Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:23:21, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИНСАНҒА РУЎХЫЙ АЗЫҚ

Келешегимиз болған жасларымыздың китапқа болған қызығыўшылығын арттырыў мақсетинде «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен  «Уллы мақсетке умтылыўшылар» сүрени астында өткерилип атырған таңлаўға республикамыздағы барлық акаде­миялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери оқыўшылары қатнаспақта.

Президентимиз  тәрепинен  қабыл етилген  Бийлик   елимиздеги  барлық   жаслардың    китап­қа  бол­ған  ықласын арттырмақта.  Муҳаммед  Жабалрудийдиң  «Китап — алымлар пикириниң  тиреги, дана  кисилер  бостанының шәмени,  әпиўайы   адамлардың  тамаша  сарайы. Ол жалғыз  баслы­ларға  кеўлин  көтериўши бағ, кеўли  жартыларға  рәҳәтнама. Ол  барлық  адамлар  менен  барлық  жерде  дос, дәртли кисилердиң  жүрегине мәлҳам» деп  айтқанындай, китап  ҳәр  бир  инсанның  өмиринде  үлкен  әҳмийетке ийе. Себеби,  ондағы ғәзийне,  оқыўшының кеўил  сарайынан  орын  алған мағлыўматлар  келешекке  исеним ҳәм  үмит  оятып, ал, биреўлериниң  қәте-кемшиликлерин дүзетиўге  умытылдырады.

Бизиң Халқабад  санаат  — транспорт  кәсип-өнер  колледжимиз китапханасы  ҳәр  түрли  китаплар  менен тәмийинленген  болып, оқыўшылар  бос  ўақтында фондымыздағы  әдебий  китапларды  оқыўы  ушын барлық  қолайлықлар  жара­тыл­ған. Буннан  тысқары, мәлимлеме ресурс  орайы  тәрепинен  ҳәр  жылы  ша­йыр ҳәм жазыўшылардың  туўылған  күнлерине арнап  әдебий  кешелер турақлы шөл­кемлестириледи. Республикамыздағы  барлық  кәсип-өнер  колледж   ҳәм  академиялық   лицей  оқыўшылары  арасында  өткерилип  атырған  «Уллы  мақсетке   умтылыўшылар» атлы  китапқумарлар  жарысының турақлы  түрде  өткерилиўи  болса, жасларымыздың  китап  пенен   дос  тутыныўына, әжайып  нәтийжелерди  қолға киргизиўине  тийкар  жаратпақта. Таңлаўдың  мақсети — қарақалпақ, өзбек  ҳәм  жәҳән  әдебиятының  шығармаларын  оқып, ондағы унамлы ҳәм  унамсыз    қаҳарманлардың  турмысынан  сабақ  алып, өмирде  ҳәр бир  инсан  өзи  ушын  гүресип  жасаў  кереклигин  түсиндириў ҳәм  қәбилетли, билимли  жасларды  хошаметлеў  арқалы  басқаларға үлги  етип  көрсетиўден  ибарат.

Нәмихан СЕЙТИМБЕТОВА.

Халқабад  кәсип-өнер-колледжи мәлимлеме-ресурс орайы қәнигеси.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF