Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:17:09, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚӘЎИПСИЗЛИГИМИЗ ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА

Өрт деген не! Биз ең дәслеп усы сораўға жуўап табыўымыз ҳәм оны келтирип шығаратуғын себеплерди анықлап алыўымыз керек. Неге дегенде, себебин билмей турып, қандай да бир ҳәдийсениң алдын алыў мүмкин емес.

Өрт деп арнаўлы жағылмаған, қадағалап болмайтуғын, үлкен материаллық зыян келтиретуғын ҳәм ең ашынарлысы, инсанлардың түрли дәрежедеги дене жарақатларын алыўға, өмирден биймезгил көз жумыўына себеп болатуғын жаныў процесине айтылады. Демек, өрт ­ бул жалын. Жалын ыссылық ҳәм жақтылық дереги. Егер, биз жалыннан күнделикли турмысымызда дурыс пайдалана билсек, ол инсанның бийминнет жәрдемшисине айланады. Яғный, биз үйимизди ысытыўда, қол менен ийип, сындырып болмайтуғын нәрселерди кесиўде ҳәм кепсерлеў жумысларында жалын жәрдеминен пайдаланамыз.

Биз жалынның адамға көрсететуғын жәрдеми ҳаққында айтар екенбиз, ата-бабаларымыздың оннан пайдаланыўдағы тәжирийбелери туўралы да айтып өтиўимиз лазым. Олар өрт қәўипсизлигиниң ҳәзирги биз билген қағыйдаларын билмеген болса да, жалынға жүдә абайлылық пенен қатнас жасаған. Олар өртти келтирип шығарыўы мүмкин болған апатшылықларды көрип, усы тийкарда өзлерине жуўмақ шығарған. Шөп-шарлар, дарақлардың қасында от жақпаған. Буның ушын олар арнаўлы орынлар ажыратқан. Буннан көринип турғанындай, өрт қәўипсизлигин тәмийинлеў илажлары ерте заманлардан басланған. Лекин, солай болса да тилсиз жаў тез-тез өзин көрсетип турған. Ҳәтте, ҳәзирги илим-техника раўажланған әсирде де өрт өзиниң аяўсыз ақыбетлерин көрсетпекте. Солай екен, биз өрт қәўипсизлиги қағыйдаларын жақсылап өзлестирип алыўымыз, оған турақлы әмел етиўимиз, дөгерек-әтирапымыздағыларды да усыған үйретип барыўымыз лазым.

Хош, өрт қай жерлерде жүз береди! Олар ҳәмме жерде, кәрхана ҳәм шөлкемлерде, мектеплерде, балалар бақшаларында, турақ жайларда, қулласы, адамлар топланатуғын барлық орынларда келип шығыўы мүмкин. Демек, солай екен, өз үйимизди, жумыс яки оқыў орнымызды өрттен өзимиз қорғамасақ, сырттан биреў келип қорғап бермейди. Кеўилсиз ҳәдийселерден сақланыў, олардың алдын алыў өз қолымызда. Буның ушын ҳәр бир пуқарадан өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына қатаң әмел етиў талап етиледи.

Ш.САПАРБАЕВ,

«Тақыятас ЫЭС» АЖ ин өрттен қорғаўшы 4-санлы ӘӨҚБ ӨААТ инженери, сержант.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF