Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:11:53, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИШКИ ИСЛЕР УЙЫМЛАРЫНДА ИСЛЕМЕКШИ БОЛСАҢЫЗ

Соңғы жылларда елимизде турмыстың барлық тараўларындағы сыяқлы ишки ислер уйымларында да кең көлемли реформалар жүргизилип, тараў жумысларын және де жақсылаў мақсетинде қатар илажлар әмелге асырылмақта. Бул бағдарда Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасы тәрепинен 2016-жыл 12-августта қабыл етилип, 24-августта Сенат тәрепинен мақулланған ҳәм жақын күнлерде турмысқа енгизилиўи күтилип отырған «Ишки ислер уйымлары ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының тутатуғын орны үлкен.

Бүгинги күнде елимиздиң ҳуқық қорғаў структураларында, әсиресе, ишки ислер уйымларында хызмет етиў тилегин билдирген жаслардың саны көбейип бармақта. Лекин, Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Кәримовтың «Милиция хызметкери әпиўайы адам, бирақ, ҳәр қандай әпиўайы адам милиция хызметкери бола алмайды»  деп атап өткениндей, ишки ислер уйымларында ислеў оғада үлкен жуўапкершиликти талап етеди.

Бул тараўда хызметке орта арнаўлы ҳәм жоқары мағлыўматқа ийе, 18 жастан 30 жасқа шекемги (бойы ер балалар ушын 170, ҳаял-қызлар ушын 165 сантиметрден кем болмаўы керек) Өзбекистан Республикасы пуқаралары дәслепки ҳәм жуўмақлаўшы басқышлардан ибарат болған таңлаў тийкарында қабыл етиледи. Таңлаў шәртлери бойынша олар өзлери жасайтуғын жерлердеги ишки ислер бөлимлериниң кадрлар менен ислесиўши жуўапкер хызметкерлерине жолығып, дәслепки жеке тәртиптеги сәўбеттен өтиўиҢ қарақалпақ, өзбек ҳәм рус тиллеринде 150 сөзден кем болмаған диктант жумысын тапсырыўыҢ жеке психологиялық тест сынағын тапсырыўыҢ дене тәрбиясы шынығыўлары бойынша сынақлардан өтиўи тийис.

Дәслепки басқыштан табыслы өткен талабанлардың тийисли ҳүжжетлери рәсмийлестирилип, жуўмақлаўшы басқыштағы тест сынақларында жоқары балл топлаған талабанлар ишки ислер уйымларына хызметке қабыл етиледи.

Алимбай ДОСНАЗАРОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Жеке қурам менен ислесиў хызмети инспекторы, лейтенант.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF