Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:18:08, 22.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ГӨЗЗАЛСАҢ, УСТАЗСАҢ, БАХТЫМСАҢ —   АНА»

Бүгинги күнде жәмийетлик турмыстың қайсы бир тараўын алып қарамайық, онда зәбердес ҳаял-қызларымызды ушыратамыз. Шаңарақ аталмыш муқаддес дәргайдың уйтқысы болған олардың мийнеткешлигине, сабыр-тақатлылығына қайыл қалмай илаж жоқ. Өйткени, ошақ басының аўызбиршилиги, берекети де тиккелей ҳаялларға байланыслы. Солай екен, ерлер менен бир сапта ийин тиресип, пидайы мийнет етип атырған ҳаял-қызларымыздың хызметлери бәрқулла ардақланып, ҳүрмет пенен тилге алына береди.

Мине, үлкемизге ояныў ҳәм жасарыў мәўсими болған бәҳәрдиң кирип келиўи менен 8-март — Халықаралық ҳаял-қызлар байрамы республикамыздың барлық орынларында көтериңки руўхта белгиленди. Жақында Қарақалпақ мәмлекетлик Даңқ музейинде «Гөззалсаң, устазсаң, бахтымсаң — Ана» атамасындағы көргизбе кешеси болып өтти. Көргизбеде қарақалпақ художниклериниң республикамыздың түрли тараўларында жемисли мийнет етип атырған бир топар пидайы ҳаял-қызларымыздың портретлери сәўлеленген картиналары орын алған. Атап айтқанда, Т.Жалиевтиң «Мийнет ветераны  С.Турдықулова», Р.Сабуровтың «Мийнет ветараны У.Сапаева», Қ.Бердимуратовтың «Ж.Сейтова», С.Байбосыновтың «Гүллениў», С.Хожаниязовтың «Айна алдында», П.Қарабаевтың «Қарақалпақ дәстаны «Қырқ қыз», Б.Серекеевтиң «Жайлаўдағы қара үй», «Салыкеш», М.Қарабаевтың «Алманы жыйнаў», Е.Заседательевтиң «Пахтакеш қыз» атлы картиналары келген мийманларда жақсы тәсирлер қалдырды.

— Дөретиўши инсанлардың мийнетлерине сер салсақ, мейли, ол шайыр яки қосықшы болсын, яки болмаса сыйқырлы қәлем ийеси бола ма, олардың бәршесинде де өмир даўамшылары болған ҳаял-қызларымыздың жарқын келбети сәўлелендириледи. Мине, бүгинги кешеде де көргизбеге белгили қарақалпақ художниклериниң шығармалары арасында дөретиўшилик мийнетлери туңғыш рет қойылып атыр­ған жас художниклеримиздиң де мийнетлери бар. Мениңше, бундай көргизбелердиң шөлкемлестирилип турылыўы жас қыл қәлем ийелериниң дөретиўшилигине жаңа бағдар берип, тәжирийбели устаз художниклерден сабақ алып, қәлеминиң шыңланыўына имкан жаратады, деп ойлайман, - дейди музейдиң киши илимий хызметкери А.Хожабаева.

З.ЕРЕКЕЕВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF