Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:43:29, 07.03.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ 2017-жыл 21-апрельдеги «2017-2021-жылларда турмыслыҚ шыҒынДЫлар менен байланыслы жумысларды Әмелге асырыЎ системасын тҮп-тийкарынан жетилистириЎ ҲӘм раЎажландырыЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы ПҚ-2916-санлы Қарарына ТҮСИНИК

Соңғы жылларда елимизде елатлы пунктлердиң санитариялық жақтан тазалығын жақсылаў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Министрлер Кабинетиниң 2013-жыл 3-декабрьдеги «Республикамыздың елатлы пункт­лерин санитариялық жақтан тазалаў системасын раўажландырыў ҳәм жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы 315-санлы қарарын әмелге асырыў шеңберинде 2014-2016-жылларда қалаларымызда қосымша рәўиште усы бағдарға қәнигелестирилген 41 шөлкем және районлық абаданластырыў басқармаларында турмыслық шығындылардан тазалаў бойынша 157 хожалық есабындағы участка шөлкемлестирилди.

2014-2016-жылларда санитариялық жақтан тазалаўға қәнигелестирилген шөлкемлерди ҳәм районлық абаданластырыў басқармаларын заманагөй арнаўлы техникалар менен тәмийинлеў бағдарламалары әмелге асырылды. Әне усы бағдарламалар шеңберинде 1427 техника қуралы сатып алын­ған болса, олардың 990ы турмыслық шығындыларды алып кететуғын автотранспорт қуралы болып табылады.

Республикамыздың қала ҳәм ра­йон орайларындағы турақ жай массивлеринде тастыйықланған үлги жойбарлар тийкарында 14 мыңнан аслам шығынды топлаў пункти шөлкемлестирилди ҳәм 10 мыңнан аслам контейнер орнатылды.

Комплексли илажлар ҳәм бағдарламаларды әмелге асырыўға мәмлекетлик бюджеттен 343,1  миллиард сум сарпланды ҳәм коммерциялық банк­лердиң 20 миллиард сумлық жеңилликли кредитлери тартылды.

Тутыныўшыларға санитариялық жақтан тазалаў хызметлерин көрсетиў бойынша нормативлик-ҳуқықый база жетилистирилди. Ҳүкиметлик қарарлар тийкарында турмыслық шығындыларды топлаў ҳәм алып кетиў хызметлерин көрсетиў қағыйдалары, санитариялық жақтан тазалаўға қәнигелестирилген шөлкемлер ҳәм абаданластырыў басқармаларының қатты турмыслық шығындыларды алып кетиў бойынша хызмет көрсететуғын участка хызметкерлериниң мийнетине ҳақы төлеў және оларды материаллық хошаметлеў тәртиби ҳаққында реже ҳәм басқа да бир қатар нормативлик ҳүжжетлер тастыйықланды.

Соның менен бирге, қатты турмыслық шығындыларды алып кетиўди шөлкемлестириў ҳәм олардан пайдаланыў саласында жеке исбилерменлик жумысын буннан былай да раўажландырыў бағдарында еле шешилмеген бир қатар машқалалар бар екенлигине көз жумып қараўға болмайды.

Қатты турмыслық шығындыларды алып кетиў жумысларын шөлкемлестириў мәселеси, бәринен бурын, бундай шығындыларды жыйнаў, утилизациялаў және қайта ислеў бойынша анық ҳәм әмелий системаны жолға қойыўды талап етеди. Ҳәзирги ўақытта шығындылар топланатуғын арнаўлы полигонлар санитариялық қағыйдаларға, нормаларға ҳәм гигиена өлшемлерине толық жуўап бермейди. Көпшилик жағдайларда шығындылар тәртипсиз рәўиште топланатуғын пунктлер елеге шекем сақланып келмекте ҳәм олар тутас аймақлардың санитариялық-эпидемиологиялық жағда­йын төменлетип, жуқпалы кеселликлердиң пайда болыўына және тарқалыўына шараят жаратпақта.

Бул бағдарда ең әҳмийетли ўазыйпалар ҳәм машқалалар есапқа алын­ған ҳалда қабыл етилген Президент қарары елимиздиң район ҳәм қалаларының санитариялық-эпидемиоло­гиялық жағдайын жақсылаў, 2017-2021-жылларда шығынды менен байланыслы ўазыйпаларды әмелге асырыў системасын түп-тийкарынан жетилистириўди ҳәм раўажландырыўды буннан былай да күшейтиўге қаратыл­ған.

Соның ишинде, усы қарар менен төмендеги бағдарлама ҳәм жойбарлар тастыйықланбақта:

2017-2021-жылларда шығындыларды топлаў, сақлаў, утилизациялаў ҳәм қайта ислеў системасын жетилистириў илажлары;

2017-жылы елимиз қалаларындағы санитариялық жақтан тазалаўға қәнигелестирилген шөлкемлерге ҳәм ра­йонлық абаданластырыў басқармаларына 237 арнаўлы техника сатып алыў, 94 гараж қурыў, қатты турмыслық шығындылар ушын 168 елек қурылмаларын орнатыў реже көрсеткишлери;

Ташкент, Самарқанд, Әндижан ҳәм Наманган қалаларында ири жойбарларды әмелге асырыўды өз ишине алған, 2017-2021-жылларда халықаралық қаржы шөлкемлериниң 161 миллион АҚШ долларынан аслам қаржыларын тарта отырып, қалаларда шығындыларды жыйнаў, алып кетиў, утилизациялаў ҳәм қайта ислеў системасын раўажландырыўға қаратылған инвестициялық жойбарлардың дизими;

114 мың погон метр тосқынлық, 152 санитариялық узел, 158 турмыслық бөлме,  163 автомобильлерди жуўыў орны, 269 километр электр тәмийнаты тармақлары, 166 техникалық суў тәмийнаты қудығы және 240 километр асфальтланған кириў жолларын қурыў арқалы қатты турмыслық шығындылар топланатуғын 168 полигонды абаданластырыў мәнзилли бағдарламасы;

2017-2018-жылларда қатты турмыслық шығындыларды қайта ислейтуғын технологияларды енгизиў болжаў көрсеткишлери, соның ишинде, келеси еки жыл Нөкис қаласында ҳәм барлық ўәлаятлардың орайларында шығындыларды қайта ислеў кәрханаларын қурыў нәзерде тутылып, бул жойбарларға 27 миллион АҚШ долларынан аслам қаржы қаратылады.

Әне, усы комплексли илажларды әмелге асырыў арқалы халықтың кең қатламлары ушын буннан былай да қолайлы социаллық шараятлар жаратылады.

Бул бағдардағы жумысларды муўапықластырыў ҳәм усы бағдарламалардың әмелге асырылыўын қадағалаў, машқалалы мәселелерди шешиў бо­йынша жедел илажлар көриў мақсетинде Республикалық комиссия шөлкемлестирилди.

2017-2021-жылларға мөлшерленген бағдарламаны қаржыландырыў ушын  1 триллион сумнан аслам қаржы қаратылады.

Усы қарардың әмелге асырылыўының нәтийжесинде төмендеги әҳми­йетли нәтийжелерге ерисиледи:

Бириншиден, халыққа қатты турмыслық шығындыларды алып кетиў ҳәм полигонларда утилизациялаў хызметлерин көрсетиў бойынша тутас система шөлкемлестириў жумыслары жуўмақланады.

Екиншиден, санитариялық жақтан тазалаў жумысларына қәнигелестирилген шөлкемлер ҳәм Қарақалпақстан Республикасы менен ўәлаятлардағы «Таза аймақ» мәмлекетлик унитар кәрханаларының филиаллары арнаўлы техникалар (шығынды тасыў ҳәм ассенизация машиналары) және қатты турмыслық шығындылар ушын электромеханикалық елек қурылмалар менен толық тәмийинленеди.

Үшиншиден, қатты турмыслық шығындыларды органикалық төгинлерге айландырыў ушын бирлемши қайта ислеўди шөлкемлестириўге, сондай-ақ, қатты турмыслық шығындыларды қайта ислеў бойынша заманагөй технологияларды енгизиўге ерисиледи.

Төртиншиден, халықты қатты турмыслық шығындыларды алып кетиў хызметлери менен қамтып алыў дәрежеси 2021-жылға шекем елимиз бо­йынша 63 проценттен 93 процентке өседи.

Жуўмақлап айтқанда, «2017-2021-жылларда турмыслық шығындылар менен байланыслы жумысларды әмелге асырыў системасын түп-тийкарынан жетилистириў ҳәм раўажландырыў бойынша илажлар ҳаққында»ғы қарардың қабыл етилиўи елимизде экологиялық ҳәм санитариялық орталықты буннан былай да жақсылаў, халықтың саламатлығын беккемлеў, қала ҳәм аўылларымыздың еле де абат ҳәм көркем көриниске ийе болыўы жолындағы үлкен әмелий қәдем болып табылады.

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ 2017-жыл 21-апрельдеги «2017-2021-жылларда турмыслыҚ шыҒынДЫлар менен байланыслы жумысларды Әмелге асырыЎ системасын тҮп-тийкарынан жетилистириЎ ҲӘм раЎажландырыЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы ПҚ-2916-санлы Қарарына ТҮСИНИК

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF