Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:41:06, 22.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҮЛКЕМИЗДЕ БАЙРАМ НӘПЕСИ

Елимизде Наўрыз әййямының әйне ояныў ҳәм жасарыў пасылы бол­ған гөззал бәҳәрде белгилениўинде терең мәни бар. Өйткени, ана-тәбият­тың қыс уйқысынан оянып, барлық тиришилик әлеминиң жанланыўы, олардың өсип-өниўи, жаратылыстың бийбаҳа инамлары саналады. Буннан үш мың жыл бурын ата-бабаларымыз қуяш ҳәрекетлерин бақлап, күн менен түнниң де усы күни теңлесетуғынлығын анықлаған. Бүгингидей пәраўан турмыста жасап атырған елимизде бул байрам ҳәр жылы кеңнен белгиленип, тарийх жылнамаларының қайта жанланыўы менен айқын көзге тасланады.

 

Шымбай районында жайласқан «Жипек жолы» мәкан пуқаралар жы­йыны халқы да ҳәр жылы бул байрамды үлкен сән-салтанатлар менен белгилейди. Ҳәзирги ўақытта бул аймақта түрли миллет ўәкиллеринен қуралған жәми ҳҳў шаңарақта өө9ө пуқара аўызбиршиликте тыныш-татыў турмыс кеширмекте. Бәҳәр келиўи менен аймақ турғынлары биргеликте әтирап-аймақты абаданластырыў бойынша қызғын жумыслар алып барып, улыстың уллы күнин кеўилдегидей өткериўге пуқта таярлықлар көрди. Ерте таңнан басланған Наўрыз сейиллери апа-сиңлилеримиздиң шүлен қазан әтирапында жәмлесип сүмелек қайнатыў бәзими менен басланды ҳәм онда айрықша талантқа ийе жигит-желең, қыз-жаўанлар хош ҳаўаз бенен миллий  қосықлар айтып, аяқ ойынға түсти.  Шымбай әзелден өзиниң атақлы шайыр, қыссахан, бақсы-сазенде, өнермент ҳәм исбилерменлер ҳәм пал­ўанлары менен даңқ шығарған. Сол айтқанымыздай, бүгинги күни де бул қәдириятлар даўам етпекте. Билеги күшке толған палўанлар гүреси, арқан тартысыў, қораз урыс­тырыў, қошқар дүгистириў сыяқлы миллий ойынларымыз байрамға өзгеше сән бағышлады. Қыз-жигитлер айтысы, олардың әткөншекте әл-ҳаўаға ушыўы, тағамлар көргизбеси, аналар ҳәййиўи ҳәм беташар сыяқлы миллий салт-дәстүрлеримиз өз көринисин тапты.

— Аймағымызда Наўрыз байрамы көтериңки руўхта белгиленбекте. Ол жасарыў ҳәм жаңаланыў пасылы болыў менен бирге, меҳир-мүриўбет, қайыр-сақаўатлық сыяқлы жоқары инсаныйлық пазыйлетлерди жәмлеген миллий байрамымыз саналады. Бул күнлери халқымыз теберик жасыүлкенлер жасайтуғын ҳәм кем тәмийинленген, жәрдемге мүтәж шаңарақларға барып, олардың ҳал-жағдайларынан хабар алады ҳәм материаллық жәрдемлер береди. Байрамның сәни болған сүмелек тағамының қайнатылыўы да өзгеше әҳмийетке ийе. Аймақтың жасыүлкен апалары Г.Атамуратова, К.Сейтбаева, Р.Әлибековалар өз әтирапына ҳаял-қызларымызды жәмлеп, жақсы нийетлер менен қазан қайнатып, халқымыздың тынышлығын, елимиздиң пәраўанлығын, шаңарақлардың аўызбиршилигин сорап, ең жақсы тилеклер тиледи,-дейди мәкан пуқаралар жыйыны баслығы Азатжан Қудайбергенова.

Байрам салтанатына Шымбай ра­йоны ҳәкими Ө.Қазақбаев, нураный жасы үлкенлер қатнасып, жыйын хал­қын байрам менен қутлықлады. Олар елимизге бул жаңа жылдың қутлы қәдем атып, халқымызға мол ырысқы-несийбе алып келиўин тиледи ҳәм аймақ жасы үлкенлерине район ҳәкимлиги тәрепинен таярланған естелик саўғаларын тапсырды.

Зоя ЕРЕКЕЕВА.

Шымбай районы.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: байрам салтанатларынан көринислер.

О.ПИРЛЕНОВтың түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF