Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:22:05, 19.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АЎЫЛ БАЛАЛАРЫНА ҒӘРЕЗСИЗЛИК САЎҒАСЫ

Елимиздиң социал-экономикалық турақлылығына тәсир ететуғын әҳмийетли турмыслық фактор бул тәлим-тәрбия системасы менен тығыз байланыслы. Ата-бабаларымыз әзелден бийбаҳа байлық болған илим-билимди, тәлим ҳәм тәрбияны инсан камалы ҳәм халық раўажланыўының тийкарғы шәрти деп билген.

Сонлықтан, республикамыз Президенти ҳәм ҳүкимети усы турмыс ҳақыйқатлығынан келип шығып, ғәрезсизлик жылларында барлық тараўлар сыяқлы билимлендириў саласын және де раўажландырыўға айрықша дыққат қаратып, жас әўладтың заманагөй тәлим-тәрбия алыўы ушын көплеген қолайлы шараят ҳәм мүмкиншиликлерди жаратып берди. Өзлерине көрсетилген усындай ғам­қорлықлардан нәтийжели пайдаланған бирнеше жүзлеген қарақалпақстанлы студент жаслар бүгинги күни дүньяның ең абырайлы жоқары оқыў орынларында билим алып, елимизди пүткил жәҳәнге танытып келмекте.

«Таза жол» аўыл пуқаралар жыйынына қараслы Бозатаў елатлы пунктиндеги 12-санлы улыўма орта билим бериў мектеби район орайынан 40 километр узақлықта жайласқан болып, өткен дәўир ишинде дәргайдың материаллық-техникалық базасы әдеўир ескирген, оқыўшылар ушын арнаўлы пән кабинетлери, оқыў-лаборато­риялық ханалар жетиспейтуғын еди. Республикамыз басшылары халықтың талап ҳәм усынысларынан келип шығып, аймақ оқыўшыларына заманагөй қолайлылық жаратыў мақсетинде мектеп имаратының реконструкция жумысларын 2017-жылдың мәмлекетлик инвес­тиция бағдарламасына киргизип, бул жумыслар «Тағжапжаңақурылыс» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен 20-апрель сәнесинен баслап жиберилген еди. Жәмийеттиң қолы гүл қурылысшыларының ўақыт пенен санаспастан мийнет етиўиниң нәтийжесинде бүгинги күнге келип қурылыс-оңлаў ислери өз жуўмағына жеткерилип, аўыл балаларына жаңа оқыў жылы ушын елимиз ғәрезсизлигиниң 26 жыллығына мүнәсип саўға сыпатында тапсырылыўы алдында тур.

— Өткен жылы 9-класс оқыўшымыз Исабай Әўезбаев пәнлер олимпиадасының республикалық басқышында тарийх пәнинен екинши орынды ийелеген еди. Быйылғы реконструкция жумыслары даўамында мектебимизге физика ҳәм химия пәнлери бойынша 40 оқыўшыға мөлшерленген арнаўлы пән кабинети ҳәм оқыў-лабораториялық ханалары жаңадан салып берилмекте. Алдағы ўақытлары оқыўшыларымыз өзлерине Президентимиз ҳәм республика ҳүкимети тәрепинен көрсетилип атыр­ған ғамқорлықларға жуўап ретинде билимлер беллесиўи, пәнлер олимпиадаларында буннан да жоқары көрсеткишлерге ерисетуғынлығына беккем исенемиз,-дейди мектеп директоры Жеткербай Муятдинов қуўа­ныштан жүзлери гүл жайнап.

Ә.ОРАЗОВ, арнаўлы хабаршымыз.

Шымбай районы.

СҮЎРЕТТЕ:  (Солдан оңға қарай) Жәмийет ағзасы Ж.Ғаниев,

прораб  Ж.Аманқулов, уста Б.Ғаниев­лар өз-ара ойласықта.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF