Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:56:10, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КЕЎИЛЛЕРДИ ТОЛЫП- ТАСТЫРҒАН ХАЛЫҚ СЕЙИЛИ: ӘМИЎДӘРЬЯ.

Дүньяда бир-бирин тәкирарламайтуғын байрамлар көп. Лекин, тарийхы «Авесто» дәўиринде ҳәм оннан да бурын пайда болған миллий байрам — Наўрыз мазмуны ҳәм турмысымыздағы әҳмийети тәрепинен де өзгеше. Усындай өзгеше қуўанышларды, бийтәкирарлық сезимлерди өзинде жәмлеген Наўрыз үлкемизге кирип келди. Ана-жер көксине түскен дәслепки бәҳәр жамғыры тәсиринен майсалар оянды. Тәбият пенен инсаният байланысып, дийқанлардың қутлы қәдеми шыйрақласты.

Ояныў, меҳир-муҳаббат, мүриўбет, татыўлық, жасарыў ҳәм жаңаланыў паслының барлық өзгешелигин өзинде жәмлеген бул әййямды Әмиўдәрья районы мийнеткешлери де үлкен көтериңкилик пенен белгиледи. «Өзбекистан  — улыўма үйимиз» атамасында районның барлық аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйынларында халық сейиллери болып өтти. Район орайы, Маңғыттың демалыс бағында үлкен көтериңкиликте «Хош келдиңиз, Наўрыз!», «Наўрыз байрамыңыз қутлы болсын!», «Әссалам, Наўрыз!» шақырықлары жаңлаған, рәң-бәрең  гүл­лер менен безелген гүбелеклер, әткөншеклер, бәҳәр қуслары, халық өнерментлери көргизбелери орын алған сейиллер бәршеге заўық бағышлады.

Әмиўдәрья — әзел-әзелден өнерментлер ҳәм исбилерменлер журты. Бир-биринен көркем халық өнерментшилик, Әмиў елиниң шийрин ҳәм қуўат бағышлайтуғын миллий тағамлары көргизбелери, саўда ярмаркалары, ең үлгили шаңарақ бийкелери тәрепинен меҳир менен безелген байрам дастурханлары көрген көзди қуўандырып, кеўиллерде ҳәўес оятты.

Наўрыз сейили район мәденият бөлими тәрепинен таярланған театрластырылған «Хош келипсиз, Наўрыз сейилине!» байрам тамашалары менен басланды. “әрезсизликтиң жаңа теберик таңы — Наўрыз әййямы сейилине шыққан бәрше әмиўдәрьялыларды район ҳәкими Султанбай Йулдашев қутлықлады. Халқымыздың руўхыятына көтериңкилик ҳәм қуўаныш, әлбетте, басланып атырған жаңа мийнет паслына жаңа ни­йет ҳәм режелерге қанат бағышлайтуғын қуўаныш алып келиўине тилеклеслик билдирди.

Байрам бағдарламасынан орын алған «Учқун» қосық ҳәм ойын халық ансамбли, «Офарин» фольклор-этнографиялық, «Жайҳун мўъжизаси» дәстүрий халық жәәмәтлериниң шығыўлары, аўыл ҳәм мәкан пуқаралары, оқыў орынларының ҳәўескер ағзалары, эстрада қосықшылары тәрепинен атқарылған тамашалар халық кеўлинен жыллы орын алды.

Наўрыз сейили Әмиў­дәрья елатының ҳәр бир көшесине, ҳәр бир шаңараққа, ҳәр бир кеўилге йош инам етти.

Р.ЙУЛДАШЕВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF