Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:18:46, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КЕЎИЛЛЕРДИ ТОЛЫП- ТАСТЫРҒАН ХАЛЫҚ СЕЙИЛИ: ШОМАНАЙ

Быйыл шоманайлылар Ўушын әўмет күлип қараған жыл болды. Усы жылы 20-январь күни Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиеёв Шоманай районында болып, бир топар исбилерменлер менен ушырасып,  билдирген жыллы сөзлери ра­йонның ҳәр бир тур­ғынын жаңа ислерге руўхландырмақта.

 

Район халқы быйылғы бәҳәрди усындай уллы бурылыслар ҳәм үлкен үмитлер менен күтип алды. Бәҳәрдиң басланыўы менен район хал­қы мусылман халықларының жаңа жылы болған Наўрыз салтанатын баслап жиберди. Усы күни райондағы «Бирлешик» аўыл пуқаралар жыйынында Наў­рыз сейилинде халқымыздың уллы дәстүрлерин өзине қамтып алған музыкалы көринислерден баслап, ат шабысы ҳәм басқа да миллий ойынлар байрам тамашасын безеди. Сол күннен баслап ҳәр күни Шоманайдың барлық  аймақлары байрам сейилине айланды, бәрше аўыл аймақлардың халқы зер нағыслы миллий липасларға бөленип, «Мамый» аўыл пуқаралар жыйыны аймағынан өтип тур­ған орайлық тас жолдың қубласында «Ат шабар майданы»на ағылып келе баслады. Қатара тигилген ақ отаўлар әтирапында бүлкилдеп қайнап турған сүмелек, Наў­рыз гөжеси ҳәм басқа да тағамлар, өнерментлер менен саўда-сатық ярмаркасы, әл-ҳаўаға пәл-пәллеп көтерилип әткөншекте ушқан жигит-қызлардың шадлығы, қосық айтып, ойын ойнап сейилде жүрген топар-топар адамлардың шадлы көриниси, ат-арба минген ҳаял-қызлардың заўықлы қосықлары Наўрыз сейилине қуп жарасып, хал­қымыздың ғәрезсиз ел келешегине исенимли нәпесин сездирип турар еди.

Байрам салтанатын район ҳәкими Б.Янгибаев ашып, бул байрамның әҳмийети ҳәм район турмысындағы жаңаланыўлар ҳаққында айтып, жыйналғанларды Наўрыз әййямы менен қутлықлады. Буннан кейин Наўрыз се­йили райондағы мәденият тараўы талант ийелериниң «Ҳәр күнимиз Наўрыз болсын!» атлы сахналастырылған музыкалы композициясы менен даўам етти. Концерт бағдарламасы палўанлар беллесиўи, арқан тартыс, тас көтериў, қошқар дүгистириў, қораз урыстырыў сыяқлы халқымыздың әзелден ата мийрас тамашаларына уласып кетти.

Быйылғы жылы Шоманайда өткерилген Наўрыз сейилиниң йошы ҳәр бир жүректи жаңа ислерге ил­ҳамландырып, келешекке қанат байлатты. Себеби, районның мийнеткеш ҳәм аўызбиршиликли көп миллетли халқы бул байрамға қурылыс-абаданластырыў ислери менен таярлық көрип, меҳир-мүриўбетли илажларды әмелге асырды. Халық сейилинен соң шоманайлылар елимиздиң бийғәрез турмысына үлес қосыў ушын мийнет майданына атланды.

Қалбай НАЎРЫЗОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF