Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:24:01, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«БАЛАЛАР ҮЙИ»НДЕГИ СҮННЕТ ТОЙ

Өткен шемби күни Хожели районы Тақыятас қаласындағы «Балалар үйи»ниң  тәрбияланыўшыларының сүннет тойы болып өтти.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жыйналғанларды улыўмахалықлық Наўрыз әййямы, Қарақалпақстан Республикасының Конс­титуциясы қабыл етилгениниң 24 жыллығы, жәмәәтти болса, тәрбияланыўшылардың қуўанышлы тойы менен қутлықлады.

Республикамыз басшысының атап өткениндей, бәҳәр айлары байрамларға, қуўаныш және шадлықларға толы. Өзинде жақсы нийет, ийгиликли мақсетлерди жәмлеген бул мәўсим инсанларды дөретиўшилик ислерге  руўхландырады.

Әсиресе, «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда жүз берип атырған түпкиликли өзгерислер менен жаңаланыўлар кеўиллерде мақтаныш сезимлерин оятады. Халқымыздың күнделикли турмысында ушырасып атыр­ған машқалалар ҳәр тәреплеме терең үйренилип, оның шешими қатаң қадағалаўға алынбақта. Соның ишинде, ата-анасыз, өзгелердиң күтимине мүтәж балаларға тәлим-тәрбия бериў, олардың заманагөй билим алыўына айрықша итибар қаратылмақта. Буның айқын мысалы ретинде, усы «Балалар үйи»ниң имараты 2015-жылы Өзбекистан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызметиниң тиккелей ғамқорлығында қайта қурылып, әтирапы абаданластырылды.

Илажда сондай-ақ, «Нураный» қоры Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы Ш.Уснатдинов, Хожели районы ҳәкиминиң биринши орынбасары И.Қутлымуратов, Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў минис­три Д.Ходжиев сөзге шығып, ғәрезсиз елимизде балалар тәрбиясына қаратылып атырған итибарға тоқтап өтти. Сондай-ақ, тәрбияланыўшылардың келешекте ақыллы, билимли, зийрек, елимизге садық ҳәм оны мүнәсип қорғай алатуғын  инсанлар болып жетисиўине тилеклеслик билдирди.

Буннан соң кишкенелерге Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңесиниң, бир қатар министрлик менен шөлкемлердиң, ҳуқық қорғаў уйымларының  саўғалары тапсырылды.

— Ҳәр жылы Наўрыз әййямы күнлеринде тәрбияланыўшыларымыздың сүннет тойларын өткериў дәстүрге айланбақта,-дейди «Балалар үйи»ниң бас шыпакери Анжела Омирова. — Өткен жылы 5 тәрбияланыўшымыздың сүннет тойы белгиленген болса, быйылғы жылы 7 тәрбияланыўшымыздың  тойы өткерилмекте. Бул ушын республикамыз басшыларына, ҳуқық қорғаў уйымларына, қәўендерлик етип атырған жәмәәтлерге миннетдаршылық билдиремиз.

Той тамашалары республикамызға белгили көркем өнер шеберлериниң, «Әмиў толқыны» фольклор-этнография­лық, Хожели районындағы 1-санлы «Меҳрибанлық үйи»ниң «Таң ғумшалары» ансамбльлери ағзаларының, Қарақалпақ мәмлекетлик Жас тамашагөйлер театры, Тақыятас қалалық Мәденият үйи жәмәәтиниң, «Балалар үйи» тәрбияланыўшылары тәрепинен атқарылған түрли миллет ўәкиллериниң миллий қосықлары, аяқ ойынлары ҳәм қызықлы сахналық көринислер менен даўам етти.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев қатнасты.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF