Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:18:53, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАЙЛАЎ КӨРКИ — ҚОЙ-ҚОЗЫ

Үстирттей кең жазық жайлаўына тарыдай шашылып кеткен отарларды қуўалап,   «Қум  қу­лаў»да туўым алып атырған бас шопан Нурлан Ешамановқа ҳармасын айтыў ушын қайырылдық.  Бүгинги күнде шарўаның ертлеўли атына айланған, тақ мотоциклдеги тумлы-тусқа зымырап жүрген баласы Кәмилжан бизлер менен кеўилли сәлемлес­ти.


Фото. Жас шопан Кәмилжан Қурбанбаев

— Қозылы қой түнде, айдың жарығында жақсы отлағанлықтан азанға шекем жулдыз санап шықтым. Онлаған саўлығым қозылады. Көгин алса ойнақшып ойнайды. Қозыларымыз аяқланыўдан 200 шақырым жердеги «Абадан» жайлаўына көшемиз. Алдымызға салған 517 бас қойдың ҳәр 100 бас саўлығынан 97 бас қозы алыўды жобаластырып қойдық,-деп сөзин қысқа қайырды.

Егиз қозыдай бирге көшип-қонатуғын иргелес, Оразбай Жолмановтың отарына барыў ушын бирнеше қырдан асыўымызға туўра келди. Еситиўимизше, Оразбайдың үлкен атасы Жолман урыстан келип қой баққан. Таяғын әкеси Зәрипбайға тапсырып кетсе, өз гезегинде бул кәсипти шынжырма-шынжыр жалғастырыпты.

— Тәбиятқа өкпелегенимиз орынсыз, қыс қатты келди, бәҳәр кеш шықты, жаўын жылдағыдан аз. Күнлер ысып, шөплер «күйип» кетпесинен алдын турақлы мәканлайтуғын жаз жайлаўымызға жетип қалсақ деймиз. Бул дөгеректе суў қәҳәт. Қонған жерлеримизде қудық, краны жоқлықтан суўды алыслардан тасып жеткериўге мәжбүрмиз,-деген Оразбай бираз машқалаларын тилине тийек етти.

Фото. Оразбай Жолманов пенен бас зоотехник Ораз Бесимбаевлар жаз жайлаўда

Байқаўымызша, шопанлар жерди кептирип, ызғарын қашыратуғын самалды қәлемес екен. Үстирттиң қубылмалы тәбиятына ҳәммеси қанық. Бир ҳәптеликте суўық 12 градусқа шекем жетип албыратқан. Қозыларды туўылған күнине, ҳәптесине қарай бөлеклеп бағыў ушын қол күши жетпей атырған ўақытлары туўған-туўысқанларын жәрдемге шақырыў дәстүрге айланыпты.

— Ҳүкиметлик қарар бойынша қаракөлшиликке қәнигелестирилген «Үстирт» ширкет хожалығын қайта шөлкемлестирип, фермер хожалықларына айландырыў бойынша дүзилген арнаўлы комиссия жумыс алып бармақта,-дейди хожалықтың бас зоотехниги Ораз Бесимбаев.

— Бүгинги күнде хожалықтағы 20208 бас отарларымыз еки фермаға бириктирилген. Соннан 8174 басы саўлық, 100 бастан 97 бас қозы алып, 70 проценти — 6300 басын тири қалдырыў, қалғаны қаракөл терисине жобалас­тырылған. Жабағы ҳәм гүземин қосқанда ҳәр бастан 1,5 килограммнан 25 тонна жүн алынады.

Хожалықта төрт түлик малдың есабынан 136 бас түйе, 342 бас жылқы өсирилип, бота ҳәм қулын алыў жобалары ҳәр жылдағыдай қалыўсыз орынлаймыз...

Туяғымызға туяқ қосылатуғын ең шешиўши туўым мапазына ҳәр тәреплеме пуқта таярлықлар көрилди. Көшип-қонған жаз жайлаўларымызға ықтырмалар салып, аралас от-жем тасып жеткерилмекте. Техника, жанар май, шарўалар ушын кийим-кеншек, қосымша азық-аўқатлық затлар менен қамтамасыз етилди...

Өзлеринен бетер қой-қозыдан отлақлы жайлаў, қудықлары менен кранлары суўлы болыўын қәлеп, Үстирт тегислигинде аспандағы булттай мудамы көшип жүретуғын шопанларға әўмет тилеп қайттық...

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, өз хабаршымыз.

Қоңырат районы.

Автордың түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF