Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:45:52, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПАЙЫЗЛЫ ОРЫНҒА АЙЛАНАЖАҚ...

Президентимиз Ш.Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратылған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў және пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери республикамызға еткен сапары барысында бир қатар қурылыс, санаат ҳәм медицина объектлеринде, билимлендириў мәкемелеринде болып, оларда жүргизилип атырған реформаларды және де тереңлестириў бойынша өзиниң пикир-усынысларын билдирип, көрсетпелер берген еди.

Әсиресе, елимиз басшысының Нөкис Имам Ийшан Муҳаммед жәмәәтлик мешитинде республикамыз нураныйлары менен өткерилген ушырасыўында мешит әтирапын абаданластырыў бойынша берген көрсетпелери халқымыздың мәдений мийрас объектлерин сақлаўға деген айрықша итибарының айқын көриниси болды.

2017-жыл 23-февральда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде болып өткен мәжилис баянламасы тийкарында мешит әтирапын түп-тийкарынан реконструкциялаў ҳәм абаданластырыў жумыслары баслап жиберилди. Бүгинги күнге келип бул жумыслар жуўмақлаўшы басқышқа кирди. Мешиттиң алдынғы тәрепиндеги фонтанның қурылысы жуўмақланып, әтирапын абаданластырыў жумыслары жүргизилмекте. Биринши ҳәм екинши қабатындағы ханалардың сыбаў жумыслары тамамланып, ҳәзирги ўақытта бояў жумыслары алып барылмақта. Мешиттиң бурынғы гүмбези алып тасланып, орнына жаңадан үлкен гүмбез салынып, ыссы ҳәм суўыққа шыдамлы материаллар менен қапланып атыр.

— Усындай саўаплы ислерге қатнасып атырғанлығымыздан қуўанышлыман,-дейди Ташкент қаласындағы «Golden Ganch» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң ганч устасы Шарапатдин Зияўитдинов. — Ҳәзирги ўақытта мешит гүмбезиниң ишки безеў ҳәм бояў жумысларын алып бармақтамыз. Жәмийетимиздиң қолы гүл усталары бул дәргайдың тек ғана Нөкис қаласындағы емес, ал, мәмлекетимиздеги шырайлы орынлардың бирине айланыўы ушын бар күшлерин жумсап, аянбай мийнет етип келмекте...

Соны айрықша атап өтиў керек, «Golden Ganch» жуўапкершилиги шекленген жәмийети елимизге белгили қурылыс кәрханаларынан саналады. Жәмийет қурылысшылары усы күнге шекем бир қатар Европа ҳәм Азия мәмлекетлериндеги Өзбекистан елшиханасының, сондай-ақ, басқа да имаратлардың безеў жумысларына қатнасқанлығы олардың қандай жоқары дәрежедеги қәнигелер екенлигинен дерек береди.

Ҳақыйқатында да, бүгинги күни мешит әтирапында жумыслар қыз­ғын алып барылмақта. Бул жерде ислеп атырған қурылысшылар ыссы аўқатлар менен тәмийинленип, оларға барлық шараятлар жаратылып берилген. Мешит әтирапында салынып атырған фонтан, бассейн, нанбайхана, аталар шайханасы, жатақхана, китапхана, заманагөй тәҳеретханалардың қурылыс жумыслары да жуўмақлаўшы басқышта.

Әлбетте, реконс­трукциялаў ҳәм абаданлас­тырыў ислери толық әмелге асса, ғәрезсизлигимиздиң 26 жыллық байрамы қарсаңында жуўмақланыўы режелестирилген бул жумыслардан кейин Нөкис Имам Ийшан Муҳаммед жәмәәтлик мешити тек диний тараў қәнигелериниң ғана емес, ал, пүткил халқымыздың руўхый дем алатуғын пайызлы орынларының бирине айланатуғынлығына гүман жоқ.

Р.АРЗИЕВ, арнаўлы  хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: (солдан оңға қарай) Сантехник А.Төремуратов, «КХМК-317» кәрханасы устасы Б.Оразбаев, бирден-бир буйыртпашы Инжиниринг компаниясы бас қәнигеси С.Сейдабуллаев ҳәм «Golden Star» ЖШЖ прорабы С.Қәдирбергеновлар ойласық пайытында.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF