Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:46:31, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«КАШМИР ҚОСЫҒЫ»

Быйыл белгили мәмлекетлик ғайраткер, жазыўшы Шараф Рашидовтың туўылғанына 100 жыл толады. Усы мүнәсибет пенен Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 27-март­та қабыл етилген қарарында белгилеп өтилгениндей, елимиздиң барлық орынларында Ш.Рашидовтың бир әсирлик юбилейин мүнәсип тәризде белгилеў ушын көплеген илажлар шөлкемлестирилип келинбекте.

Жазыўшының «Билим» баспасы тәрепинен таярланып, Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен журналист, шайыр Кеңесбай Реймовтың аўдарыўында оқыўшылар қәўимине ҳәм кең жәмийетшиликке усынылған «Кашмир қосығы» атлы қыссасы да усы қарар талапларын орынлаў шеңберинде әмелге асырылған илажлардан есапланады. Китап Өзбекистан жазыўшыларының «Ижод» фонды тәрепинен қаржыландырылды.

Мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик жумыслар менен соншелли бәнт болыўына қарамастан «Жеңимпазлар», «Бораннан күшли», «Қүдиретли тол­қын» сыяқлы бир қатар ири ҳәм қунлы шығармаларды дөретип, миллий мәденият пенен әдебияттың раўажланыўына салмақлы үлес қосқан Шараф Рашидовтың «Кашмир қосығы» дәстаны муҳаббат темасында жаңа жанрда дөретилген шығарма болып, онда еркинлик ҳәм азатлыққа умтылыў, бул жолда ҳәр қандай қы­йыншылықлар ҳәм тос­қынлықларды жеңиў, азат ҳәм абат турмысты әрман етиў ҳәм бул гүресте халық мәртлигиниң тымсаллары сүўретленеди. Бул ҳаққында жазыўшы: «Дәрья бойларында айтылып атырған жағымлы қосықларды тыңлағанымызда Кашмир ҳәм Жамму халықларының бай өтмиш тарийхын, олардың өз Ўатанының азатлығы ҳәм ғәрезсизлиги жолындағы қаҳарманлық гүреслерин еслеп, адамзат уллары менен қызлары образында болса, Бамбур ҳәм Наргиз тымсалын көрдик», деп жазады.

Ҳақыйқатында да, жазыўшының бул пикирлери сол дәўирде халықтың ғәрезсизлик, еркинлик, азатлыққа умтылыў жолындағы арзыў-үмитлериниң Наў­рызгүл, Лала, Әтиргүл, Ақ Әтиргүл, Боранлар тымсалында сәўлеленгенлиги айқын көзге тасланады. Шығармада тийкарынан муҳаббат ҳәм ашықлық салтанаты жырланған болса да, оның жуўмағында еркинлик ҳәм азатлық ушын гүрестеги жеңистиң айқын жүзеге шыққанын көремиз.

Жоқары полиграфиялық сапада басып шығарылған бул дөретпениң көркем әдебият шайдалары ушын жақсы саўға боларына гүман жоқ.

С.ЖАНИЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF