Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:09:58, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕЛДИҢ  АТЫН  ШЫҒАРҒАН  ҚЫЗ

ямаса қарақалпақстанлы баскетболшы қызлардың сәрдары Жәмила Баймуратова ҳаққында бирер сөз

Жүрегинде оты бар адам қай ўақытта да жарыққа шығады. Бир гезлери қанша күш салса да институттың физикалық тәрбия факультетинде оқыў орынланбас әрманындай көринген қара қыз бүгин қарақалпақстанлы баскетболшы қызлардың атын Азия, Европа еллерине танытқан, спорттағы жетискенликлери ҳәммемиздиң мақтанышымызға айланған устаз дәрежесине жетисти.

Анығында мектеп питкериўден тренер болып ислеп қалған жаслар аз. Ҳәзир пайтахтымыздағы 1-санлы балалар-жаслар спорт мектебиниң директоры болып ислеп атырған, Қарақалпақстан, Өзбекстан Халық билимлендириўи ағласы, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген тренер Жәмила Баймуратова Өзиниң бул тараўдағы мийнет жолын буннан 19 жыл бурын, пайтахтымыздағы 21-санлы мектепти питкерген жылы баслаған болса, соның 15 жылында таярлаған баскетболшы қызлар командасы Өзбекстанда биринши орынға ылайық болып киятыр екен.

— Пүткил өмиримди баскетболға байланыстырыўыма тийкар болған биринши себеп — тәғдир айдаўы менен Наманганнан Нөкиске келип балалар спорт мектебинде тренерлик жумысын баслаған Муқаддас апа Жўраева болды. Сол ўақытлары 5-класста едим. Тренериме шаққанлығым да, ғайбарлығым да, умтылыўшылығым да жүдә унағанлығын соң түсиндим. Ол маған Ташкенттеги Низамий атындағы педагогикалық институтының таярлық бөлиминде 6 ай оқыса тренер болып ислей бериўге болатуғынлығын, қасына жумысқа алыўға жәрдем ететуғынлығын айтып кеңес берди. Солай еттим де. Устаз — шәкиртлик қатнасымыз 5-класымнан басланған Муқаддас апа менен ҳәзирге шекем бирге ислеп киятырмыз. Оқыўшы ўақтымда да, жумыста да, басшы лаўазымда да дурыс кеңес беретуғын, абырайыңды ойлап, бирге ат салысатуғын устазыңның қасыңда болғаны қандай жақсы! Устамы күшли болған Устазым менен ҳәр қашан мақтана аламан.

Жәмила Баймуратоваға 2002-жылы Қарақалпақстан қызларының баскетбол сайланды командасы исенип тапсырылған. Бул исеним толық ақланып киятыр деп айтыўға њақылымыз. Себеби, ол таярлаған баскетбол командасы “Үмит нәлшелери”, “Бәркамал әўлад”, “Универсиада” спорт жарысларында Өзбекстан көлеминде бәрқулла 1-2-3-орынларды ийелеп келмекте. Спорт мектебинен баслап, орта арнаўлы, жоқары оқыў орынларында оқып атырған Жәмиланың шәкиртлери табыслары менен ҳәмийше республикамыздың атын шығарып киятыр. Олардан екеўи Азия ойынларына Өзбекстанның атынан қатнасып жүрген болса, быйыл мектеп оқыўшыларынан қуралған пүткил командасы менен Европаға, Өзбекстанның атынан жарысқа қатнасып, 1-орынды жеңип алды. Бүгинги күнге шекем ол 50ден аслам спорт шеберлигине талабанларды, 300ден аслам 1 разряд спортшыларды таярлап шығарды.

— Мәмлекетиңниң абырайы ушын ат салысыў жуўапкершилигин сонда сезиндим, — дейди Жәмила. — Германияның Бергиш-Гладбах қаласында дүнья жүзиниң көпшилик еллеринен мектеп оқыўшылары қатнасқан  олимпиада бизиң қызларымыздың спорттағы шеберлигин және бир мәрте дәлийлледи. Германиялы қарсылласларымыз болған майдан ийелерин 48х3 есабында утып атырғанымызда тыныспада олар баскетбол бойынша ересек командаларының тренерлерин де шақырып ойласық қурды. Бизиң қызларымыздың шаққанлығы ҳәммени таңландырып атырғанлығын сезер едик. Өзбекстанға ақ жүзли абырайлы болып 1-орынды алып 14 алтын медальды қолға киритип қайтқанымызда командамыздағы 12 қыздың ҳәр бирин баўырыма бастым. Бизлерге қәўендерлик еткен Өзбекстан Балалар спортын раўажландырыў қорына миннетдар болдым.

Әлбетте, бул табысларымыз изсиз кетпеди. Быйыл ғәрезсизлигимиздиң 21 жыллығы қарсаңында “Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген тренер” атағына миясар болдым. Германияға шәртнама тийкарында жумыс ислеўге мирәт­нама алдым.

Бир тәрептен журт көрип, тәжирийбе арттырып, қалаберсе, шаңарағымыздың экономикалық жағдайын тиклеп алғанымыз жақсы. Екинши тәрептен, өзим усы дәрежеге әкелген командам, өзим басқарып атырған мектептеги 620 оқыўшының, жәмәәтимниң, маған усындай үлкен жәмәәттиң жуўапкершилигин тапсырған басшыларымның исеними бар. Бул мәселе қалай шешилетуғынлығын ўақыт көрсетеди...

Бүгин Жәмила басшы сыпатында да үлкен ислердиң басында. Спорт мектебиниң имаратында капитал оңлаў ислери жүргизилип атырғаны, мектеп оқыўшыларын мЎмлекет көлеминдеги, халықаралық  жарысларға жибериў машқалалары, оларға қәўендерлер табыў, ата-аналар менен ҳәр тәреплеме бирге ислесиў, тереңирек айтқанда, Қарақалпақстан спортының келешеги ушын жан күйдирип жүр. Лекин, оқыўшыларының табысы оның барлық тәшўишлерин умыттырады. Баскетбол бойынша Өзбекстан чемпионатының жоқарғы лига ойынларында соңғы 3 жылдан берли жоқары орынларды ийелеп киятырғаны, жақында мектеп оқыўшылары арасында Ташкентте өткерилген “Ешлик кенгаш маркази” бириншилигинде спорт мектеби оқыўшыларының 2-орынға миясар болыўы, өарақалпақстан мектеплери арасында соңғы 10 жыл даўамында баскетбол, қол тобы бойынша ер балалар ҳәм қызлар командалары 1-орынды қолдан бермей киятырғаны, бокс­тағы табыслары жәмәәттиң абырайын арттырмақта.

Жәмила мақтаныш етсе арзыйтуғын және бир нәрсе өзи устазлық еткен 9 қыз ҳәзир оның менен бирге ислеп атыр. 5 шәкирти жоқары оқыў орынларының дене тәрбиясы факультетлериниң студентлери. Өзинде бар уқып, шаққанлық, алдына мақсет қойып умтылыўшылық сыяқлы пазыйлетлерин шәкиртлерине өткере алған устаз бул қызлардың келешегинен үлкен үмит күтип отыр.

— Педагогикалық институтқа кириў үмитлерим пуш­қа шыға бергеннен кейин “ал оқымағаным болсын” деп қәтелескен екенмен, — дейди мақаламыз қањарманы. — Жоқары билимниң зәрүрлигин өмир белеслеринде көп сездим ҳәм жасым өтиңкиресе де өарақалпақ мәмлекетлик университетиниң дене тәрбиясы факультетин оқып питкердим. Сонлықтан ба, қызым Әзийзаның оқыўына көп итибар беремен. Ҳәзир пайтахтымыздағы “Прогресс” тил Үйрениў орайында 7-класста оқып атырған оның баскетболға қызығыўшылығы жүдә жоқары. Шынығыўлар пайытында бақлап турып, өзимниң жаслығымды көргендей боламан.

... Устаздың уллылығы тәрбиялаған шәкиртлериниң камалында. Устаз-шәкирт дәстүрлерин жүдә қәстерлейтуғын Жәмиланың алдында еле үлкен асырымлар жатыр. Бул асырымлардың ҳәр бири өзине ҳәм елимизге мәртебе болып қосыларынан үмитимиз көп.

Пердегүл

ХОЖАМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF