Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:36:20, 07.03.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

2018-2022-ЖЫЛЛАРДА ЫССЫЛЫҚ ТӘМИЙНАТЫ СИСТЕМАСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БАҒДАРЛАМАСЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы  Президентиниң Қарары

Тутыныўшыларға ыссылық энергиясын жеткерип бериўдиң сапасын арттырыў ҳәм үзликсизлигин тәмийинлеў илажларын избе-из әмелге асырыў, заманагөй үнемлеўши ҳәм энергияны үнемлейтуғын технологияларды енгизиў тийкарында ыссылық тәмийнаты системасының тийкарғы фондларын жаңалаў ҳәм модернизациялаў, жанылғы-энергетика ресурсларынан нәтийжели ҳәм ақылға уғрас пайдаланыў мақсетинде:

1. Төмендегилер республикада ыссылық тәмийнаты системасын буннан былай да раўажландырыўдың әҳмийетли ўазыйпалары етип белгиленсин:

ыссылық тәмийнаты системасына энергияны ҳәм ресурсларды үнем­лейтуғын жаңа технологиялар менен үскенелерди, соның ишинде, қайта тикленетуғын энергия дәреклеринен пайдалана отырып енгизиў;

энергия нәтийжелилиги жоқары болған жергиликли қазанханалар қурыў, сондай-ақ, шаңарақларға жеке тәртипте ишки ыссылық тәмийнаты системасын орнатыў жолы менен көп квартиралы турақ жай фондының, социаллық ҳәм басқа да объектлердиң орайластырылмаған ыссылық тәмийнаты системасын раўажландырыў;

физикалық ҳәм моральлық жақтан гөнерген үнемлемейтуғын қазанхана агрегатларын алмастыр­ған ҳалда истен шыққан магистрал ҳәм бөлистириў ыссылық тармақларын модернизациялаў және реконструкциялаў жумысларын әмелге асырыў;

энергия ресурсларының пайдаланылыўы ҳәм ислеп шығарылыўының норма бойынша есапқа алыныўын шөлкемлестириў, тутыныўшылардың ыссылық тәмийнаты хызмет ҳақысын есаплаўдың ҳәм төлеўдиң автоматластырылған есап-санақ сис­темасын енгизиў;

өндирислик емес қәрежетлердиң өсиўине жол қоймаў ҳәм ыссылық энергиясын жеткерип бериўде, бөлистириўде және пайдаланыўда нормадан артық заялаўды азайтыўдың есабынан қәрежетлерди қыс­қартыўға бағдарланған ыссылық тәмийнаты системасында бирден-бир техникалық сиясатты әмелге асырыў.

2. 2018-2022-жылларда ыссылық тәмийнаты системасын раўажландырыў бағдарламасы (кейинги орынларда-Бағдарлама) тастыйықлансын, ол төмендегилерди өз ишине алады:

2018-2022-жылларда жергиликли қазанханаларды модернизациялаў ҳәм реконструкциялаў параметр­лери 1-қосымшаға муўапық;

2018-2022-жылларда энергия нәтийжелилиги жоқары болған жергиликли қазанханалар қурыў, соның ишинде, гелиоқурылмаларды қолланыў параметрлери 2-қосымшаға муўапық;

2018-2022-жылларда орайлық қазанханаларды модернизациялаў ҳәм реконструкциялаў параметрлери 3-қосымшаға муўапық;

2018-2022-жылларда ыссылық тармақларын модернизациялаў ҳәм реконструкциялаў параметрлери 4-қосымшаға муўапық;

2018-2022-жылларда квартира­лар­ға жеке тәртипте ишки ыссылық тәмийнаты системасын орнатыў параметрлери 5-қосымшаға муўапық;

2018-2022-жылларда ыссылық тәмийнаты системасын раўажландырыўдың комплексли илажлары 6-қосымшаға муўапық.

3. Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери-Бағдарламаның нәтийжели ҳәм өз ўақтында әмелге асырылыўы ушын жуўапкер болған атқарыўшы уйымлар есапланатуғыны;

Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигиниң Көп квартиралы жайлар ҳәм ыссылық тәмийнаты объектлерин қурыў бойынша инжиниринг компаниясы — Бағдарлама шеңберинде жойбарларды әмелге асырыў бойынша буйыртпашы есапланатуғыны;

«Ыссылықэлектржойбар» акционерлик жәмийети, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Республикалық «ӨзИнжиниринг» жойбарлаў институты — Бағдарлама шеңберинде әмелге асырылатуғын жойбарлардың жойбарлаў-сметалық ҳүжжетлерин ислеп шығыў бойынша бас жойбарлаў шөлкемлери есапланатуғыны белгилеп қойылсын.

4. Төмендегилер тастыйықлан­ған Бағдарламаны әмелге асырыўды қаржыландырыў дәреклери сыпатында:

а) жергиликли қазанханаларды модернизациялаў, реконструкциялаў ҳәм қурыў бөлиминде:

социаллық сала объектлери ушын - Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик бюджети есабынан орайластырылған инвестициялық қаржылар;

көп квартиралы жайлар ушын — жеке меншик турақ жай меншик ийелери ширкетлериниң өзиниң қаржылары, коммерциялық банклердиң кредитлери, жумысты бөлип алып ислеўши шөлкемлердиң қаржыларының және Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигиниң Турақ жай коммуналлық хожалығын раўажландырыў қорының қаржылары;

б) орайлық қазанханаларды ҳәм ыссылық тармақларын модернизациялаў ҳәм реконструкциялаў ушын — ыссылық тәмийнаты шөлкемлериниң өз қаржылары, Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик бюджет есабынан орайластырылған инвестициялық қаржылар, Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигиниң Турақ жай коммуналлық хожалығын раўажландырыў қоры және қаржы институтларының қаржылары;

в) квартираларға ишки жеке тәртиптеги ыссылық тәмийнаты сис­темасын орнатыў ушын — турақ жай ҳәм турақ жай емес квартиралар мүлк ийелериниң қаржылары, сондай-ақ, коммерциялық банклердиң жеңилликли кредитлери;

г) орайлық қазанханаларды және ыссылық тармақларын модернизациялаў ҳәм реконструкциялаў бо­йынша бағдарламаларды әмелге асырыў шеңберинде жойбарлардың техникалық-экономикалық тийкарлары (техникалық-экономикалық есап-санақлары)н ТЭТ (ТЭЕС) ислеп шығыў ушын Қарақалпақстан Республикасының республикалық бюджети және ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы жергиликли бюджетлериниң қаржылары сондай-ақ, Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигиниң Турақ жай коммуналлық хожалығын раўажландырыў қорының қаржылары;

д) жергиликли қазанханаларды модернизациялаў ҳәм реконструкциялаў және қурыў бойынша жойбарлардың жойбарлық-сметалық ҳүжжетлерин ислеп шығыў ушын — Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигиниң Турақ жай коммуналлық хожалығын раўажландырыў қорының қаржылары.

5. Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик архитектура ҳәм қурылыс комитети, «Ыссылықэлектрожойбар» АЖ, Өзбекис­тан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Республикалық «ӨзИнжиниринг» жойбарлаў институты, «ТоштурақжайЛИТИ» АЖ, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери менен биргеликте:

2017-жылдың 1-сентябрине шекем орайлық қазанханаларды, ыссылық тармақларын модернизациялаў ҳәм реконструкциялаў бойынша жойбарлардың ТЭТ (ТЭЕС) ислеп шығарылыўын ҳәм ўәкилликли уйым­ларда экспертизадан өткерилиўин және жергиликли қазанханаларды модернизациялаў, реконструкциялаў ҳәм қурыў бойынша жойбарлаў-сметалық ҳүжжетлериниң ислеп шығылыўын ҳәм ўәкилликли уйымларда экспертизадан өткерилиўин тәмийинлесин;

жойбарлардың ТЭТ (ТЭЕС) ҳәм жойбарлаў-сметалық ҳүжжетлери белгиленген тәртипте тастыйықланыў нәтийжелери бойынша Бағдарлама шеңберинде жойбарлардың әмелге асырылыўы ушын жуўапкер болған жумысты бөлип алып ислеўши шөлкемлерди тийисли тәжирийбеге, техникалық ҳәм қаржылық  потенциалға ийе болған шөлкемлер арасынан тендер (таңлаў) тийкарында анықлаў, онда тендер (таңлаў) ҳүжжетлеринде жергиликли қазанханалар қурыў ҳәм кейин ала оларға оңлаў-сервис хызметин көрсетиў нәзерде тутылсын.

6. Бағдарламаны әмелге асырыў шеңберинде бир басқышлы тәртипте жойбарлардың ТЭТ (ТЭЕС)лерин тастыйықлаў менен бирге жойбаралды ҳүжжетлерин ислеп шығыўға рухсат берилсин.

7. Жойбарда энергия нәтийжелилиги жоқары жергиликли қазанханалар ямаса квартираларға жеке тәртипте ишки ыссылық тәмийнаты системасынан пайдаланыў нәзерде тутылмаған жаңадан қурылып атырған көп квартиралы жайлар, сондай-ақ, шөлкемлер менен ведомстволардың имаратлары бойынша архитектура-режелестириў тапсырмаларына келисим бериў қатаң қадағалансын.

8. Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик архитектура ҳәм қурылыс комитети, «Өзстандарт» агентлиги Өзбекистан Республикасы Халықаралық қуяш энергиясы институты менен биргеликте еки ай мүддетте жергиликли қазанханалар­ға, квартираларға жеке тәртиптеги ишки ыссылық тәмийнаты системасы, қуяш коллекторлары менен бирге жойбарластырылған объектлердиң энергия нәтийжелиги бойынша қала қурылысы нормалары менен қағыйдаларын, сондай-ақ, қуяш коллекторларын таярлаў, сынаў ҳәм қолланыў бойынша мәмлекетлик стандартларды ислеп шықсын.

9.  Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2015-жыл 5-майдағы «2015-2019-жылларда экономика тармақларында ҳәм социаллық салада энергияны жумсаўдың көлемин қысқартыў, энергияны үнемлейтуғын технологияларды енгизиў илажлары Бағдарламасы ҳаққында»ғы ПҚ-2343-санлы қарары менен дүзилген Республикалық энергия нәтийжелигин ҳәм қайта тикленетуғын энергия дереклерин раўажландырыў комиссиясына  (А.Н.Арипов) төмендеги ўазыйпалар жүкленсин:

Бағдарламаны әмелге асырыўды муўапықластырыў ҳәм мониторинг етиў;

ыссылық тәмийнаты системасында энергияны ҳәм ресурсларды үнем­лейтуғын жаңа технологиялар және үскенелерди енгизиў бойынша, соның ишинде, қайта тикленетуғын энергия дәреклеринен пайдалана отырып усыныслар ислеп шығыў;

Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери басшыларының Бағдарламаның әмелге асырылыўы ҳаққындағы есапларын ҳәр шеректе тыңлап барыў;

Бағдарламаның параметрлерине тийкарлы өзгерислер ҳәм анықлықлар киргизиў.

10. Өзбекистан Республикасы Экономика министрлиги ҳәм Қаржы министрлиги 2018-жылдан баслап ҳәр жылы Өзбекистан Республикасының Инвестициялық бағдарламасын қәлиплестириўде Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлериниң тийкарланған есап-санақлары бойынша Бағдарламаны әмелге асырыў ушын Өзбекистан Республикасының мәмлекетлик бюджети есабынан орайластырыл­ған капитал қаржылар лимитлери ажыратылыўын нәзерде тутсын.

11. Өзбекистан Республикасы Экономика министрлиги мәпдар министрлик ҳәм ведомстволар менен биргеликте санаат кооперациясы тийкарында таяр өним, комплект­леўши буйымлар ҳәм материаллар ислеп шығарыўды жергилиликлестириў Бағдарламасын ислеп шығыўда 2018-жылдың 1-январынан баслап, Өзбекистан Республикасы аймағында энергия нәтийжелилиги жоқары жергиликли қазанханаларға, квартираларға жеке тәртипте ишки ыссылық тәмийнаты системаларын ислеп шығарыўды шөлкемлестириўди нәзерде тутсын.

12. Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги, «Ўзтрансгаз» АК, «Ўзбекэнерго» АЖ, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери белгиленген тәртипте, бойсыныўы бойынша қурылып атырған жергиликли қазанханаларға зәрүр инженерлик ҳәм коммуникация тармақларының тартылыўын, сондай-ақ, тәбийғый газ, электр энергиясы ҳәм салқын суў үзиликсиз берип турылыўын тәмийинлесин.

13. Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери, Айрықша жағдайлар министрлиги, «Саноатгеоконтехназорат» МИ, «Ўздавнефтьгазинспекция» МИ, «Ўздавэнергоназорат» МИ менен биргеликте жергиликли қазанханаларға, квартираларға жеке тәртипте ишки ыссылық тәмийнаты системаларының орнатылыўы ҳәм пайдаланыўға қабыл етилиўи үстинен турақлы қадағалаўды тәмийинлесин.

14. Республикамызда ислеп шығарылмайтуғын, Бағдарламаны әмелге асырыў шеңберинде Өзбе­кистан Республикасы Министрлер Кабинети тәрепинен тастыйықланатуғын дизимлер бойынша алып келинетуғын үскенелер, комплектлеўши буйымлар ҳәм материаллар 2023-жылдың 1-январына шекем бажыхана төлемлерин төлеўден (бажыхана рәсмийлестириўи ушын жы­йынлардан тысқары) азат етилсин.

15. Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги Әдиллик министрлиги және басқа да мәпдар министрликлер ҳәм ведомстволар менен биргеликте еки ай мүддетте нызам ҳүжжетлерине усы қарардан келип шығатуғын өзгерислер менен қосымшалар ҳаққында Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетине усыныслар киргизсин.

16. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасы Бас министриниң биринши орынбасары — «Өзбекистан темир жоллары» акционерлик жәмийетиниң басқарма баслығы А.Ж.Раматов­қа жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы Президенти  Ш.МИРЗИЁЕВ.

Ташкент қаласы,  2017-жыл 20-апрель

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF