Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:20:19, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚУНЫН ЖОЙТПАҒАН ШЫҒАРМАЛАР

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик пединститутының мәжилислер залында болып өткен «Гөззаллықты жырлайман» атамасындағы ушырасыў кешеси жаслар тәрбиясында әҳмийетли мәселелерди есапқа алып шөлкемлестирилди. Мәмлекетимиз Президенти Ш.Мирзиёевтың усы жыл 12-январьда қабыл етилген «Китап өнимлерин басып шығарыў ҳәм тарқатыў системасын раўажландырыў, китап оқыўды ҳәм китапқумарлық мәдениятын арттырыў және үгит-нәсиятлаў бойынша комиссия дүзиў ҳаққында»ғы бийлигине бола оқыў орнында тәлим алып атырған жасларды китап оқыўға қызықтырыў мәселеси алға мақсет етип қойылған болса, республикамызға белгили жазыўшы-шайыр ҳәм аўдармашы Узақбай Пиржановтың 80 жасқа толыўына байланыслы «Ақ тал астындағы ақшам» повестиниң презентациясы болды.

Буннан 50 жыл бурын 1974-жылы жарық көрген «Ақ тал астындағы ақшам» китабын өткен 2016-жылы автордың келисими менен қайтадан баспадан шығардық. Оның аўдармасындағы Ш.Айтматовтың «Қызыл шалғышлы дилбарым», ҳинд жазыўшысы Кришап Чандрдың «Бир қыздың изинде мың жигит» китабы үшинши мәрте ҳәм тағы басқа да аўдарма китаплары жарық көрди. Бундай дөретпелердиң әҳмийети қанша жыллар өтсе де қунын жойтпай халыққа хызмет ете береди. Жаслар тәрбиясында Ўатанға садықлық сезимлерин қәлиплестириўде де бул шығармалардың гиреўли орны бар,-дейди белгили жазыўшы, «Билим» баспасының директоры М.Нызанов.

­ Китапты үш саатта оқып болдым,-деди институттың қарақалпақ тили ҳәм әдебияты факультети студенти Гүлзада Генжеева, ­ повестьтеги ўақыялар, сол дәўирдеги аўыл көринислери, үрп-әдетлеримизге байланыслы ўақыялар шебер көркемлик пенен муҳаббаттың балалық сезимлерде ояныўы ашып берилген. Менде қалдырған тәсир ­ елеге шекем китаптың қунын жойтпағанлығы…

У.Пиржанов «Муҳаббат қосығы», «Онда бәҳәр еди» қосықлар топламлары, «Сүўрет», «Ақ тал астындағы ақшам», «Қарда қалған излер», «Апрельдиң соңғы ақшамы», «Ағыс» атамасындағы прозалық китаплары менен журтшылыққа белгили. Сондай-ақ, Ш.Айтматовтың «Разы бол, Гүлсары», «Қызыл шалғышлы дилбарым», «Ерте кеткен тырналар» повестьлери, «Әсирге татырлық күн» романын, Абылғазының «Түрклер шежиреси», «Темир түзиклери» дөретпелерин, К.Чандр, Х.А.Аббас, М.Нуйамениң бир қатар шығармаларын қарақалпақ тилине аўдарған.

Презентацияда «Ақ тал астындағы ақшам» әндийшелери, қара сөзге қанат қомлатқан жазыўшы» темасында қарақалпақ әдебияты кафедрасы баслығы, профессор К.Алламбергенов, «Повестьтеги педагогикалық, психологиялық мәселелердиң көркем сәўлелениўи» атамасында доцент А.Пазыловлар баянатлар жасады. Жазыўшы У.Пиржанов жыйналғанларға өзиниң дөретиўшилиги, өмир жолы ҳаққында айтып берди.

Презентация китап оқыўшыларының пикирлесиўи, көркемлик оқыў, сахналық көринислер менен даўам етпекте.

Б.КАРАМАТДИНОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF