Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:38:16, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

УЛЛЫ МӘНЗИЛДИ ГӨЗЛЕГЕН ИС-ҲӘРЕКЕТЛЕР

Халық сөзи ­ теңиз толқыны. Шынында да, сол толқынның ҳәр бир тамшысы менен жағаға урылып ямаса бирге толқып жүриў шын азамат инсанның ўазыйпасы. Елди сүйиў, елге дос болыў, халықтың жақсы турмыс кешириўи жарқын келешеги ушын алға баслаў, журттың пидайы перзенти болыўға умтылыў, ҳақыйқый искер болыў ҳәркимниң де қолынан келе бермейтуғын ис. Биринши Президентимиз И.Кәримов баслап берген айдын жол менен барып, халық кеўлинен шығып атырған елимиз басшысының ийгиликли ислери бәршемизди қуўандырмақта.

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социал-экономикалық реформалардың барысы, халқымыз турмысын еле де жақсылаўға қаратылған қурылыс ҳәм абаданластырыў ислери менен жақыннан танысыў мақсетинде Қарақалпақстанға келгенлигинен халқымыз толық хабардар. Бул, әлбетте, мәмлекетимиз басшысының қарақалпақ халқына болған жоқары ҳүрмет-итибарынан дерек береди.

Шавкат Мирзиёев 2016-жылы 10-ноябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Шоманай районында болып өткен сайлаў алды ушырасыўында: «Мен тек ғана өзбек халқының емес, бәлким, қарақалпақ халқының да перзентименA» деп усы аймақта жасап атырған халықты ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў бойынша белгиленген кең көлемли ислер ҳаққында тоқтап, «Буннан кейин биз ҳәр бир район ҳәм қалаға, керек болса, ең шетки аўылларға да кирип барамыз. Ол жерде жасап атырған адамлардың дәртин еситемиз, машқалаларын шешиўге қаратылған бағдарламалар ислеп шығамыз ҳәм орынланыўын қатаң қадағалаўға аламыз» деген еди. Белгили болғанындай, мәмлекетимиз тәрепинен жаратылып атырған имканиятлар нәтийжесинде Қарақалпақстан Республикасының экономика, санаат, қурылыс, мәлимлеме-коммуникация тармақлары, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменик тараўлары тез пәт пенен раўажланып бармақта. Ҳәзирги ўақытта аймағымыздың қурамалы климат шараяты, Арал теңизи менен байланыслы жүзеге келген экологиялық апатшылық, халықты таза ишимлик суўы менен тәмийинлеў, сапалы медициналық жәрдем көрсетиў, аналық ҳәм балалықты қорғаў, шаңарақ ҳәм мәҳәлле институтларына итибар қаратыў, ҳаял-қызлар ҳәм жаслардың жәмийеттеги орнын ҳәм абырайын арттырыў сыяқлы бир қатар кешиктириўге болмайтуғын әмелий ислерди талап етпекте. Мине, усы мақсетте мәмлекетимиз басшысы сапар даўамында халық пенен ушырасты, шаңарақларға кирип, олардың турмыс дәрежеси менен жақыннан танысты. Халық пенен шын кеўилден сәўбетлести.

Бундай ийгиликли ислердиң даўамы сыпатында дерлик ҳәр күни халық мәпин гөзлеп қабыл етилип атырған қарарлар бизиң аўырымызды жеңиллетиўге хызмет етиўи менен айрықша әҳмийетке ийе. Жасы үлкенлерге ҳүрмет-иззет көрсетиў, олардың турмыс дәрежесин жақсылаў, даўалаў ҳәм саламатластырыў, медициналық-жәмийетлик реабилитация  илажларына кеңнен тартыў бойынша да қатар ис-илажлар әмелге асырылмақта.

Келешек әўладтың терең билим алыўы, китап оқыўға болған қызығыўшылығын еле де арттырыў жолында усы жылдың 12-январь күни Президентимиздиң «Китап өнимлерин баспадан шығарыў, тарқатыў системасын раўажландырыў, китап оқыў ҳәм китапханлық мәдениятын үгит-нәсиятлаў бойынша комиссия дүзиў ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди.

Бул Пәрман халқымыз, әсиресе, жаслар арасында әдебий, интеллектуал жақтан көзқарасты раўажландырыўға хызмет ететуғын китапларға болған талапты үйрениў, оларды жәмийетлик сораўнамалар арқалы анықлаў, баспаханаларға усы арқалы буйыртпалар бериў системасын ислеп шығыўды талап етеди. Сондай-ақ, жәҳән әдебиятының сайланды үлгилерин өзбек тилине ҳәм өзбек әдебиятының ең жақсы шығармаларын аўдарыў ислерин жолға қойыў бойынша жумысларды алып барыў нәзерде тутылған.

Айна-айна емес, халық айна. Биз бәршемиз айнамыз. Өзимизге қарап қандай уллы мақсетлер жолында келешекке нық қәдем тасламақтамыз. Бизиң ҳәр бир тараўда ерискен табысларымызды дүнья халықлары өзлерине үлги етип алмақта. Биз бенен шерик болып, бирге қәдем тасламақта. Инсаныйлық пазыйлетлер, жоқары адамгершилик сезимлер, үлкен-кишине ҳүрмет-иззет көрсетиў, кеңпейилликти өзине әдет билген халқымыз бүгин ертеңги турмысының еле де пәраўан ҳәм жақты, парахат ҳәм қурғын болыўына толық исенеди.

Зульфия ҚУТЫБАЕВА,

Халық депутатлары Нөкис қаласы кеңеси депутаты.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF