Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:42:40, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТАЗА СУЎДЫҢ ПАЙДАСЫ

Суў — тиришилик арқаўы. Адам организминде шама менен 4,5-5 литр суў болса, соның ишинде қанның 83, булшық етлердиң 75, мийдиң 74, сүйеклердиң 22 проценти суўдан турады екен. Денеде 20 процент суў жетиспеўшилиги болған гезде денсаўлыққа зыян тийип, өмирге қәўип туўады, дейди илимпазлар. Сол себепли, ҳәр бир инсан күнделикли турмыста 2-4 литр суўдың орнын толтырып турыўы керек.

Ал, суў зәрүр мөлшерде ишилмесе, адамда мийдиң жумыс ислеўи төменлеп, қан қойыўласады, жүрек көбирек жумыс ислеп, дәрет сары түске айланады ҳәм иштиң қатыўына себеп болады. Сондай-ақ, инсан тез шаршап, ҳәлсирейди. Адамның ойлаў қәбилети пәсейип, иштейи болмайды ҳәм уйқының бузылыўы сыяқлы белгилер пайда болады. Усы орында суўдың атқаратуғын хызметине тоқтайтуғын болса, ол дене температурасын турақлы сақлап, ыссылықтың ҳәдден тыс көтерилмеўин услап турады. Бүйрек, баўырдағы қалдықларды тазалап, денеге азықлық ҳәм минераллардың сиңиўин қамтамасыз етеди ҳәм жарақатланыўдан сақлайды.

Суўдың бул пайдалы қәсийетлерин бизиң ҳәр биримиз билиўимиз ҳәм оған әмел етиўимиз ти­йис. Сонда ғана шаңарақта саламат турмыс қәлпин жаратқан боламыз.

Төлеген ҳажы МАХАМБЕТАЛИЕВ,

нураный.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF