Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:46:11, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ТӨРТЕЎИ ТҮЎЕЛ БОЛСА ДА

ТӨБЕДЕГИНИ...» ТҮСИРЕ АЛМАПТЫ...

Себеби олар қылмыс жолын таңлаған. Бажыхана шегара посты арқалы кирип киятырған, шығып баратырған автомашиналардың, жүклердиң нызам талапларына сай мәмлекет шегарасынан өтиўине жуўапкер хызметкерлер гезек пенен ислеген ҳәр күниниң жуўмағында үйине 25-30 миллион сум алып қайтады дегенге исенгиң келмейди. Бирақ, бул “узын қулақ”тың өсеги емес. “Даўыт ата” бажыхана шегара постының бес хызметкериниң жынаятлы иси бойынша шығарылған суд ҳүкими ақты аққа, қараны қараға айырып таслады. Пара сыпатында шегарадан өткен ҳәр бир машина айдаўшыларынан өндирген пуллары республикамыздың басқа шетиндеги туўыс­қанларының мал қорасына көмилген менен доллары долларлай, рубли рубллей, теңгеси теңгелей, сумы сумлай мәмлекет пайдасына өткерилди.


Суўдың да сораўы болғанда нешше жүз миллионлардың сораўы жоқ па? Сол миллионлар кимлерден қалай жыйналған, күнде қай жерге жасырып үйине алып қайтқан, бәри анықланды ҳәм бажыхана хызметкерлери узақ мүддетлерге еркинен айырыў жазаларына тартылған? Лекин, бул мақалада “тҮйени тҮги менен жутып” жҮрген бул жигитлер менен тил бириктирип, олардың жынаятларын жасырып, азаннан баслап жынаят жолы менен жыйналған пулларын күнниң ақырына шекем сақлап берип “ғамқорлық” кӨрсетип келген банк хызметкери ҳаққында сөз етпекшимиз.

Алтынай Турмакова Халық банки өоңырат филиалының “Даўыт ата” бажыхана постында жайласқан 16-санлы шақапшада кассир болып ислеп жҮрип 2011-жыл даўамында усы бажыхана постында жүклерди бажыхана тексериўлеринен өткериў топары ағзаларының өз хызмет лаўазымынан пайдаланып пара алатуғынын биле тура сол жынаятқа шерик болып келген. Яғный, бул жынаятлы ислерде оның ўазыйпасы “Даўыт ата” бажыхана шегара постында жайласқан, өзи ислейтуғын банк шақапшасында Өзгелерден жасырып, ўақтынша жыйнап ҳәм сақлап бериў ушын бажыхана хызметкерлери тәрепинен машина айдаўшыларынан нызамсыз жыйналған пара пулларын ҳәр қыйлы шет ел валюталарын ҳәр смена жуўмағында улыўма муғдары 25-30 миллионға тең пулды оларға қайтарып берип турған.

“Гүзе күнде емес, күнинде сынады” деген гәптиң дурыслығын ол басына ис түскенде анық билди. 2011-жылы 18-ноябрь күни 16-санлы банк шақапшасында А.Турмакованың жуўапкершилигиндеги пуллар тосаттан санақтан өткерилгенде, бажыхана хызметкерлери тәрепинен сол күни сақлаўға берип қойған пуллары артық шыққан. Солай етип, пара алыў жынаятларына шерик болыў ҳәрекетлери менен Өзбекстан Республикасы Жынаят Кодексиниң 28,210-статьясының 3-бӨлими “а”, “б” бәнтлеринде нәзерде тутылған жынаятты қастан ислеген.

Нызам алдында ҳӘмме тең. Суд судланыўшыға ислеген жынаятына ылайық жаза тайынлады. Сондай-ақ, суд қурамы А.Турмаковаға жаза тайынлағанда оның ис-ҳәрекетлерине ҳәр тәреплеме баҳа берди. Өзбекстан Республикасы Жынаят Кодексиниң 45-статьясы талаплары тийкарында бул жынаятлар судланыўшының ийелеген лаўазымы ҳәм кәсиби менен байланыслы ҳалатларда жҮз бергенлиги ҳәм бундай жынаятты тәкирарлаўының алдын алыў мақсетинде оған жуўапкерли лаўазымды ийелеў ҳуқықынан маҳрум етиў жаза шарасы қосымша та­йынланды.

Турмыс соқпақлары енди басланып атырған, өзиниң искерлигин ҳәр тәреплеме көрсетип ислеў имканияты жоқары жас қәнигеге бул жазалар өмирлик сабақ болары анық.

П.МУР АТОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF