Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:45:36, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КЕЎИЛЛЕРДИ ТОЛЫП- ТАСТЫРҒАН ХАЛЫҚ СЕЙИЛИ: ТӨРТКҮЛ.

Муқаддес қәдирият, мәнаўий мийрас сыпатында әўладтан-әўладқа өтип киятырған Наўрыз тек ғана тәбиятқа емес, ал, пүткил әлем, адамзатқа өмир қуўанышларын инам етеди.

Бийдай нышынан таярланатуғын сүмелек денеңе күш-қуўат бағышлайды. Жаңа үмитлер қушағында келешекке беккем исеним менен қәдем таслаймыз. Буннан тысқары, ағайин-туўғанлар, қоңсы-қобалар арасындағы меҳир-мүриўбетти беккемлейди. Наўрыз байрамы Төрткүлге тәбият­тың күтилмеген саўғасы-жаўын менен қутлы келди. Себелеп жаўған жаўын көшелерге, жол бойындағы тереклерге азадалық бағышлады. Халық сейили қатнасыўшыларының кейпиятын көтерди.

Жақсы нийет пенен «Жаслық» дем алыў бағында халық сейилине 15 аўыл ҳәм 22 мәкан пуқаралар жыйынларынан келген өнерментлер, усталар, тигиўшилердиң таярлаған өнимлери көрген көздиң жаўын алды. Нәзик кеўил шеберлердиң буйымларына ҳайран қаласыз.

«Беруний», «Түркистан», «Марказабад», «Истиқлол» мәҳәллелери, «Уллы бағ», «Келте минар», «Гөне Төрткүл», «Тазабағжап» аўыл пуқаралар жыйынларының пидайы белсендилери сейил қатнасыўшыларын байрам дастурханларына мирәт етип, миллий аўқатлар ҳәм сүмелектен дәм татысты.

«Хош келдиң, Наўрызым!» деп аталған байрам бағдарламасын район ҳәкими Ғафуржан Ҳажиев ашып берип, келген мийманлар ҳәм сейил қатнасыўшыларын Наўрыз байрамы менен қутлықлады. Ўатан алдындағы әскерлик миннетин өтеп қайтқан 30 жигитке байрам саўғасы тапсырылды.

Өзбекистан жазыўшылар аўқамы ағзалары Муҳиддин Омон ҳәм Дилшад Ражаблар ана-Ўатан, бахыт ҳәм бәҳәр байрамы Наўрыз ҳаққындағы қосықларын оқып берди. «Үмит» эстрада, «Феруз», «Тарона» қосық ҳәм аяқ ойын, «Орзу» түркмен қосық ҳәм аяқ ойын ансамбльлериниң концерт бағдарламалары байрамға өзгеше руўх бағышлады.

Мәңги тамамланбас ертек мысалы Наўрыз халық се­йиллери Төрткүл районында узақ ўақыт ядта қаларлықтай болып өтти.

Мунаввара Юсупова,

Төрткүл районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF