Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:38:49, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ДОСЛЫҚ, АЎЫЗБИРШИЛИКТИ ЖЫРЛАЎШЫ ЖУРНАЛИСТ

Тарийхтан «асаў» атамасы менен белгили Әмиўдәрьяның қырғағында жасап атырған аға-ини, дос, қарақалпақ, өзбек, қазақ, түркмен ҳәм басқа да миллет ўәкиллерин бир-биринен ҳешқандай күш ажырата алмаған. Әсирлер даўамында басына ис түскенде ийин тиресип мүшкилин жеңиллетип жасаған халықларымыз бүгин де ет пенен тырнақ болып бирлесип, ҳешкимге дослығына иритки салыўға жол бермейди.

Дүньяда халықлар аўызбиршилигинен қүдиретли күш жоқ. Ғәрезсиз мәмлекетимизди раўажландырыў жолында бирлесиў, дослық, миллетлердиң бирлиги жаңа заманның талабы. Жүзден аслам миллетлердиң басын қосқан Өзбекистанда тең ҳуқықта, парахатшылықта жасап атырғанлығын көмешине күл тартып, көре алмайтуғын жат журтлардағылардың «ғыжақ» салыўға болған ҳәрекетлери далаға кеткенлигинен бармақларын тислеп, пушайманда.

Ашық аспан, дәрьясы бир, мәденияты, салт-дәстүрлери уқсас, тиллескенде дилмашқа мүтәжсиз түсинетуғын түркмен миллети ўәкиллериниң жүреклери Ўатан дегенде Өзбекистан деп соғады.

Аўа, мәмлекетимизде мийнет еткен ҳәр бир адам ҳүрмет-иззет, қәдир табады. Бул да елимизде инсан мәплери қорғалыўының тастыйығы. Қарақалпақстан Республикасы Түркмен миллий мәдений орайының ағзасы, түркмен тилинде шығатуғын «Мекан» газетасының редакторы Аразмуҳаммед  Абаев та ғәрезсизлик жылларында миллетлер арасында татыўлық, дослықты беккемлеў, ата-бабаларымыздан  жетип келген бай мийраслар, миллий мәдений қәдириятларды жаслар санасына жеткериўдеги мийнетлери арқасында абырай арттырды. Елимизде кеңпейиллик, тынышлық сүйер ҳәм инсаныйлық орталығын беккемлеў, миллий мәдениятлар, үрп-әдет ҳәм дәстүрлердиң өзине тәнлигин сақлаў ҳәм раўажландырыў, жасларымызды ана-Ўатанға сүйиспеншилик, ғәрезсизлик идеяларына садықлық руўхында тәрбиялаў жумысларына қосқан мүнәсип үлеси ушын Қарақалпақстан Республикасы Түркмен миллий мәдений орайының белсендиси, Төрткүл районы «Мекан» газетасының бас редакторы Аразмуҳаммед Абаев республикалық интернационаллық мәденият орайының 25 жыллығы мүнәсибети менен «Дослық» ордени менен сыйлықланды.

­ Ҳәр бир халықтың қай жерде жасамасын, өз ана тилинде ҳәрип үйрениўинен баслап оны сақлап қалыўы парызы. Биз, Өзбекистанда жасаўшы түркменлер, усы топырақта туўылғанымызға шүкиршилик етемиз. Көкирегимизге самал тийгизген ғәрезсизлигимиз мәңги болсын. «Мекан» газетасының ашылыў тарийхы узақ сәббе. Бурынғы аўқам дәўиринде «қабығымыз»ға оралған пайытлар, газета ашыў туўралы гәп қозғаўға жүрек даўамайтуғын жыллар еди. l987-жылы Төрткүл районына Түркменстан Республикасынан мәденият күнлерин өткериўге бир топар көркем өнер ғайраткерлери, жазыўшы-шайырлар, илимпазлар қурамынан дүзилген «Гулчад» топары келди. Сол дәўирдеги Түркменстанның мәденият ҳәм әдебиятының қаймақлары С.Атаева, М.Атажанова, Г.Шағулова, А.Чарыевлар халықларымыздың дослығына, аўызбиршилигине тән берди. Бул топар Иран, Ирак, Аўғанстан, Тәжикстан мәмлекетлеринде сапарда болып, бирақ, Өзбекистандағыдай аўызбиршиликтиң жоқлығын мойынлады. Түркмен миллетиниң қәдириятлары, салт-дәстүрлери өзин жоғалтпай сақланғанына ҳайран қалды. Сол себепли, район басшысы Ғ.Хаджиев (ҳәзир марҳум) районлық «Дослық байрағы» газетасының бир бетин «Арзыў» атамасында түркмен тилинде шығарыўға усыны берди. Усы мақсетте Чарджаў қаласынан линотип шрифтлер, әсбап-үскенелер алып келинип, жарық көрди. Дәслепки санларды шығарыўда марҳум журналист Жумагелди Ачилов, Ата Ағабердиевлер тер төкти,-дейди А.Абаев.

Ғәрезсизлик самалы еркинлик есигин ашты. l999-жыл декабрь айында Қарақалпақстан Республикасы Түркмен миллий мәдений орайы шөлкемлестирилди. 200l-жылдың l-январынан «Сәлем, жаңа әсир» рубрикасы менен миллий мәдений орайдың «Айдын жол» газетасы А.Абаевтың редакторлығында жарық көре баслады. Ал, 2004-жылда газета «Мекан» атамасына өзгертилип, ана тилинде оқыўшылар қәўимин жаўлап алыўына еристи. «Мекан» газетасы қысқа жыллар ишинде нығайды, оқыўшыларына айтар сөзи, позициясына ийе.

Жасырарлығы жоқ, А.Абаев негизги кәсиби математика пәни муғаллиминен аўысып, тарийхқа да меҳир қойған. Ол Қарақалпақстан Республикасында жасаўшы түркмен диаспорасы тарийхы ҳәм мәдениятына байланыслы «Алыс жоллар ­ нурлы мәнзиллер» китабының жарық көриўине үлес қосты. Өзбекистан Қаҳарманлары, Өзбекистан халық шайыры А.Арипов, И.Юсупов  ҳәм Т.Қайыпбергеновлардың шығармаларын түркмен тилине аўдарып, оқыўшылар ҳәм кең халық қатламына жеткерди.

Дөретиўшилик пенен шуғылланыўшылар дәрт пенен жасайды. Ол да болса ел дәрти. Халықлар дослығы жолында арзыў-үмитлерин кеўлине жайлаған А.Абаевтың алдына қойған нийетлери бир талай. Ең баслысы, халық оннан, ол халқынан рийза!

Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз.

Төрткүл районы.

СҮЎРЕТТЕ: Аразмуҳаммед Абаев.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF