бирден фартук үлестирди. Теримге кирисерде «С-4727» сортының ҳәр түбине 25-30дан болық ғореклер байлат­қандағы мийнетлерине ҳәр тәреплеме баҳа берген, ақ сақалы буўрыл тарт­қан Ниязымбет ата Сабиров алтыннан қымбат мәс­ләҳәтлерин бергенде қойын дәптершесине жазып алған.

— «Жаслар келсе иске, ғаррылар келсе асқа» деген даналық сөзге кеңирек түсиник берсек, жаслық шақтың бойыңды тастыр­ған күш-жигери, жеделине ҳеш нәрсе жетпейди. Ғаррылық болса жыллар бойы жыйналған турмыслық бай тәжирийбе, ақыл-кеңеслери өз алдына бир дүнья.

Пахта — халқымыздың миллий байлығы, қымбат баҳалы егин, экономикамыздың негизин қурайды. Жыл даўамында машақатлы мийнетлеримиз бенен жетистирген «ақ алтын»ы­мыздың бир мысқалын да сепситпей жыйнап алып, жоқары сортларға тапсырыў ҳәр бир ўатанласымыздың миннетли ўазыйпасына киреди. Алтын гүздеги қубылмалы тәбият­тың ашық-жарық күнлеринен өнимли пайдаланыў ушын аўызбиршилик пенен мийнет етсек ғана жобалы тапсырмаларымыз орынланып, ақ жүзли, абырайлы боламыз. Хожелиниң «дий­қанлар ели» деп аталыўына өзлериниң салмақлы үлеслерин қосқан нураныйларымыз ҳәр жылы жерлерди егиске таярлаўдан баслап агротехникалық тәрбиясы, әсиресе, жы­йын-терим мапазында өз шәкиртлери, фермер хожалықлары басшыларына әмелий жәрдемлерин берип, бир жағын алып жүреди, - дейди «Нураный» қоры районлық бөлиминиң баслығы Ибрайым ата Досжанов.

Аўыллар менен қала турығынларының арасында шөлкем яки бирлеспеге ағза болмағанлықтан есапта жоқ, жумыссыз, үйлеринде елеспесиз отырып қалған түрли жастағы мийнетке жарамлы адамлар топары көплеп ушырасады. Олар менен тил табысыў, жәмийетлик пайдалы мийнетке тартыў, излерине ертип, жол-жоба көрсетиўде халық пенен жақыннан турып ислесип атырған республикалық «Мәҳәлле» қайырқомлық жәми­йетлик фондының районлардағы бөлимлери белсендилик көрсетпекте.

— Бизлер менен қатар бүгин хожелиши нураныйлар пахта теримге шығып, жарысқа түскенин еситтик. Әлбетте, жарысқан соң озбақ керек, - дейди Нөкис қалалық «Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фондының баслығы Асқар Пиримбетов.

— Қала турғынларының арасында жыйын-терим мапазының әҳмийети, қанша килограмм пахта терсең кешки тәрезиде мийнет ҳақың нақлай қолыңа тийетуғыны, ҳәр күни теримге қатнасыў, жатаққа жатқандағы қолайлы турмыс шараятлары туўралы кең түсиник жумыслары жүргизилгенликтен барлық мәкан пуқаралар жыйынларында өз ерки менен теримге қатнасыўшылар саны көбеймекте...

Узақбай Сапарымбетовтың «Гүлзар-Әрман» фермер хожалығы еки бойына қалың тораңғыллар өскен «Сүўенли» каналының оң жағалаўларына жайласыпты.

Пайтахтымыздағы 18-санлы «Нәўпир» мәкан пуқаралар жы­йыны аймағында жасаўшы түрли жас­тағы 52 турғынына қосықшы Бийбираба апа Өтепбергенова бас болса, Раида Исмайылова хошлап келипти. Ықласлы теримшилерге ханаларына сыймай, үлбиресип ашыл­ған уўыс-уўыс пахталар фартуклерине өзлери түсип атырғандай еди. Басым көпшилигин нураный аталарымыз бенен апаларымыз қураған бул топардың пидайылары өзлери баслама көтерип, жыйын-теримде қатнасып атыр­ғанын көрген-билгенлердиң өзлерин бир шетке алысып, қарап турыўға ар-ҳүжданлары шыдамаса керек...

Бир тыныспада, хал­қымыздың дәстүри бо­йынша қалалы нураный аталарымыздың ийинлерине шапанлар жабылып, апаларымыздың басларына орамаллар салынды. Көпшилик жүрген жер ўақ-шақ, қандай кеўилли дейсең. Атыз басындағы жер ошаққа пискен аўқат пенен қара қуманға қайнаған шайдың мазасы өз алдына болғанлықтан иштейлери ашылып кеткен. «Мени излесең пахтазардан табасаң» деп басланатуғын Бийбираба апаның нама қосығы теримшилерге көтериңки заўық бағышлап, жағымлы даўысы алыс-алысларға еситилер еди...

 

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, өз хабаршымыз.

Хожели районы.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: Хожалық баслығы М.Сейткамаловтың атызларында пахта мол.

Нураный аталарымыз бенен апаларымыз пахта атызларында жәўлан урмақта.

Автордың түсирген сүўретлери.   

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF