Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:12:56, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТУЎРЫ ЖУЎМАҚ ШЫҒАРҒАНДА...

Күнделикли баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары арқалы гиябентлик затлардың инсан саламатлығы, жәмийетимиз ушын қаншелли зыян екенлиги жөнинде кең жәмийетшиликке, әсиресе, жасларымызға түсиндириў мақсетинде кең түрде үгит-нәсият жумыслары турақлы рәўиште алып барылмақта. Тилекке қарсы, бүгинги күни де бул затларды жетистириў, қабыллаў, басқаларға сатыў менен айырым кимселердиң шуғылланып атырғанлығы ҳәр биримизди тәшўишке салмай қоймайды.

Жынаят ислери бойынша Төрткүл районы суды тәрепинен шығарылған бул ҳүкимге нәзер салар екенбиз, судланыўшылар — ра­йондағы «Түркистан» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы Матқурбанов Давранбек Рахманович ҳәм «Өзбекистан» аўыл пуқаралар жыйынында жасаўшы Садиков Низаматдин Сидиковичтиң ҳәр бириниң бурын да басы тасқа тийген көринеди. Өйткени, екеўи де алдын Өзбекистан Республикасы Жынаят Кодексиниң айырым статьяларында көрсетилген жынаятты ислегенликте айыпланып, бирнеше жылға азатлықтан айырыў жазасына ҳүким етиледи. Жазаның белгили бөлегин өтегеннен кейин амнистия актлерине бола өтелмеген жаза мүддетинен алдын шәртли рәўиште азатлыққа шығарыл­ғанлығынан жуўмақ шығармастан, ески әдетин баслайды. Атап айт­қанда, Д.Матқурбанов тергеў дәўиринде шахсын анықлаў имканы болмаған шахстан алынған бир дана шырпы қутысына жайластырылған 4,79 грамм марихуана нәшебентлик затын басқаға сатып, нызамбузыўшылыққа жол қойғанлығы анықланды. Сондай-ақ, өткен жыл 18-декабрь күни түстен кейин ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлериниң биргеликте алып барған илажы даўамында Н.Садиковтың жасаў жайында жасырын сақлап қойған 2,28 грамм «марихуана» нәшебентлик заты барлығы анықланып, айғақлы зат ретинде алынды.

Қам сүт емген бендемиз. Билип-билмей жынаятқа араласып қаламыз. Баўыры кең, кеширимли халықпыз. Солай екен, бул «азаматлар» да дәслепки қәтелигинен, берилген имканияттан туўры жуўмақ шығарғанда, және судтың «қара гүрси»сине отырмас еди.

Б.ҚУРБАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF