Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:54:33, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАСЛАРҒА ИТИБАР ЖЫНАЯТШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛАДЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 14-марттағы «Ҳуқықбузарлықлар профилактикасы ҳәм жынаятшылыққа қарсы гүресиў системасын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарарына муўапық, ҳәр  ҳәптениң  пийшемби  сәнеси  жынаятшылықтың  алдын-алыў ҳәм профилактика  күни  деп белгиленген еди. Усы  күни аймақлардағы   прокуратура  ҳәм  ишки  ислер уйымларының  хызметкерлери  жынаятшылықтың  келип  шығыў  себеплери ҳәм ақыбетлери ҳаққында жасларға түсиндириў жумысларын алып бармақта.

«Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси, Республикалық  ҳәм  районлық ҳаял-қызлар  комитети, «Мәҳәлле» жәмийетлик қайырқомлық  фонды, ишки ислер уйымлары хызметкерлери  ҳәм медицина қәнигелери  менен  биргеликте  жаслар  арасында 12 жыллық  мәжбүрий  тәлим  алыўдың  әҳмийети, жынаятшылықтың ҳәм ҳуқықбузарлықлардың алдын  алыў  мақсетинде жаслардың  санасын ҳәр қыйлы  диний ағымлардың тәсиринен, нәшебентлик, шегиўшилик киби зыянлы иллетлерден қорғаў ҳәм адам саўдасына  қарсы гүресиў бойынша  республикамыздағы  бәрше  қала  ҳәм  районларда  бир  ғана 2016-жыл даўамында  54000 нан аслам  жаслар қатнасыўында  650  үгит-нәсият ҳәм түсиник  илажлары   өткерилди.

Жаслардың өмирден өз орнын табыўында  ата-ана тәрбиясының орны гиреўли. Олар перзентке биринши гезекте тәрбия бериўи ҳәм жақсылыққа үйретиўи керек. Даналардың айтыўына  қарағанда, инсанның  жаман ямаса жақсы, әдепли болыўы   шаңарақ  пенен тиккелей  байланыслы. Әдепсиз ҳаялдан  туўыл­ған ҳәм ғәррем ата қолында тәрбияланған перзенттен  жақсылық  күтип болмайды. Тәртип-интизамның ең зор мектеби шаңарақ саналар екен, жақсы тәрбияшы болыўда биринши нәўбетте ата-ана өзин тәрбиялаўы лазым.  Шаңарақ пенен бирге тәлим-тәрбияда  мәҳәле,  билимлендириў  мәкемелериниң де тутқан  орны  айрықша.  Халықтың бахыт-ығбалы балаларды туўры тәрбиялаўға байланыслы, деген бабаларымыз. Қуўанышлысы, бүгинги күнде жасларымызға мәмлекет тәрепинен күшли итибар қаратылып,  ҳәр бир басламасы ҳүкиметимиз тәрепинен  қоллап-қуўатланбақта. Жас­ларға байланыслы мәмлекетлик сиясатың тийкарғы бағдарлары олардың ҳуқықый  санасы ҳәм мәдениятын  арттырыў, жаслар арасында илимге қызығыўшы, өнерли жасларды анықлаў ҳәм хошаметлеп барыў, түрли таңлаўлар өткериў арқалы жаслардың интеллектуал билим дәрежесин арттырыў, кәмил инсан етип тәрбиялаўға қаратылған. Соның менен бирге олардың бос ўақытларын мазмунлы өткериў, унамсыз иллетлерге қосылып кетиўиниң  алдын алыў бағдарында тийисли мәкемелер қатнасында республикамыздың барлық қала ҳәм районларында  турақлы түрде ушырасыўлар өткериў дәстүрге айланбақта.

— Қарақалпақстан Республикасы Ишки  ислер министрлиги   Ҳуқықбузарлықлардың  алдын   алыў  басқармасы ҳәм  оның  орынлардағы  Жас  өспиримлер арасында  қадағалаўсызлық  ҳәм  ҳуқықбузарлықлар  профилактикасы  топарлары  тәрепинен 2017-жылдың  усы  күнине  шекем  жаслар арасында ҳуқықбузарлық ҳәм жынаятшылықтың алдын алыў бо­йынша бир қанша илажлар өткерилди, жүз берген  жынаятлар анықланды ҳәм оның себеплери үйренилди. «Камалат» ЖЖҲ ҳәм жәмийетшилик   ўәкиллеринен  ибарат  топарлар   дүзилип, ресторан, кафе, барлар,  клублар, кинотеатрлар, интернет клублары қулласы, кеўил  ашар  ҳәм  дем  алыў  орынлары  үйренилип, 10 нан  аслам  фактлер  анықланды - дейди ҚРИИМ ҲААБ инспекторы А.Ибрагимов. — Ҳәзирги  күнде   технологияның  раўажланыўы жас  өспиримлердиң санасына ҳәм унамлы, ҳәм кери тәсир  көрсетип атыр­ғанлығы ҳеш кимге сыр емес. Биринши мәселе, олардан  мақсетке  муўапық  пайдаланыўды үйретиў саналады. Бул ушын ата-ана, билимлендириў  мәкемелериндеги оқытыўшылар, мәкан  пуқаралар  жыйыны хызметкерлери бир тән, бир жан болып ислесиўи талап етиледи. Итибарсызлық — кеўилсизликлер тийкары. Баланың бос ўақты нелерге сарпланып атыр­ғанлығын билмеслик, оның қызығыўшылықларын қоллап-қуўатламаслық, өз ҳалына таслап қойыў ақыбетинде бала басы берк көшеге кирип қалады. Екиншиден, баланың талап ҳәм мүтәжликлериниң қанаатландырылмаўы, туўры мәсләҳәт берилмеўи, орынсыз кейиў ақыбетинде жас әўлад қәлбинде өзин қорғаў мақсетинде өтирик сөйлеў, өзгеше жоллар арқалы өз мақсетине ерисиў нийети пайда болады. Мысалы, 2005-жылы  туўылған Азамат  исимли  жас  өспирим  қоңсысы  Гүлназдың  үйинен  қол  телефонын  жасырын  түрде  урлайды. Өспирим жуўапкершиликке  тартылғанында бала өзиниң жынаят ислегенинен бийхабар. Себеби ол сондай қол телефоны болыўын қәлеген ҳәм билип-билмей усы иске қол урған. Сыр емес, қызығыўшылыққа туўры бағдар берилмесе, ол унамсыз түс алады. Мысалы, сигарета шегип көриўге, спиртли ишимликлерди қабыллаўға қызықсыныў, бул — үлкенлерге еликлеў, ержеткенлигин дәлиллеўге урыныў белгиси саналады. Әсиресе, өспиримлик дәўирде бала тәрбиясы менен турақлы ҳәм қатаң шуғылланыў талап етиледи. Оларға не нәрсе дурыс яки қәтелигин мысаллар арқалы айқын түсиндире билиў жоқары қәбилет есапланар екен, жаслар арасында өткерилип атырған руўхый-ағартыўшылық илажлары жақын келешекте өзиниң унамлы нәтийжелерин берери анық.

Зарафшан ЖАҚСЫМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF