Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:46:59, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ГИЯБЕНТЛИК —  ӨМИР ЗАЎАЛЫ

Инсаният раўажланыўдың жаңадан-жаңа шыңларын ийе­лемекте. Бирақ, жәҳәнде халықлар, миллетлер келешегине қәўип туўдырыўшы бир қанша факторлар еле сақланып келинбекте. Әне, усындай иллетлердиң бири — гиябентлик. Глобал машқалаға айланған бул иллетке қарсы гүресиўде мәмлекетлер аралық шериклер үлкен әҳмийетке ийе болады.

Ең ашынарлысы, гиябентлик аўыр жынаятлардың әмелге асыўына, шаңарақлар ҳәм миллет генефондының бузылыўына себеп болмақта. Статистикалық мағлыўматларға қарағанда, дүньяда 500 миллионнан артық адам гиябентлик дәртине жолыққан. Оның көпшилик бөлегин 30 жасқа шекемги болған жаслар қурамақта. Буның ақыбетинде ҳәр жылы 200 мыңнан артық адам өмирден көз жумбақта. Соның менен бирге, жер жүзинде жүз берип атырған жынаятлардың 57 проценти гиябентлер тәрепинен әмелге асырылады.

Қәнигелердиң айтыўына қарағанда, гиябентлер орташа 25 жыл ғана өмир сүреди екен. Олар тек өз саламатлығын жойтып ғана қоймай, өзиниң ис-ҳәрекетлерин де басқара алмайды. Бул иллетке тийкарынан көбинесе 16 жастан 35 жасқа шекемги аралықтағылар шалынған болып, көпшилиги өзине тоқ, бардамлы шаңарақлардан екен. Гиябентлер жәмийетке пайдасынан зыяны көп адамлар. Олар басқаларды да өз қатарына қосып алыўға ҳәрекет етеди. Оның дузағына түскен жаслардың оқыўға, мийнет етиўге, улыўма өмирге қызығыўшылығы қалмайды. Жас өспиримлердиң гиябентлик  затлардың адам организмине қандай дәрежеде зыянлы екенлигин толық түсинбеўи, сондай-ақ, шаңарақта ата-аналары менен келиспеўшиликлери, ата-аналарының өз балалары тәрбиясына бийпәрўа қараўы нәтийжесинде гиябентлик затларды пайдаланыўға қызығыўшылық пайда болады.

Инсан нәшебентлик затларды үзликсиз пайдаланыў ақыбетинде руўхый кеселликке шалыныўы мүмкин. Және де бул иллет көплеген кеселликлерди де келтирип шығарады, булардың ең қәўиплиси — АИЖС. Буның ақыбети өлим менен жуўмақланыўы ҳеш кимге сыр емес. Нәшебентликтиң унамсыз ақыбети тек шахсқа ямаса жәмийетке емес, ал, бара-бара пүткил мәмлекеттиң саламатлығы ҳәм турақлылығына өзиниң кери тәсирин тийгизиўши, сиясий система ҳәм нызамшылықтың да изден шығыўына себепши болыўы мүмкин. Инсанның өмири бийбаҳа болыўы менен бирге қәдирине жетиў тийис болған ғәниймет нәрсе. Өмир деп аталыўшы қәдири баҳасыз болған инам белгили бир секунд, минут, саат, күн, ай, жыллардан ибарат. Мине, усы Аллатаала тәрепинен берилген инамды мазмунлы етип өткериў ҳәр биримиздиң өз қолымызда.

Ертеңги келешегимиз ийелери болған жасларымызды гия­бентлик иллетинен қорғаў ең дәслеп ата-аналарына, оқыў орынларының муғаллимлерине, мәкан пуқаралар жыйыны ақсақалларына ҳәм кең жәмийетшиликке байланыслы. Бул жолда оқыў орынларында жаслардың тийисли тараў қәнигелери менен ушырасыў кешелерин шөлкемлестириў, бул иллеттиң аўыр ақыбетлери ҳаққында үгит-нәсият жумысларын шөлкемлестириў, олардың бос ўақытларын мазмунлы өткериў ушын ҳәр қыйлы дөгереклер ҳәм спорт секцияларына тартыў өзиниң унамлы нәтийжесин береди.

С.ГҮЛИМБЕТОВ, журналист.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF