Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:53:34, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ОҒАДА ӘҲМИЙЕТЛИ ҲҮЖЖЕТ

Президентимиз Шавкат Мирзиёев басшылығында елимиздиң раўажланған мәмлекетлер қатарынан мүнәсип орын ийелеўине, халықтың жоқары турмыс дәрежесин тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылмақта. Президентимиздиң басламасы менен ислеп шығылған, мәмлекетимиздиң келеси бес жыллық Хәрекетлер стратегиясының турмысымызға енгизилиўи раўажланыўдың жаңа басқышын белгилейди.

Елимизде әмелге асырылып атырған реформалардың нәтийжелилигин арттырыў, жәмийет турмысының барлық тараўларын модернизациялаў ҳәм либералластырыўға қаратылған жаңа раўажланыў басқышы басланды. Бүгин халқымыз  өз алдына ийгиликли ҳәм уллы мақсетлер қойып, пәраўан турмыс кеширип атырған, ең дәслеп, өз күши ҳәм имканиятларына сүйенип, заманагөй демократиялық мәмлекет ҳәм пуқаралық жәмийетин қурыў мақсетинде табанлылық пенен қәдем атпақта.  Бул процесслерде тәлим-тәрбия мәселеси айрықша әҳмийетке ийе.

Бәршениң дыққат-итибары ҳәм додалаўында болған Ҳәрекетлер стратегиясында билимлендириў системасын еле де жетилистириў бағдарын үзликсиз даўам етиў, сапалы тәлим хызметлери ушын имканиятлар көлемин кеңейтиў, жоқары билимли кадрларды таярлаў мәселесине үлкен әҳмийет қаратылған. Себеби, билимлендириў мәкемелери жас әўладты билимли, жоқары мәнаўиятлы ҳәм Ўатанға садықлық руўхында тәрбиялаўда тийкарғы таяныш ўазыйпасын атқарады. Бүгинги дәўир ҳәм жәмийет бул бойынша алдымызға бир қатар жаңа ўазыйпаларды қоймақта. Атап айтқанда, мектеп билимлендириў системасын еле де жетилистириў, мәдений-ағартыўшылық жумыслар көлемин кеңейтиў, пән оқытыўшыларының билим дәрежесин арттырыў, әсиресе, аўыллық жерлерде ҳәр түрли пәнлер, шет тили қәнигелери ушын жеңилликлер енгизиў, аймақлар ҳалатына карай оқытыўшылар таярлаўдың нәтийжели системасын жолға қойыў дәўир талабына айланды.

Соны атап өтиўимиз керек, жаслар, әсиресе, кәсип-өнер колледж  питкериўшилериниң бәнтлигин тәмийинлеў елеге шекем алдымызда турған әҳмийетли ўазыйпа болып қалмақта. Сонлықтан окыўшыларды кәсипке бағдарлаўда, сол аймақтың жағдайы, талап ҳәм де жаслардың қызығыўшылығына айрықша итибар берип барылса, бул мәселелер өз шешимин табыўы сөзсиз.

Ҳәрекетлер стратегиясы жойбары кең жәмийетшилик тәрепинен қызғын додаланып, халықтың талап,  тилек-өтинишлери терең үйренилди ҳәм талқыланды. Бул өз гезегинде, олардың арзыў-үмитлерин жүзеге шығарыўда әҳмийетли орын тутады. Себеби, ҳәр қандай аймақтағы жүзеге келген машқалаларды сол жерде жасаўшы халық жақсы биледи. Олардың усыныслары, ой-пикирлерин үйренип, мәмлекетимиздиң келеси бес жыллық раўажланыўын белгилеп беретуғын бул әҳмийетли ҳүжжетте толық сәўлелендирилиўи халқымыздың турмыс дәрежесин арттырыўда шешиўши әҳмийетке ийе.

Бир сөз бенен айтқанда, Президентимиз тәрепинен қабыл етилген «Өзбекистан Республикасын буннан былай да раўажландырыў бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы ҳаққында»ғы Пәрманы мәмлекет ҳәкимиятының демократиялық тийкарларын еле де беккемлеўге, халқымыздың ең әҳмийетли қарарлар қабыл етиўдеги қатнасын тәмийинлеўге хызмет етеди.

Р.ҚАЛАНДАРОВА,

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF