Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:27:02, 07.03.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КӨП ҚЫРЛЫ ЖИГИТ «АРМИЯ — ЕЛИМИЗ ТЫНЫШЛЫҒЫНЫҢ ҲӘМ ТАТЫЎЛЫҒЫНЫҢ ТЫМСАЛЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТАҢЛАЎДЫҢ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ Қарақалпақстан Республикасы бойынша: Баспа ҒХҚ бағдары

1-орын Руслан Арзиев — «Еркин Қарақалпақстан» газетасының арнаўлы хабаршысы Қарақалпақстан Республикасында жасларды Ўатанға садықлық руўхында тәрбиялаўда, оларда әскерий хызметке қызығыўшылық оятыўда әмелге асырылып атыр­ған ис-ҳәрекетлерди кеңнен ҳәм сын көз-қарастан сәўлелендиргени ушын.

Баспасөз үйиниң кең дәлизинде сары сынлыдан келген, узын бойлы, ири денели үлкенге ҳәм кишиге бирдей күлимсиреп сәлем беретуғын, тил алғыш жигит, жас журналист Руслан Арзиев буннан бес-алты жыл алдын қатарымызға келип қосылды. Оның  жазған мақалалары газетамызда жәриялана баслады. Кейин ала халқымыздың социал-экономикалық турмысындағы жаңаланыўларды, исбилерменлер турмысынан, банк хызметлери бойынша жазылған көлемли мақалалары газетамызда басылып, оқыўшылар қәўимине аты тез танылды. Ҳәзирги ўақытта газетамыздың экономика ҳәм социаллық мәселелер редакциясында арнаўлы хабаршы болып ислеп атыр.

Руслан көп қырлы жигит. Ол каратэ-до бойынша   спорт шебери болыў менен бирге, марҳум қосықшы Д.Қайыповтың атқар­ған қосықларының шайдасы, өзи де оның қосықларын кәмине келтирип айтатуғын хош ҳаўаз, жағымлы лапыз ийеси. Өткен жылы  қосықшының естелигине арналып өткерилген «Бүлбилзибан» республикалық таңлаўында үшинши орынды алыўға еристи.

Өзбекистан журналистлери дөретиўшилик аўқамы, Баспасөз ҳәм хабар агентлиги, Бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары ҳәм мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик фонды, Кәсиплик аўқамлары Федерациясы кеңеси, Қорғаныў Министрлиги ҳәм Миллий телерадиокомпания менен биргеликте Өзбекистан Қураллы Күшлери дүзилгениниң 25 жыллығы және Ўатан қорғаўшылары күни мүнәсибети менен журналистлердиң арасында «Армия — Елимиз тынышлығының ҳәм татыўлығының тымсалы» республикалық таңлаўы жәрияланған еди.

Ол таңлаўға газетамызда жәрияланған мәмлекетимиздеги Қураллы Күшлеримиздиң потенциалын арт­тырыўда ҳәм әскерий салада алып барылып атырған реформалардың әҳмийети, күнди-күн, түнди-түн демей Ўатанымыздың тынышлығы ҳәм абатлығы жолында пидайылық көрсеткен әскерлердиң мәртлик хызметин, офицерлер ҳәм сержант кадр­лардың маманлығын жетилистириўде, шаңарақ ағзаларын социаллық қоллап-қуўатлаў  бағдарында  мәм­лекетимиздеги олар­ға жаратылған имканиятларды, қулласы Ўатан қорғаўшыларының  бүгинги турмысын сәўлелендирген көлемли мақалаларын жиберди.

Таңлаў жуўмағында оның бул мийнетлери ыла­йықлы баҳаланып, биринши орын менен сыйлық­ланды.

Ол шаңарақта Гүлжамила менен еки перзентин камалға келтирип атырған  үлгили әке. Биз, кәсиплесимиздиң бүгинги жетискенлиги менен қутлықлап, дөретиўшилигинде табыслар тилеймиз.

З.ЕРЕКЕЕВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF