Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:05:10, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КРЕДИТ — ИСБИЛЕРМЕНЛЕРГЕ  МӘДЕТ

Президентимиз Ш.Мирзиёев Олий Мажлис палаталарының қоспа мәжилисиндеги шығып сөйлеген сөзинде халық пенен және де жақын болыў, халықты исбилерменликке тартыў, усы арқалы пуқараларымыздың турмыс пәраўанлығын және де жетилистириў, мәмлекетимизде исбилерменлик хызметин түпкиликли жақсылаў мақсетинде банклер алдына әҳмийетли мәселелерди қойып, зәрүрли бағдар ҳәм көрсетпелерди берди. Республикамыздағы банк хызмети ўәкиллериниң мәлим етиўинше, соңғы ўақытлары халықтың банк хызмети ҳәм кредит қаржыларына болған талабы жақыннан үйренилип, исбилерменлик хызметин жолға қойыў тилегин билдирген пуқараларға ҳәр тәреплеме жол-жоба ҳәм мәсләҳәтлер берилмекте.

«Қишлоқ қурилиш банк» Қарақалпақстан Республикасы аймақлық филиалы да бул бойынша бирқанша нәтийжели жумысларды әмелге асырмақта. Бунда халыққа қусшылық, мал шарўашылығы, бағшылық, хызмет көрсетиў орынлары ҳәм сервис тағы бас­қа да тараўлар бойынша кредит қаржылары ажыратылмақта. Сондай-ақ, әпиўайы халықты исбилерменликке тартыўда пуқаралардың қызықтырған сораўларына жуўаплар бериў, олар­ға кредит ҳүжжетлерин таярлаўда көмеклесиў мақсетинде банкке бекитилген аймақ ҳәм бөлимлерде 6 орында халықты исбилерменликке тартыў бойынша мәсләҳәт орайлары шөлкемлестирилген.

— Усы күнге дейин банк хызметкерлери 19 мың 880 нен аслам шаңарақларда болып, халық пенен сәўбетлесиўлер өткерди,-дейди «Қишлоқ қурилиш банк» аймақлық филиалының «Халықты исбилерменликке тартыў» секторы бас қәнигеси Бегимбай Қурбанбаев. — Соннан республикамыз бойынша 1968 пуқара өз бизнес ҳәм исбилерменлигин баслаў тилегин билдирген ҳәм 541 пуқараға 4 миллиард 42 миллион сум муғдарында жеңиллетилген кредит қаржылары ажыратылды. Олардан кимиси шарўашылық пенен шуғылланыўды алдына мақсет еткен болса, кимиси қусшылық, ал, және бири мөлдек жерине теплица (ыссыхана) қурып, овощь-палыз егинлерин жетистириўди ҳәм усы арқалы  хожалықты тәмийинлеўди мақсет еткен.

Қәне енди, күнделикли итияжға зәрүр болған барлық өнимлер ҳәр бир шаңарақтың мөлдек жеринде жети­листирилсе, ең дәслеп бул өз шаңарағына дәрамат келтирип, жергиликли базарларымызды толтырған болар еди...

Усындай жақсы нийетлерди кеўлине мақсет еткен бизиң заманласымыз Нөкис қаласындағы 18-санлы «Нәўпир» мәкан пуқаралар жыйыны турғыны Нуратдин Абдиреймов. «Мийнеттен келсе байлық турмыс болар шырайлы» деген сөзди өзине уран етип алған ол, бул иске шын ықлас пенен кирискен.

— Мәмлекетимиз тәрепинен ҳадал жумыс ислеп, елге пайда келтиремен деген адамға барлық имканиятлар жаратылмақта, - деп өз сөзин баслады Н.Абдиреймов. — Исбилерменлерге жаратылып атырған усындай қолайлы  шараятлардан пайдаланыў мақсетинде усы жылдың февраль айында «Қишлоқ қурилиш банк»тен алған 7 миллион сум муғдарында жеңиллетилген кредит қаржысына өз мөлдек жериме ыссыхана қурыўды ҳәм онда помидор жетистириўди мақсет еттим. Бул бойынша банк хызметкерлерине хабарлассам, олар маған өзлериниң жол-жоба ҳәм бағдарларын берди. Әсиресе, банк тәрепинен мен сораған муғдардағы кредит қаржысының қысқа мүддетте берилиўи алдыма қойған ни­йетимниң әмелге асыўына тийкар болды.

«Жақсы нийет — жарым ырыс» деп исбилерменликке қәдем қойып атырған Нуратдин ағаның үй әтирапындағы ыссыханасында болғанымызда, оның толық питкениниң гүўасы болдық. Әйне күнлерде республикамызда ҳаўа-райының салқын болыўына қарамастан, жаңадан қурылған ыссыханадағы бәҳәр нәпеси кеўлиңди көтерип, итибарыңды өзине тартады. Туқымнан өндирилген 200 ден аслам түбекшелердеги помидор нәллерин ол өз баласын әлпешлегендей ықлас пенен тәрбиялап атыр.

Қуда қәлесе, бул нәллерди жақын күнлерде ыссыханаға алып шығып отырғызып, оларды тамшылатып суўғарыўды режелестирип атырман,-дейди Н.Абдиреймов исенимли түрде.

Оның бул мақсетиниң иске асыўын ўақыт, келешек көрсетеди. Деген менен, оның нийетиниң ҳақлығы, алға умтылыўшылығы, мийнеткешлиги банк қаржысының нағыз пидайы инсанның қолына түскенлигинен дерек берип турғандай. Ҳақыйқатында да, журтымызда исбилерменлер ушын бундай қолай хызметлердиң жаратылыўы изленген, ел-журтыма үлесимди тийгизейин, деген адамға кең жол ашады. Солай екен, банк кредити — исбилерменлерге мәдет.

Г.САПАРОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF