Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:22:23, 07.03.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТУРМЫС  СОҚПАҚЛАРЫНДА  ШЫҒЛАНҒАН  ЖУРНАЛИСТ

Бүгинги күни халық хожалығының ҳәрқыйлы тараўларында мийнет етип атырған мәкеме, кәрхана басшылары ҳәм ғалаба хабар қуралларында қәлем тербетип киятырған журналистлер өз кәсибиниң пидайысы болған Кеңесбай Сейдановты жақсы таныйды. Себеби, бул журналисттиң республикамызда бармаған аўылы, жазбаған темасы шенде-шен десек асыра силтеген болмаймыз. Кишкенелигинен көркем әдебият ҳәм тарийхқа қызығыўшылығы басым ол оқыўшылық дәўиринен баслап-ақ бул машақатлы тараўға араласып, Қарақалпақстан радио ҳәм телеканалында диктор, республикалық газеталар жанындағы жас хабаршылар университетиниң тыңлаўшысы болып, оларға өзиниң дәслепки хабар, гүрриң, сүўретлеме, қосық ҳәм жаңылтпашлары менен турақлы түрде қатнасып келди.

1976-жылы Нөкис автомобиль жол-қурылыс техникумын тамамлаған оның басып өткен мийнет жолына нәзер тасласақ, турмыстың қайнаўытлан­ған қазанында писип тәрбияланғанының гүўасы боламыз. Өзиниң дәслепки қәдемлерин қурылыс мәкемелеринде баслаған ол бул мәкемелерде усташылықтан баслап бас инженерликке дейинги басқышты басып өтти. Бирақ, журналистика ҳәм әдебият тараўына деген айрықша инта ҳәм қызығыўшылық оны бул тараўдан узақластыра алмады. 1993-жылы «Ақтуба», 1997-жылы «Қумар» атлы қосықлар топламы менен журтшылыққа кеңнен танылған ол сол ўақыттағы Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик физкультура ҳәм спорт комитетиниң органы болған «Қарақалпақстан спорты» газетасының биринши редакторы болып тайынланды. Әне, соннан баслап К.Сейдановтың журналистикаға деген ықласы және де артып, қәлеми өткирлесе баслады. Өзи де республика ғалаба хабар қураллары хызметкерлери арасында өткерилетуғын бир қатар таңлаў­ларға белсене қатнасып, жеңимпазына айланды. Оның усындай спорт журналистикасына жең түринип кирисиўи тез арада өз жемисин берип, 1999-жылы   М.Атажанов пенен биргеликте «Билим» баспасынан «Қарақалпақ палўанлары» атлы китабын басып шығартып, оқыўшылар қәўимине инам етти. 2002-жылдан баслап болса, Өзбекистан Халық демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң органы болған «Қарақалпақстан ҳаўазы» газетасына жумысқа өтип, мине он бес жылға шамалас ўақыттан берли усы редакцияда дөретиўшилик пенен шуғылланып келмекте.

Жыллар дизбегин артқа таслап, журналистика кәсибиниң пидайысына айланған мақаламыз қаҳарманы шаңарағында перзентлери тәлим-тәрбиясына да айрықша дыққат қаратып, өмирлик жолдасы Тазагүл Бекмуратова менен биргеликте төрт ул, бир қызды тәрбиялап камалға келтирмекте. Бүгинги күни алпыстың асқарынан асса да жас жигитлердей ғайратлы ҳәм жигерли көринетуғын оннан алдағы ўақытлары да қунлы мақалалар ҳәм көркем дөретпелер күтип қаламыз.

Ә.ОРЫНБАЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF