Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:55:05, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КЕЎИЛЛЕРДИ ТОЛЫП - ТАСТЫРҒАН ХАЛЫҚ СЕЙИЛИ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында болып өткен байрам тамашаларынан репортаж

Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 28-февраль күнги «2017-жыл­ғы Наўрыз улыўмахалықлық байрамына таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде республикамызда айтарлықтай таярлық көрилди.

21-март. Пайхтахтымыздағы Жаслар орайының әтирапы байрамдағыдай безелген. Бул жерде «Ҳәр күниң Наўрыз болсын!» атамасында халық сейили болып өтти.

 

 

Жасарыў ҳәм жаңаланыў әййямына бағышланған театрластырылған концерт бағдарламасы Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына хызмет көрсеткен артист Элиза Айтниязова ҳәм Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен артист Дәрибай Хожамбергеновлардың ат­қарыўындағы «Бәҳәр гүллери» қосығы менен басланды. Буннан кейин республикамызға белгили қосықшылар, Нөкис мәденият ҳәм көркем өнер колледжи, 12-санлы Балалар музыка ҳәм көркем өнер мектеби оқыўшыларының, Хожели районындағы 1-санлы «Меҳрибанлық үйи»ниң «Таң ғумшалары» ансамбли ағзаларының қосық ҳәм аяқ ойын­лары атқарылды. Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры жәмәәтиниң таярлап келген «Бир әжайып дәўран келди хал­қыма» атамасындағы композиция жыйналғанларда айрықша тәсир қалдырды. Миллий кийимлер көргизбеси, республикамызда беккем аўызбиршиликте жасап атыр­ған қарақалпақ, өзбек, түркмен, қазақ, рус халықларының миллий қосықлары менен аяқ ойынлары байрамға өзгеше сән берди.

-Байрам сейилине «Бир кесе чай» ҳәм «Айдар той» ойынларын таярлап келдик,-дейди Хожели районындағы 1-санлы «Меҳрибанлық үйи»ниң «Таң ғумшалары» ансамблиниң көркемлик жақтан басшысы Бегзад Сапаров.-Жәмәәтимиз Түркменистан Республикасында өткерилген «Аваза дослық мәканы» халықаралық фестивалында еки мәрте лауреат болды. Буннан тысқары, елимиз көлеминде өткерилген «Истиқлол ғунчалари», «Камалак юлдузлари», «Янги авлод» таңлаўларында жеңимпазлар қатарынан орын алып киятыр. Ансамблимиз ағзаларынан Рано Карамова, Руслан Иксанов, Улбол­ған Қуўандықова, Дмитрий Коробкин ҳәм басқалар өзлериниң өнерлери менен көпшиликтиң алғысына мия­сар болып келмекте. Аспанымыз ашық, елимиз тыныш, Наўрыз әййямы бәршеге қутлы болсын!..

Жаслар орайы әтирапында республикамыздың фермер хожалықлары тәрепинен жетистирилген өнимлердиң, исбилерменлеримиз таярлаған буйымлардың ярмаркасы шөлкемлестирилди. Қатнасыўшылар жас сүўретшилердиң  ана-Ўатан­ға, бәҳәр мәўсимине, Наўрыз байрамына, халықлар дослығына арналған дөретпелерин, спортшылардың жарысын, китаплар көргизбесин тамаша етти. Қулласы, байрамға бағышланған халық сейили ойын-заўықлар менен узақ даўам етти.

Пайтахтымыздағы байрам илажларының бири Нөкис темир жол вокзалында да шөлкемлескенлик жағдайында болып өтти.

Бул жерде өткерилген тамашаларға кең жәмийетшилик ўәкиллери, академиялық лицейлер менен колледжлердиң, улыўма билим бериў мектеплериниң оқытыўшылары, сол аймақта жасаўшы пайтахт турғынлары  қатнасты.

Байрам сейилине қатнасыўшыларға Нөкис қалалық, Хожели, Қанлыкөл районлық Мәденият бөлимлериниң көркем-өнер шеберлери, Кегейли районындағы «Ақтуба» фольклорлық жәмәәти, «Өзбекнаво» эстрада бирлеспеси ҳәм Дөретиўши жәмәәтлер бирлеспесиниң қосықшылары тәрепинен таярланған театрластырылған тамашалар, концерт бағдарламалары қойып берилди. Шайырлар бәҳәр байрамына бағышланған қосықларын оқыды.

***

Быйыл Наўрыз ҳәр қашанғыдан да басқаша өтти. Жақсылық, муҳаббат, қайыр-сақаўат, мүриўбет, мийрим-шәпәәт, жаңаланыў ҳәм жасарыў әййямы республикамыз халқының кеўиллерине шадлық, бир дүнья қуўаныш ҳәм жаңадан-жаңа арзыў-нийетлер бағышлады.

Улыўмахалықлық Наўрыз байрамына бағышланған салтанатлар пайтахтымыздағы И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейи алдындағы майданда да болып өтти. Таң азаннан нөкислилер бул жерге халық сейилине жыйналды. Байрам сейилинен орын алған фольклор-этнографиялық ҳәм профессионал жәмәәтлердиң рәңбәрең қосық ҳәм аяқ ойын­ларында, шоқ намаларында, палўанлардың беллесиўлеринде Наўрыз заўқы жыйналғанлардың кеўиллерин толып-тастырып, қәлбинде байрам кейпиятын оятты.

— Мен, дүньяның көплеген еллерине сая­хат еткенмен, быйылғы саяхатым сизиң елиңиздеги Наўрыз байрамы салтанатларына туўра келгени мени үлкен қуўанышқа бөледи,-дейди АҚШлы саяхатшы Мэйсон Барлоу. — Маған қарақалпақлардың миллий тағамлары, әсиресе, зағара жүдә унап қалды. Қуда қәлесе, алдағы ўақытлары да Аралбойы үлкесине саяхат етип келемен...

Узақ даўам еткен Наўрыз байрамына бағышланған халық сейили пайтахт халқының жүрегинде мәңги сақланады.

***

21-март. Пайтахтымыздағы «Истиқлол» балалар дем алыў бағы байрам кейпия­тына бөленген. Ақ отаўлар тигилип, қосық-ойын­лар жаңламақта.  Оқыў орынлары жәмәәтлери тәрепинен таярланған миллий тағамлар  менен   өнерментшилик буйымлары көргизбеси, спортшылардың беллесиўлери менен миллий спорт ойынларының таңлаўы, рәңбәрең концерт бағдарламалары менен дәрўазлардың қызықлы тамашалары, сондай-ақ, балаларымызға аттракцион ойын­лардың хызмет көрсетиўи байрамға өзгеше заўық бағышлады. Әткөншеклерде ушып атырған қыз-жигитлердиң күлкиси, суў спорты шеберлериниң қайықларда жүзиўи, пәтпелек ушырып атыр­ған балаларымыздың қуўанышлы демлери бәри-бәри байрамға жарасықлы көринис болды. Сейилге шыққан халық усы күни байрамнан өзгеше заўық алып, усындай тыныш-татыў елде,  бахытлы заманда жасап атыр­ғанлығына шүкиршилик етти. Байрам се­йилинде халықлар дослығының көриниси де өз сәўлелениўин таўып, түркмен, қазақ миллий орайларының белсенди ағзалары миллий кийимлерде үрп-әдет, дәстүрлерин көрсетип, қосықлар айтып, байрамға көтериңки кейпият бағышлады.

— Жасым сексен үште, -дейди Түркмен миллий мәденият орайының ағзасы Гурбан ата Байжанов. — Елимиздиң энергетика тараўында мийнет еттим. Бизлердиң балалық, жаслық жылларымыздағы Наўрыздың шекленген дәўирлери енди қайтып келмегей. “әрезсиз заманымызға шүкиршилигимиз көп. Халық сейили елимизде жүдә көтериңки кейпиятта өтип атыр. Президентимизге рахмет, халық кеўиллери толып-тасып Наў­рызды кеңнен байрамламақта...

Байрам тамашалары күн бойы даўам етти.

***

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында Наўрыз байрамы өзгеше руўхта, көтериңки кейпиятта өткерилди. Институт жәмәәти миллий тағамлардың, кийим-кеншеклердиң, китаплардың көргизбесин шөлкемлестирип, мийманлар сүмелек, жүўери гүртик сыяқлы тойымлы және пайдалы тағамлардың дәмин татып, ҳәр қандай адамды өтмишке жетелейтуғын сырлы тағыншақларды, көк көйлек ҳәм басқа да миллий кийимлерди тамашалады.

Усы күни халқымыздың әжайып дәстүрлери, миллий ойынлары қайта жанланғандай болды. Байрам қатнасыўшылары қашарман, шүллик, бектас, арқан тартыс ойынларын ойнап, балалық ўақытларын еследи.

Көркем өнер ғайраткерлери тәрепинен атқарылған концерт бағдарламасы байрам сейилине өзгеше кейпият бағышлады.

Пайтахтымызда Наўрыз байрамына бағышланып өткерилген халық сейиллерине Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, ҳүкимет басшылары қатнасып, халқымыздың байрам қуўанышларына шерик болды.

Қарақалпақстан хабар агентлиги.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF