Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:29:09, 07.03.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БИРЛЕСИП ҲӘРЕКЕТ ЕТСЕК...

Бүгинги күнде ғәрезсиз Өзбекистан Республикасының халқы 32 миллионға шамаласқан болса, соның 60 проценттен асламын келешегимиз болған жаслар қурайды. Солай екен, олар­ға болған итибар ҳәм ғам­қорлық мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерилип, жасларға жаратылған кең мүмкиншиликлер менен шараятлардың дүнья халықларының ҳәўесин келтиретуғынына гүман жоқ. Әлбетте, усындай имканиятлардан утымлы пайдаланып, өзлериниң билим ҳәм уқыбы, таланты менен мәмлекетимиздиң ҳәм жәмийетимиздиң раўажланыўына өзлериниң салмақлы үлеслерин қосып киятырған жаслар көплеп табылады. Олардың илим, билимлендириў, көркем өнер, мәденият, спорт ҳәм басқа да тараўларда ерисип атырған табыслары кимди болса да қуўандырады.

Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай, жасларымыздың арасында өз ерк-ықрарын жылаўлай алмай, орынсыз тәрбия, қолайсыз орталықтың тәсиринде жәмийетимизге жат болған ишиўшилик, шегиўшилик ҳәм нәшебентлик сыяқлы иллетлердиң қурдымына түсип қалғанлары да жоқ емес.

Медицинаның тасты­йықлағанындай, нәшебентлик затларды турақлы қабыл етиў адамлардың руўхый дүньясын жарлыландырады, ерк-ықрарын босас­тырады, мийнет қәбилетин пәсейтеди.

Нәше­бент­лик себебинен көпшилик ата-аналар перзентлеринен айра түсип, шаңарақлар бузылмақта, нәрестелер жетим қалып, айырымлары майып болып туўылмақта, усы иллет ақыбетинен жынаятлар жүз бермекте.

Базыбир философлардың айтыўы бойынша тәбият не берсе, оны қайтарып алады. Бул пикир нәшебент­лик кеселлигине шалынған адамлар арасында өзиниң тастыйығын таппақта. Мысалы, нәшебентлик затларды қабыллаған ўақытта адамда аўырыўды қалдырыўшы, тынышландырыўшы, кейпиятты көтериўши сезимлер пайда болады. Ол өзин жеңил сезгендей болады. Ал, нәшебентлик затларды қабыллаўды тоқтатқан ўақытта болса буларға кери процесслер жүзеге келеди. Буннан тысқары, нәшебентлик затлар ҳәр бир адамның минез-қулқына унамсыз тәсир етеди. Мәселен, оларды қабылламастан алдын инсан оптимист болса, қабыллағаннан кейин пессимист адамға айланады. Оның өмирге, жақсы нәрселерге болған қызығыўшылығы кескин пәсейеди.

Соны айрықша атап өтиў керек, Өзбекистан Республикасы өз ғәрезсизлигиниң дәслепки жылларынан баслап-ақ нәшебентликке қарсы гүресиў илажларына белсене қатнасып келмекте. Буннан гөзленген тийкар­ғы мақсет — елимизде нәшебентлик затлардың нызамсыз айланысының алдын алыў, бул машқалаға жәмийеттиң итибарын қаратыў, халық арасында нәшебентликтиң унамсыз ақыбетлери ҳаққында кең түрде түсиник жумысларын жүргизиў ҳәм саламат турмыс тәризин қәлиплестириўден ибарат. Әлбетте, бундай илажларға белсене қатнасыў тек ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлериниң ғана емес, ал, пүткил жәмийетшиликтиң ўазыйпасына айланыўы тийис. Оқыў орынларында муғаллимлер, шаңарақларда ата-аналар, мийнет жәмәәтлеринде басшылар, мәҳәллелерде ақсақаллар, қулласы, ҳәмме бир жағадан бас, бир жеңнен қол шығарып, бирлесип ҳәрекет етсек ғана келешегимиз ийелери болған жасларымызды нәшебентлик, диний экстремизм, адам саўдасы сыяқлы зыянлы иллетлердиң қурдымына түсиўден сақлай аламыз.

Жуўмақлап айтқанда, нәшебентлик — бул пүткил дүнья жүзин тәшўишке салып атырған қәўипли иллет. Солай екен, оған қарсы гүрес жүргизиў, саламат турмыс тәризин қәлиплестириў арқалы биз көп ғана кеўилсиз ўақыялардың алдын алған боламыз.

Зинатдин ЯҚЫПОВ,

Нөкис қаласы 3-санлы мәмлекетлик нотариал кеңсесиниң нотариусы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF