Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:49:48, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚУСТЫ БАСЛАП ҒАЗ КЕЛДИ, НАЎРЫЗ КЕЛДИ…

Тәбият тәбийғый болғаны ушын сулыў-дә! Диң аспанда дизбеклескен қус баласының айдын-шалқар көл деп қулағаны суўғарылған пахта атызлары еди. Кешке таман қол созым жердеги Үстирттиң ойдым-ойдым тилкимленген тикжарлықларын түрли реңлерге бояған қуяш сағымлары көз тойғысыз сулыў түске ендирген.

Шымшықтан қорққан тары екпес. Саған өтирик, өзлеримизге шын, қараңғыны түсирип, анаў қулаўдағы ақжолақ, жасырын соқпақларынан аш қасқырлар түседи. Жақынның өзинде аўылдағы жети шаңарақтан тоғыз баспақ пенен аўырымызды жеңил, алысымызды жақын еткен ешеклеримизди «тамақ»лап кетти. Күндизги күнлери дөгеректе тимискиленген шағаллар, аспандағы қырғый, жер астындағы бас көтерискен аламан тышқанлар менен шайдай алысып, аңлысып жасаймыз,- деп таў бөктериндеги «Майлыөзек» аўылында жасаўшы Ережеп Қылышсаатов ҳағынан жарылды.

­ Таўық деген өсип-өнгиш жан, күн көрисимиздиң тийкарғы дереги. Бәҳәр шыға шайтаны менен түйетаўықларыма ғурық бастырып, шөже шығартыў ­ аўыллық жердеги исбилерменликтиң ең баслы түри. Жыллаған туқым таўықларымыздың мәйеклери менен шөжелерин қоңсы-қоба, ағайин-туўған, арғы басы Нөкис пенен Қоңыраттың арасындағы алыс-берис жасайтуғын қарыйдарларымыз алып кетиседи. Жигилдик-жийдели, кең жазық далаға өз аяғынан жайылғаны себепли семиз. Таза суў, жүўери, арпа-мәккениң аралас жеми менен үш мезгил азықландырып, шөжелерине кепегин қазанға қайнатып, иримшиклеп беремиз. Шийшениң қыйығына өш, қыйыршық тасты өзлери асфальт жол бойларынан терип жейди, дым таппаса жайдың тырнағын шуқып баслайды.

Ата-бабаларымыз қәдирли затларының қыры кетпеси ушын санамас екен. Мийнетимизге жараса артықмаш ырысқы-несийбемиз шығар, таўықларымыз есап-сансыз. Истиң көзин тапсаң, ықласлана мийнет еткенлердиң ғана бири екеў болады. Жеми қыйтақ жеримизден өнеди. Жуқпалы кеселликлерге шалынбасы ушын шәртнама менен ислесетуғын зооветеринарлар өз қадағалаўларына алысқан. Фермер хожалығында 30 гектар жерге бийдай егетуғын балаларым Бабамурад пенен Дәўран, қызым Гүлзар, келинлерим Гүлистан ҳәм Ғунчалар ең жақын жәрдемшилерим. Ҳәр күни кетеклеримизден шелек-шелек мәйек алып, буйыртпа бойынша ислескен асхана, кафелерге таўық гөшин таярлап берсек өзлери келип әкетиседи. Көпшикке салатуғын пәрлерине дейин пул.

Күни ертеңги болатуғын аўылымыздағы Наўрыз байрамына өз қолым менен өндирилген бийдайдан сүмелек таярладым. Әдеттегидей ҳәр үйде қайнайтуғын Наўрыз гөжесинен дәм татысамыз. Әўесекке жейтуғын Наўрыз тағамларын үйлеримиздеги дигирманларда жүўерисин тартып, келис-келсапқа тарысын түйип, кепшиклерге желпиймиз. Қызым Гүлзарға әжесинен естелик болып қалған өңир моншақлары менен гүмис билезиклери жарасады,- дейди Уғылбийке кеўилли түрде.

Базар қатнасықларының қатал талапларынан келип шығатуғын болсақ, бул шаңараққа кирис бар да, шығысы аз. Банктен өсимли қарыз алмаған, инкубацияның таўығы менен шөжесинен көре, ата-бабамыздың ең тийимли усылы ­  таўықларына ғурық бастырыў жолы менен өршитип өндириўди үрдис еткен.

Дәслепки жулдызлар көриген ўақытлары жақын дөгеректе шуўласқан шағалаларға қосыла қасқырлар улысқанына тиксинип, артымызға қарай-қарай жолға түстик…

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, өз хабаршымыз.

Шоманай районы.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF