Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:47:10, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИС БИЛГЕННИҢ ЗАМАНЫ КЕЛДИ…

Бурынғы аўқам дәўиринде бай болыўға умтылыўшылардың айрықша искерлиги, әтираптағылардан көре тапқырлық уқыбы  қәдирленбей, жеке мәпин жоқары қойған инсан сыпатында қараланып, олардың алға қойған мақсетлери, жаңа идеялары есапқа алынбады. Ал, ғәрезсизликтиң дәслепки күнлеринен баслап-ақ, бул түсиниктиң қәте екенлиги дәлилленип, исбилерменликке кең имканиятлар есиги ашылды.

«Талаплығы нур жаўар» дегениндей, қолымнан ис келеди деп, жаңа   бизнес режесин дүзип, исбилерменликти жолға қоймақшы болғанларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлайтуғын, оларға туўры бағдар көрсететуғын шөлкемлер бар.

Өзбекистан Республикасы Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы 2004-жылы шөлкемлестирилип, исбилерменлик субъектлерин ықтыярлылық негизинде бирлестириўши мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкем сыпатында  исбилерменликти раўажландырыў ушын қолайлы шараятлар жаратыў, олардың ҳуқықый нызамлы мәплерин қорғаўда, сырт елден минитехнологиялар алып келиўге көмеклесиўге ҳәм басқа да  халқымызға қолайлы хызмет түрлерин жаратыўда бир қатар унамлы ислерди әмелге асырмақта. Бүгинги күнге келип, Басқармаға 2429 ағза қабыл етилген болса, соннан 1018и микрофирмалар, 74и киши кәрханалар, 31и ири кәрханалар ҳәм 11и бирлескен кәрхана жәми 1134и юридикалық шахслар ҳәм 1295и жеке исбилерменлер саналады.

­ Басқармаға қабыл етилген ағзалар санаат, аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеў, байланыс ҳәм транспорт, қурылыс, саўда ҳәм жәмийетлик аўқатланыў, басқа түрдеги тараўларда хызмет атқарып, елимиздиң экономикалық жақтан беккемлениўине үлес қоспақта.

Республикамызда бүгинги күнде киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти қоллап-қуўатлаўда басқарманың жанынан қала ҳәм районларда  Мағлыўмат-мәсләҳәт орайлары дүзилген. Олар исбилерменлер менен мәмлекетлик уйымлар ҳәм жәмийетшилик арасында байланысларды күшейтиў, экономикалық жақтан беккемлениўи ушын кең шараятлар жаратылыўына көмеклесиў, жүзеге келген ҳәр қыйлы машқалалардың  шешилиўине жәрдемлесиўде хызмет көрсетип келмекте.

Исбилерменлик субъектлерине юридикалық хызмет көрсетиўде  басқарма тәрепинен өткен жыл даўамында судларға 1300 ден аслам даўа арзалар киргизилген. Сондай-ақ, Басқарма тәрепинен Өзбекистан Республикасы Президенти ҳәм Министрлер Кабинети тәрепинен қабыл етилген Пәрман ҳәм қарарларды, сондай-ақ, исбилерменлликке байланыслы басқа нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлерди түсиндириў, елимизде киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик тараўын раўажландырыў бойынша әмелге асырылып атырылған жумыслар ҳәм сала ўәкиллерине жаратылып атырған жеңилликлер ҳаққында кең түсиниклер берилмекте.

-Исбилерменлик тәжирийбесин арттырыў, сырт ел компаниялары менен байланыс орнатыў жолында 2016-жыл даўамында Өзбекистан  көлеминдеги сондай-ақ, Қытай, Германия ҳәм басқа да бир неше мәмлекетлерде өткерилген халықаралық көлемдеги, көргизбе ҳәм ярмаркаларға жәми 749 исбилермен қатнастырылды. Атап айтатуғын болсақ, өткен жылы «Строй вектор» жуўапкершилиги шекленген жәмийети   Европаның Греция мәмлекетинде, «Эльяр Анна» жуўапкершилиги шекленген жәмийети Италия мәмлекетинде болып, бир ай даўамында тәжирийбелерин асырып қайтты ҳәм бүгинги күнде алған тәжирийбелерин өз бизнесин раўажландырыўда нәтийжели пайдаланбақта. Ҳәр жылы дәстүрий тәризде республика көлеминде   «Ташаббус» таңлаўының өткерилиўи де, исбилерменлердиң өз потенциалын асырыўға, оны жүзеге шығарыўға жәрдем береди,-дейди Палатаның Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығының орынбасары Қуўанышбай Азербаев.

Басқарма тәрепинен халықты исбилерменликке бағдарлаў бойынша бир қанша ис-илажлар ислеп шығылды. Әсиресе, колледж питкериўшилерин жумыс пенен бәнтлигин тәмийинлеў мақсетинде бир қанша режелерди белгилеп, оларды питкериўшилерге 50 ден артық бизнес түрлери бойынша режелер үлгилери таярланып, жасларға бийпул тарқатыў режелестирилген.

Буннан басқа да исбилерменлерди Европа мәмлекетлерине тәжирийбе топлаўға жибериў,  сырт мәмлекетлерде болып атырған көргизбелерде қатнасыўын тәмийинлеў режелестирилген. Атап айтатуғын болсақ, усы жылы палатаға ағза исбилерменлер ушын Германия мәмлекетинде төрт бағдар бойынша өткерилетуғын бир айлық тәжирийбе асырыў курсына қатнасыў ушын таңлаў жәрияланды. Және де, усы жылдың апрель айында Қытай Халық Республикасының Гуанчжоу қаласында болып өтетуғын “Can59n Fa84-ғ0әў” халықаралық көргизбесинде Қарақалпақстанлы исбилерменлерден ибарат делегацияны жибериў нәзерде тутылған.

Ҳақыйқатында да бул режелер мәмлекетимизде исбилерменлер қатарының көбейиўине, жаңа жумыс орынларының ашылыўына,  жумыссызлықтың сапластырылыўына ҳәм исбилерменлик субъектлери ортасында бәсекиликти күшейтиўге унамлы тәсир көрсетери анық. Президентимиз Ш.Мирзиёевтың «Исбилермен бай болса, мәмлекет бай болады» деп атап өткениндей, исбилерменлер санының арттыўы елимиздиң пәраўанлығын тәмийинлейди.

З.ЕРЕКЕЕВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF