Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:10:55, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЎАЗЫЙПАМЫЗҒА ИТИБАРЛЫ БОЛМАСАҚ...

Бүгинги дәўир бизиң ҳәр биримизден өзимиздиң  хызмет ўазыйпамызға жуўапкершилик пенен қатнас жасаўды талап етпекте. Шынында да, қайсы жерде тәртип-интизам, жуўапкершилик болса, сол жумыста алға илгерилеў ҳәм раўажланыўлар болады. Буны  ҳәзирги заманның өзи айқын дәлиллеп тур. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай, жәмийетшилик арасында өз исине немқурайдылық пенен қарайтуғынлар да ушырасып турады.

Солардың бири У.Кенжеев болып табылады. Атап айтқанда, ол 2015-жылдың 29-июнинен 28-сентябрине дейин «Хожели таласы» АЖге қараслы Шоманай пахта таярлаў орнының екинши зона товароведи ўазыйпасында ислеп жүрип, усы аймақтағы фермер хожалықларынан 2015-жылдың зүрәәтинен жәми 1312 тонна 385 килограмм пахтаны қабыллағаны ҳаққындағы 17-формадағы қабыллаў квитанция ҳәм 1-СХ формадағы рәсмий  ҳүжжетлерди рәсмийлес­тирген. Ал, ҳақыйқатында болса, У.Кенжеев пахта қабыллаў барысында улыўма баҳасы 80.774.175 сумлық 66 тонна 164 килограмм кондицион салмақтағы биринши сортлы пахтаны тапсырмастан жүдә көп муғдардағы, яғный, 80.774.175 сумлық мәмлекет қаржыларын өзине мәлим болған усылда өзлестирип, растрата қылған. Солай етип, судланыўшы У.Кенжеев жоқарыда көрсетилген ҳәрекетлери менен Өзбекистан Республикасы Жынаят Кодексиниң 167-статьясының 3-бөлими «а» бәнтинде көрсетилген жынаятты билқастан ислеген. Суд мәжилисинде ол өзине қойылған бул айыплаўды толық мойынлап, өзиниң бул қәтеси фермерлерден пахтаны қабыллаў ўақтында тәрезиден алжасқанлығы себепли келип шыққанын, мәмлекетке келтирилген зәлелди қайтарып төлеп, қайта бундай ислерге қол урмайтуғынлығын айтты ҳәм судтан кеширим сорады. Усыларды есапқа алып, Жынаят ислери бойынша Хожели районлық суды У.Кенжеевти әдил жазаға ҳүким етти.

А.ЯКУБОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF