Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:30:34, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТОҒАЙ ХОЖАЛЫҒЫ БОЙЫНША МӘМЛЕКЕТЛИК КОМИТЕТИН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң

п ә р м а н ы

Республикамыздың тоғай ресурсларының бай потенциалынан толық ҳәм ақылға уғрас пайдаланыўды тәмийинлеў, тоғай хожалығы басқармасы системасын буннан былай да жетилистириў, тоғай қоры жерлеринен пайдаланыўдың нәтийжелилигин арттырыў, тараўға алдынғы илимий-техникалық жетискенликлерди енгизиў, тоғай хожалықларының материаллық-техникалық базасын беккемлеў және модернизациялаў, сондай-ақ, сырт ел инвестицияларын буннан былай да жедел тартыў ҳәм экологиялық туризмди раўажландырыў мақсетинде:

1. Өзбекистан Республикасы Аўыл ҳәм суў хожалығы министрлиги жанындағы Тоғай хожалығы бас басқармасы тийкарында Қарақалпақстан Республикасы ҳәм ўәлаятларда бөлимлерине ийе болған Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитети шөлкемлестирилсин.

Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитети Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң Аўыл ҳәм суў хожалығы, аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеў және тутыныў товарлары мәселелери комплекси қурамына киретуғыны белгилеп қойылсын.

2. Төмендегилер Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитетиниң тийкарғы ўазыйпалары ҳәм жумыс бағдарлары етип белгиленсин:

тоғай хожалығы саласында тоғай байлықларын ҳәр тәреплеме кеңейтиў ҳәм олардан ақылға уғрас пайдаланыўға қаратылған бирден-бир мәмлекетлик сиясатты жүргизиў;

тоғай ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин жетилистириў бойынша усыныслар ислеп шығыў ҳәм оларға әмел етилиўин қадағалаў;

тоғай қорын ҳәм қорғалатуғын тәбийғый аймақларды нәтийжели басқарыўды шөлкемлестириў, тоғай жаратыў, оларды қайта тиклеў, қорғаў, тоғайлардан ақылға уғрас ҳәм нәтийжели пайдаланыў;

республикамызда тоғайларды тиклеў ҳәм қорғаўшы тоғайларды көбейтиў илажларын ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў, таў етеклеринде, жарлықларда ҳәм тасланды жерлерде эрозияға қарсы терекзарлықлар жаратыў жумыслары әмелге асырылыўын шөлкемлестириў;

тоғай қорын, фауна ҳәм флорасын үйрениў және олардың қатаң есабын жүргизиў, тоғай хожалығын жүргизиў әмелиятына илимниң жетискенликлери менен алдынғы тәжирийбени енгизиў;

тоғайларды өртлерден, зыянкеслерден ҳәм кеселликлерден, нызамсыз терек кесиўден ҳәм басқа да тоғай нызамшылығының бузылыўларынан қорғаў;

сән беретуғын өсимликлердиң нәллерин ҳәм туқымларын сертификатлаў және стандартластырыўдың бирден-бир системасын ислеп шығыўды және енгизиўди шөлкемлестириў;

тоғай хожалықларында бир-бирине байланыслы болған хожалық жумысын кеңейтиў ҳәм раўажландырыў, нәл жетистириў, дәрилик өсимликлерди жыйнаў, пал ҳәррешилик, балықшылық, шарўашылық өнимлерин жетистириў және оларды терең қайта ислеў, халық тутыныў товарларын ислеп шығарыўды шөлкемлестириў;

тармаққа халықаралық қаржы институтлары грантларын тартыў ҳәм экологиялық туризмди кең көлемде раўажландырыў;

тоғай хожалығы саласында орта арнаўлы ҳәм жоқары мағлыўматлы қәнигелерди таярлаў, қайта таярлаў маманлығын арттырыўды шөлкемлестириў.

3. Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитети Өзбекистан Республикасы Аўыл ҳәм суў хожалығы министрлиги жанындағы тоғай хожалығы бас басқармасының ҳуқықлары ҳәм миннетлемелери бойынша ҳуқықый мийрасқоры есапланатуғыны;

Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитетиниң өз ўәкилликлери шеңберинде қабыл еткен қарарлары мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў уйымлары, жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият уйымлары, хожалық жүргизиўши субъектлер ҳәм пуқаралар тәрепинен орынланыўы мәжбүрий екенлиги;

Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитети баслығы ҳәм оның орынбасарлары Өзбекистан Республикасы Бас министриниң усынысына муўапық Өзбекистан Республикасы Президенти тәрепинен лаўазымға тастыйықланатуғыны ҳәм лаўазымнан азат етилетуғыны белгилеп қойылсын.

4. Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитетиниң қурамына төмендегилер:

Қарақалпақстан Республикасы Тоғай хожалығы басқармасы тийкарында Қарақалпақстан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша комитети;

Бухара, Жиззақ, Қашқадәрья, Наўайы, Наманган, Самарқанд, Сурхандәрья, Ташкент ҳәм Ферғана ўәлаятлары тоғай хожалығы басқармалары шөлкемлестирилсин.

Әндижан, Сырдәрья ҳәм Хорезм мәмлекетлик тоғай хожалықлары тиккелей Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитетине ведомстволық бойсынатуғыны белгиленсин.

Қарақалпақстан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша комитети ҳәм ўәлаятлардың тоғай хожалығы басқармалары Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитетине ҳәм тийисли түрде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси және ўәлаятлар ҳәкимликлерине есап беретуғыны;

Қарақалпақстан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша комитетиниң баслығы Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитети менен келисе отырып, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тәрепинен лаўазымға тайынланатуғыны ҳәм лаўазымнан азат етилетуғыны;

ўәлаятлар тоғай хожалығы басқармаларының баслықлары, сондай-ақ, Әндижан, Сырдәрья ҳәм Хорезм мәмлекетлик тоғай хожалықлары баслықлары ўәлаят ҳәкимлериниң усынысына бола, Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитетиниң баслығы тәрепинен лаўазымға тайынланатуғыны ҳәм лаўазымнан азат етилетуғыны белгилеп қойылсын.

5. Сән беретуғын бағшылық ҳәм тоғай хожалығы республикалық илимий-өндирислик орайы тийкарында Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитети системасында Тоғай хожалығы илимий-изертлеў институты шөлкемлестирилсин.

Төмендегилер тоғай хожалығы илимий-изертлеў институтының тийкарғы ўазыйпалары ҳәм жумыс бағдарлары етип белгиленсин:

ишки ҳәм сыртқы базарлардың талабын системалы үйрениў тийкарында республикада сән беретуғын бағшылықты раўажландырыўдың бирден-бир стратегиясын ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў;

сән беретуғын, мийўели тереклер ҳәм путалардың нәллерин жетистириў, дәрилик өсимликлердиң плантацияларын жаратыў, таў етеклеринде, шөл ҳәм суўғарылатуғын жерлерде жетистирилетуғын, қурғақшылыққа, кеселликлерге ҳәм зыянкеслерге шыдамлы болған өсимликлер селекциясы ҳәм туқымгершилиги бойынша илимий-изертлеўлер алып барыў;

тоғай қоры жерлериниң экологиялық жағдайын жақсылаў, тоғайларды кеңейтиў ҳәм қайта тиклеў, шөлге айланыўдың алдын алыў, қорғаўшы тоғайларды жаратыў бойынша нәтийжели инновациялық усылларды ислеп шығыў;

сән беретуғын өсимликлер нәллерин жетистириўдиң илимий тийкарларын және перспективалы технологияларын ислеп шығыў ҳәм енгизиў;

регионлардың топырақ-ықлым шараятларын есапқа ала отырып, қурғақшылыққа, зыянкеслерге ҳәм кеселликлерге шыдамлы өсимликлердиң түрлерин таңлаў, сән беретуғын өсимликлерди районластырыў бойынша усыныслар ислеп шығыў;

эрозияға қарсы терекзарлар жаратыўдың илимий тийкарланған технологияларын ислеп шығыў ҳәм енгизиў;

импорттың орнын басатуғын дәрилик өсимликлердиң туқымларын сондай-ақ, сән беретуғын, мийўели терек ҳәм пута нәллерин жетистириўди шөлкемлестириў;

сән беретуғын өсимликлердиң нәллерин сертификатластырыў ҳәм стандартластырыўдың бирден-бир системасын ислеп шығыў және енгизиўди шөлкемлестириў.

6.  Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети бир ҳәпте мүддетте орнатылған тәртипте Өзбекистан Республикасы Президентиниң Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы бойынша мәмлекетлик комитетиниң жумысын шөлкемлестириў ҳаққындағы қарарының жойбарын киргизсин.

7. Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик тоғай комитетин Өзбекистан Республикасы аўыл ҳәм суў хожалығы министрлиги жанындағы Тоғай хожалығы бас басқармасына айландырыў ҳаққында»ғы 2000-жыл 7-февральдағы ПП-2536-санлы Пәрманы өз күшин жойтқан, деп есаплансын.

8. Өзбекистан Республикасы Тоғай хожалығы мәмлекетлик комитети Әдиллик министрлиги және мәпдар министрликлер ҳәм ведомстволар менен биргеликте бир ай мүддетте нызам ҳүжжетлерине усы Пәрманнан келип шығатуғын өзгерислер менен қосымшалар ҳаққында Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетине усыныслар киргизсин.

9. Усы Пәрманның орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасының Бас министри А.Н.Ариповқа ҳәм Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи В.А.Голишовқа жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы Президенти   Ш.МИРЗИЁЕВ

Ташкент қаласы, 2017-жыл 11-май

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF