Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:49:46, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

СУЎ — ТИРИШИЛИК АРҚАЎЫ

Адам өмиринде умытылмас ўақыялар, сәнелер көп болады. Әмиўдәрьяның теңизге қуярлығындағы өтмиште, бүгинги күнде де пүткил дүньяда аты даўрық жайған Мойнақта, ели-халқымыздың тәғдири, бүгин менен келешегин бир тутас өмириме айландырып жасағаныма бахытлыман. Ҳәр күни жумысқа көтериңки руўх пенен барып кия­тырғанымда уллы ислердиң дәнекершиси болғаным ушын аўылласларымның жыллы сезимлери байқалады.

Өзим ҳаққында еки аўыз сөз айтар болсам, қазақ­дәрьялы Қалыбай балықшының жоқары мағлыўматлы бес ул-қызының биримен. Жаслайымнан муғаллимшилик кәсипти таңлап, мектеп директоры, район ҳәкиминиң орынбасары, ҳаял-қызлар комитетине жетекшилик етип, бүгинги күнде «Таллықөзек» аўыл пуқаралар жыйыны баслығы етип, үлкен исеним жүклеп сайлады. Өмирлик жолдасым Тилеўбай менен ул-қызларымызды камалға келтирип, ақлық сүйген бахытлы ата-аналармыз.

Өткен жылдың 10-ноябри күни Өзбе­кис­тан Республикасы Президенти сайлаўы алдынан ӨзЛиДеП партиясынан талабан, мойнақшыларға жақсы таныс болып қал­ған Шавкат Миромонович Мирзиёев пенен Шоманай районында болып өткен ушырасыўдағы видеоконференцияда сөз гезеги тийискенде район турғынларының сағынышлы сәлемнамаларына қоса оны шын жүректен қоллап-қуўатлайтуғынымызды билдирип, аўылласларымның баслы машқала — аманатын жеткердим. Сонда, мәселеге жанкүйерлик пенен қатнас жасап, «Қәтержам бола бериң, Қоңырат-Мойнақ таза ишимлик суўы тармақлары, әлбетте, тартылады» деп лебиз билдирген еди. Шексиз қуўанышқа бөленген  мойнақшылар бир адамның баласындай болып Ш. Мирзиёевқа аўызбиршилик пенен даўысларын берип, Президент етип сайлады.

Талабанды көзбе-көз, жүзбе-жүз таныйтуғынымыз, 2010-жылы республикамызда мийман бол­ған БМШтың Бас хаткери Пан Ги Мунға жол баслап келди. Өзине бурыннан жақсы таныс, Ана-жеримиздиң безилдеген жанлы жарасына айланған Арал машқаласын жән-жақлама үйрениў арқалы ҳазарын жумсартыўға күш салып, регионда жасаўшы халықлардың күн-көрисин жақсылаўды кеўлине түйип алған еди.

Ш. Мирзиёев Өзбекистан Республикасы Президенти болып сайланғаннан кейинги биринши хызмет сапарын Қарақалпақстан Республикасынан баслап, үлкемизди еки күн жаяў гезгенде сол ўәде еткен «Қоңырат-Мойнақ» ишимлик суў тармағы қурылысы иркинишсиз баслап жиберген салтанатына бир топар мойнақшылар қатарында қатнасыў бахтына миясар болдым. Узынлығы 101 километрлик суў тармағы иске түсирилсе, бир күнде 7 мың кубметр суў жеткерип бериў арқалы 25 мыңнан аслам халқымыз таза ишимлик суўы менен толық тәмийинленеди.

Және бир айта кететуғын қуўанышлы жағдай, республикалық «Мәҳәлле» қорының ажыратқан 18 миллион сумлық қаржысы есабынан қурып питкерилген ҳәм үскенеленген таза имаратта жумыс баслап, аймақ тур­ғынларының кеўил ашып келетуғын сүйикли орнына айланды.

Суў — тиришилик арқаўы. Таза ишимлик суўы халқымыздың қымбатлы денсаўлығын жақсылап, оларды айдын келешекке қарай бағдарлайды.

Бийбихан ӨТӘМБЕТОВА,

Мойнақ районы, «Таллық өзек» аўыл пуқаралар жыйыны баслығы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF