Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:09:46, 16.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАҚСЫЛЫҚ  НУРЫН  ШАШҚАН  УСТАЗ

Қай дәўирде де көздиң қарашығындай қәстерли халықтың арасында орны төрде муғаллимшилик кәсиби елеберин қәдир-қымбатын жойтпайды десек «көзи ашықлық»қа жорымассыз. Шыдағанға шығарған абырайлы кәсипте пидайылық, сабыр-тақатлыларға сый-ҳүрмет көрсетилер бахтын Елликқала районындағы 25-санлы улыўма орта билим бериў мектебиниң рус тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими Сатимбай Рахимов өз басынан кеширди.

Устазларының билими сайыз, шала саўат муғаллимнен шәкирти озып қайсы асырымнан ассын, деген қанатлы гәплериниң маңызын шаққанына саррас отыз үш жыл толса да, олардың ҳақ екенлигине жеке өзи шек келтирмейди. Жыллар даўамында ол кәсибине қылаплық етпеди, өзинде бар билимин оқыўшыларына үйретти. Қайтама, оқыўшыларына үйреткен сабақлары, ақыл-нәсиятлары қуры далаға кетпегенлигине бир бахытлы устаз сыпатында қуўанады.

Рус тили ҳәм әдебияты пәнинен дәслепки ҳәриплер ҳәм сөзлерди жағымлы ҳаўазда қулағына қуўған устазы Мумин Сабуровтан өмир бойы миннетдар. Устазының жақсы пазыйлетлерин бойына сиңирген Сатимбай әдебиятқа, китап оқыўға қызығыўшылықты жуқтырды. Ҳәттеки, балалықтағы муғаллим болыў әрманы кеўлине уя салғанын кешегидей жийи-жийи ядына алады. Жақында ғана халқымыз көтериңкилик руўхында байрамлаған Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген халық билимлендириў хызметкери» ҳүрметли атағы менен сыйлықланғаны ҳаққындағы қуўанышлы хабарды еситкенде ҳүрметли устазлары көз алдына елеследи.

— 1977-жылы Елликқала районы өз алдына отаў тиккен жылы мектепти биринши питкериўши қарлығашлар болып тарийх­та қалғанбыз. Питкериўши класста рус тили ҳәм әдебиятынан алық оқып, түсинетуғын болғанымызда уллы рус шайыр-жазыўшылары А.Пушкин, И.Гоголь, Ю.Лермонтов, Л.Толстой, А.Чеховлардың шығармаларын олардың көзи менен оқыйтуғын дәрежеге жетистик. Соңынан 1979-жылы Ташкент қаласындағы Республикалық рус тили ҳәм әдебияты педагогика инс­титутына кеўлимдеги әрманлар жетекледи. Студентликтиң биринши курсында жәҳән әдебияты ғәзийнелери есиги ашылды. Китап оқыўға ҳәўес өмирлик ажыралмас достыма айланды. Араға бес жылды салып, 1984-жылы районымыздағы 25-санлы мектепке қәнигелигим бойынша орналастым. Мийнет дәптершемде жумысқа қабылланғаным туўралы мөр басылғанына 33 жыл толғаны сөзимниң тастыйығы. Ал, 1993-2008-жыллар аралығында өзим оқыған мектепке басшылық етиў бахтына еристим. Шәкиртлерим халық хожалығы тараўында мийнет етип атыр. Изимди басқан К.Қәдиров мектеп директоры, Р.Шарипов «Сарыбий» агроэкономика колледжинде, Р.Қәдиров 2-санлы қәнигелестирилген орта билим бериў мектебинде рус тили ҳәм әдебияты пәнинен оқыўшыларға билим сырларын үйретпекте. Оларды көрип, ислеген мийнетимизге рийза боламыз. Бүгин мийнетимизди ҳүрметли атақ пенен сыйлағанына елимиз басшыларына айтар алғысымыз шексиз. Қайсы тил ҳәм әдебият болыўына қарамастан жаслар­ға билим беретуғын муғаллимлерди мәнаўият ҳәм ағартыўшыға теңеймен. Себеби, олар оқыўшыларды мәденият, әдебият дүньясына дос тутындырады. Ўатансүйиўшилик түсинигин муғаллимлердей ҳешким оқыўшы кеўлине сиңдире алмайды,-деген Сатимбай Рахимовтың жүйели гәплерин мақулламасқа бәне таба алмадық. Ҳәрқашан оқыўшыларда ең жақсы пазыйлетлерди әпиўайы муғаллимлер тәрбиялайды. С.Рахимовты олардың алдынғы қатарына қоссақ қәтелеспеймиз.

Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз.

Елликқала районы. 

СҮЎРЕТТЕ: С.Рахимов гезектеги сабақ өтиў пайытында.

Автордың түсирген сүўрети. 

        

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF