Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:42:28, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СУД СИСТЕМАСЫ СТРУКТУРАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲӘМ ЖУМЫС НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң

Пәрманы

Елимизди буннан былай да раўажландырыўдың тийкарғы бағдарларынан бири суд системасын избе-из демократияластырыў, суд ҳәкимиятының бийғәрезлиги ҳаққындағы конституциялық нормаларға қатаң әмел етилиўин тәмийинлеў болып есапланады.

Өткен жыллар даўамында судты ҳәкимияттың бийғәрез ҳәм айрықша тармағы сыпатында шөлкемлестириў, оны өтмиштеги жазалаў уйымынан инсан ҳуқықлары менен еркинликликлерин исенимли қорғайтуғын мәмлекеттиң шын мәнисиндеги бийғәрез институтына айландырыў бойынша салмақлы жумыслар әмелге асырылды.

Соның менен бирге, судьялық лаўазымларға талабанларды таңлаў ҳәм тайынлаў тәртибин буннан былай да жетилистириў зәрүр. Судьяларды таңлаў ҳәм лаўазымларға усыныў бойынша жоқары маманлықтағы комиссия анық ҳуқықый статусқа ийе емес, өз жумысын жәмийетшилик тийкарында әмелге асырады ҳәм шекленген ўәкиликлерге ийе.

Буннан тысқары, суд ҳәкимиятының еки жоқары уйымы - Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды ҳәм Жоқары хожалық судының барлығы суд системасын басқарыў ўазыйпаларының тәкирарланыўына, бирден-бир суд әмелиятының тәмийинленбеўине алып келмекте.

Әскерий суд судьяларының Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери қурамына киргизилгенлиги, әдиллик уйымлары тәрепинен улыўмалық юрисдикция судларының жумысын материаллық-техникалық жақтан ҳәм қаржылай тәмийинлеў тәртиби суд ҳәкимиятының бийғәрезлиги принципине муўапық келмей атыр.

Судлар системасының әмелдеги структурасы ҳәм штат бирлиги хызмет ўазыйпаларын ақылға уғрас бөлистириў имканиятын бермей атыр, бул болса, оларды заман талапларын инабатқа ала отырып, жетилистириўди ҳәм мақулластырыўды талап етеди.

Пуқаралардың ҳәм исбилерменлик субъектлериниң ҳуқықлары, еркинликлери, нызамлы мәплериниң исенимли суд қорғаўын, ҳәкимшилик суд жумысының жүргизилиўин әмелге асырыў бойынша конституциялық норманы, сондай-ақ, халықтың ҳуқықый мәдениятын арттырыў зәрүрлиги ҳәкимшилик судлардың жумысын шөлкемлестириўди талап етпекте.

Суд ҳәкимиятының шын мәнисиндеги бийғәрезлигин тәмийинлеў, судлардың жумыс нәтийжелилигин ҳәм абыройын арттырыў, судлар структурасын және судьялық лаўазымларға талабанларды таңлаў ҳәм тайынлаў системасын буннан былай да жетилистириў мақсетинде:

1. Судьялар жәмийетшилигиниң уйымы есапланатуғын ҳәм Өзбекистан Республикасында суд ҳәкимияты ғәрезсизлигиниң конституциялық принципине әмел етилиўин тәмийинлеўге көмеклесетуғын Өзбекистан Республикасы Судьяларының жоқарғы кеңеси (кейинги орынларда – Кеңес) шөлкемлестирилсин.

2. Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Судьяларды таңлаў ҳәм лаўазымларға усыныў бойынша жоқары маманлықтағы комиссия сапластырылып, оның босап атырған 21 атқарыўшы аппараты штат бирлиги Кеңеске өткерилсин.

3. Төмендегилер Кеңестиң тийкарғы ўазыйпалары етип белгиленсин:

судьялық лаўазымларға талабанларды таңлаў тийкарында сайлап алыў, маман ҳәм жуўапкершиликли қәнигелер арасынан судьяларды тайынлаў, сондай-ақ, басшы судьялық лаўазымларына көрсетиў ушын усыныс бериў жолы арқалы судьялар корпусын қәлиплестириў;

судьяларға қол қатылмастың бузылыўының ҳәм олардың әдил судлаўды әмелге асырыў бағдарындағы жумысына араласыўдың алдын алыў бойынша илажлар көриў;

судьяларды кәсиплик таярлаў, маманлығын арттырыўды шөлкемлестириў, олардың жумыс нәтийжелилигин баҳалаў, сондай-ақ, судьяларды хошаметлеў бойынша инталылық көрсетиў;

ғалаба хабар қураллары менен өз-ара бирге ислесиўди алып барыў, халық пенен пикирлесиўди жолға қойыў, судьялар тәрепинен әдеп-икрамлылық қағыйдаларына әмел етилиўи мәселелери бойынша физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлерин көрип шығыў;

суд-ҳуқық саласындағы нызам ҳүжжетлерин буннан былай да жетилистириў, суд ҳәкимиятының шын мәнисиндеги бийғәрезлигин ҳәм бирден-бир суд әмелиятын тәмийинлеў, әдил судлаўға ерисиў дәрежесин және оны әмелге асырыў сапасын жақсылаў бойынша усыныслар таярлаў;

судьяларды интизамлық жуўапкершиликке тартыў, сондай-ақ, оларды жынайый ҳәм ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартыўға жуўмақ бериў ҳаққындағы мәселени көрип шығыў.

4. Төмендегилер:

Өзбекистан Республикасы Конституциялық суды ҳәм Жоқарғы судының баслықлары, баслықтың орынбасарлары, судьялары Өзбекистан Республикасы Президентиниң усынысына бола, Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты тәрепинен сайланатуғыны;

Өзбекистан Республикасы Әскерий суды, Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық судларының баслықлары ҳәм баслықтың орынбасарлары Кеңестиң усынысына бола Өзбекистан Республикасы Президенти тәрепинен лаўазымға тайынланатуғыны ҳәм лаўазымнан азат етилетуғыны;

әскерий судлар, Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық судлары, районлық (қалалық), районлараралық судлардың судьялары Өзбекистан Республикасы Президенти менен келисе отырып, Кеңес тәрепинен лаўазымға тайынланатуғыны ҳәм лаўазымнан азат етилетуғыны белгилеп қойылсын.

5. Өзбекистан Республикасы Жоқарғы судының Жоқарғы суд жанындағы Суд нызамшылығын демократияластырыў ҳәм либералластырыў және суд системасының бийғәрезлигин тәмийинлеў бойынша изертлеў орайын басқарыў хызметкерлериниң шекленген саны 21 болған Өзбекистан Республикасы Судьяларының жоқарғы кеңеси жанындағы Әдил судлаў машқалаларын үйрениў бойынша изертлеў орайы сыпатында өзгертиў ҳаққындағы усынысы мақуллансын.

6. Кеңес қурамын қәлиплестириўдиң төмендеги тәртиби белгиленсин, оған бола:

Кеңес баслығы Өзбекистан Республикасы Президентиниң усынысына бола Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты тәрепинен тайынланады;

он бир ағза Кеңес баслығының усынысына бола Өзбекистан Республикасы Президенти тәрепинен Кеңес ағзасы лаўазымындағы дәўиринде судьялық статусы сақлана отырып, судьялар арасынан тастыйықланады;

тоғыз ағза Өзбекистан Республикасы Президенти тәрепинен ҳуқық қорғаў уйымларының, пуқаралық жәмийети институтлары ўәкиллериниң ҳәм ҳуқық саласындағы жоқары маманлықтағы қәнигелердиң арасынан тастыйықланады.

7. Турақлы тийкарда ислейтуғын Кеңес ағзаларына судьялар ушын белгиленген кепилликлер, мийнетке ҳақы төлеў шәртлери ҳәм жеңилликлер енгизилсин.

8. Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды, Жоқары хожалық суды ҳәм Қорғаныў министрлигиниң 2017-жыл 1-июньнен:

Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды ҳәм Жоқары хожалық суды бириктириў, пуқаралық, жынайый, ҳәкимшилик ҳәм экономикалық судтың жумыс алып барыўы саласындағы суд ҳәкимиятының бирден-бир жоқары уйымы - Өзбекистан Республикасы Жоқарғы судын шөлкемлестириў;

ғалаба-ҳуқықый қатнасықлардан келип шығатуғын ҳәкимшилик келиспеўшиликлерди, сондай-ақ, ҳәкимшилик ҳуқықбузарлықлықлар ҳаққындағы жумысларды көрип шығыўға ўәкиллиги болған Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық ҳәкимшилик судларын, районлық(қалалық) ҳәкимшилик судларын шөлкемлестириў;

Өзбекистан Республикасы Әскерий суды, округлик ҳәм аймақлық әскерий судлардың 159 штат бирлигин қысқартыў ҳәм Өзбекистан Республикасы Әскерий судының қорғаў взводын сапластырыў;

Өзбекистан Республикасы Жоқарғы судының Әскерий коллегиясы, Өзбекистан Республикасы Әскерий суды, округлик ҳәм аймақлық әскерий судлардың штат бирликлерин судьялар ҳәм әскерий судлар хызметкерлериндеги әскерий хызметкерлер ҳуқықый статусы, соның ишинде, әскерий судлар хызметкерлердиң ушын белгиленген ҳуқықлар, жеңилликлер ҳәм абзаллықлар сақланбаған ҳалда Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери қурамынан Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды системасына өткериў;

Өзбекистан Республикасы Жоқарғы судының Әскерий коллегиясын сапластырып, Өзбекистан Республикасы Жоқарғы судының ҳәкимшилик жумыслар бойынша судлаў коллегиясын шөлкемлестириў;

Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық хожалық судларын Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық экономикалық судлары етип өзгертиў;

жумысларды биринши инстанцияда көрип шығыўға ўәкиллиги болған 71 районлараралық, районлық (қалалық) экономикалық судларын шөлкемлестириў;

әмелдеги суд мәжилиси хаткери лаўазымын сапластырып, белгиленген улыўма штат бирлиги шеңберинде судлардың структураларына судьяның аға жәрдемшиси, жәрдемшиси лаўазымларын киргизиў, оларға тийисли түрде Бирден-бир тариф сеткасы бойынша мийнетке ҳақы төлеўдиң 10-12- ҳәм 8-разрядларын белгилеў ҳаққындағы усыныслары мақуллансын.

Хожалық судларының әмелдеги судьяларының ўәкиллик мүддети жуўмақланғанға шекем Жоқарғы суд ҳәм тийисли Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қалалық экономикалық судларының судьялары сыпатында өз жумысын әмелге асырыўды даўам еттиретуғыны белгилеп қойылсын.

9. Жаңадан шөлкемлестирилип атырған судларды толықтырыў ушын Өзбекистан Республикасының Мәмлекетлик бюджети есабынан қаржыландырылатуғын басқарыў хызметкерлериниң қосымша 560 штат бирлиги, соның ишинде, 318 судьялық штат бирлиги ажыратылсын.

Басқарыў хызметкерлери санының шекленген штаты төмендеги муғдарларда белгиленсин:

Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды ушын 168 бирлик, соннан судьялар – 67 бирлик;

пуқаралық ислери бойынша Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қалалық судлары ушын  313 бирлик, соннан судьялар - 108 бирлик, пуқаралық ислери бойынша районлараралық, районлық (қалалық) судлар ушын 654 бирлик, соннан судьялар – 252 бирлик;

Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық ҳәкимшилик судлары ушын 128 бирлик, соннан судьялар – 58 бирлик, районлық (қалалық) ҳәкимшилик судлары ушын 408 бирлик, соннан судьялар - 204 бирлик;

жынаят ислери бойынша Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық судлары ушын 326 бирлик, соннан судьялар – 115 бирлик, жынаят ислери бойынша районлық (қалалық) судлар ушын 898 бирлик, соннан судьялар – 321 бирлик;

Өзбекистан Республикасы Әскерий суды, аймақлық әскерий судлар ушын 28 бирлик, соннан судьялар - 10 бирлик;

Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық экономикалық судлары ушын 117 бирлик, соннан судьялар – 59 бирлик, районлараралық, районлық (қалалық) экономикалық судлар ушын 433 бирлик, соннан судьялар – 181 бирлик.

10. Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды жанындағы Судлардың жумысын тәмийинлеў департаменти (кейинги орынларда – Жоқарғы суд жанындағы Департамент):

Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы Суд қарарларын орынлаў, судлардың жумысын материаллық-техникалық жақтан ҳәм қаржылай тәмийинлеў департаментиниң судлар жумысын материаллық-техникалық жақтан ҳәм қаржылай тәмийинлеў бөлимлериниң 51 басқарыў хызметкери штат бирлигин өткериў;

Өзбекистан Республикасы әскерий судлардың судьялары әскерий хызметкер статусын жойытқаны мүнәсибети менен мәмлекетлик бюджет қаржыларының үнемлениўи есабынан 17 басқарыў хызметкери штат бирлигин киргизиў жолы менен шөлкемлестирилсин.

Жоқарғы суд жанындағы Департаменттиң шекленген саны 68 бирлик, соның ишинде орайлық апаратта – 12 бирлик, аймақлық бөлимлерде – 56 бирлик муғдарында белгиленсин.

11. Жоқарғы суд жанындағы Департаменттиң тийкарғы ўазыйпалары етип төмендегилер белгиленсин:

судлардың жумысын материаллық-техникалық жақтан ҳәм қаржылай тәмийинлеў бойынша жумысты шөлкемлестириў, сондай-ақ, оны жетилистириў бойынша усыныслар таярлаў;

суд имаратларын қурыў ҳәм оңлаў ушын ажыратылған қаржылардың нәтийжели жумсалыўын тәмийинлеў, судлардың жумысы ушын зәрүр шараятлар жаратыў бойынша илажларды көриў;

судьялар ҳәм суд аппараты хызметкерлериниң мийнет шараятларын, материаллық ҳәм социаллық тәмийнатын жақсылаў бойынша усыныслар ислеп шығыў.

12. Төмендегилер:

Өзбекистан Республикасы Судьяларының жоқарғы кеңесиниң структурасы, штат кестеси, сондай-ақ, Өзбекистан Республикасы Судьяларының жоқарғы кеңеси ағзалары ҳәм атқарыў аппараты хызметкерлериниң Бирден-бир тариф сеткасы бойынша мийнетине ҳақы төлеў разрядлары 1-3- қосымшаларға муўапық;

Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды структурасы 4-қосымшаға муўапық;

Өзбекистан Республикасы Жоқары суды жанындағы Судлардың жумысын тәмийинлеў департаменти Орайлық аппаратының структурасы, оның аймақлық бөлимлериниң үлги структурасы 5-6-қосымшаларға муўапық;

Өзбекистан Республикасы әскерий судлары системасының шөлкемлестириўшилик-штат структурасы, Өзбекистан Республикасы әскерий судының структурасы 7-8-қосымшаларға муўапық;

Қарақалпақстан Республикалық, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық ҳәкимшилик судларының, сондай-ақ, районлық (қалалық) ҳәкимшилик судлардың үлги структуралары 9-10-қосымшаларға муўапық;

пуқаралық ислер бойынша Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық судлары, сондай-ақ, пуқаралық ислери бойынша районлараралық, районлық (қалалық) судлардың үлги структуралары 11-12-қосымшаларға муўапық;

жынаят ислери бойынша Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық судларының, сондай-ақ, жынаят ислери бойынша районлық  (қалалық) судлардың үлги структуралары 13-14-қосымшаларға муўапық;

Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық экономикалық судларының, районлараралық, районлық (қалалық) экономикалық судлардың үлги структуралары районлараралық, районлық (қалалық) экономикалық судлардың юрисдикция аймақлары 15-17-қосымшаларға муўапық тастыйықлансын.

Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды баслығына зәрүр жағдайларда басқарма хызметкерлериниң белгиленген улыўма саны шеңберинде тийисли судлардың структураларына Кеңес пенен келисилген ҳалда өзгерис киргизиў ҳуқықы берилсин.

13. Өзбекистан Республикасы Қорғаныў министрлиги үш ай мүддетте:

әскерий судлардың структуралары қайта көрип шығылыўы мүнәсибети менен нызам ҳүжжетлерине муўапық Өзбекистан Республикасы әскерий судларының барлық жеке қурамын ҳақыйқый әскерий хызметтен босатыў мәселеси бойынша қарар қабыл етсин;

Өзбекистан Республикасы Жоқарғы судының Әскерий коллегиясы, Өзбекистан Республикасы Әскерий суды, округлик ҳәм аймақлық әскерий судлар тәрепинен пайдаланылып атырған имаратлар, хызмет турақ-жайлары, транспорт қураллары, мебельлер, компьютер техникалары ҳәм басқа да мүлклерди Өзбекистан Республикасы Жоқарғы судына белгиленген тәртипте өткерилиўин тәмийинлесин.

14. Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды:

Әдиллик министрлиги менен биргеликте бир ай мүддетте «Өзбекистан Республикасы Судьяларының жоқарғы кеңеси ҳаққында»ғы Нызамды, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Өзбекистан Республикасы судьяларының жоқарғы кеңеси жанындағы Әдил судлаў машқалаларын үйрениў бойынша изертлеў орайы ҳаққындағы режени, оның структурасын, сондай-ақ, Өзбекистан Республикасы Жоқары суды жанындағы Судлардың жумысын тәмийинлеў департаменти ҳаққындағы режени тастыйықлаў ҳаққындағы қарарларының жойбарлары ислеп шығылыўын ҳәм киргизилиўин;

Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги менен биргеликте үш ай мүддетте алдынғы сырт ел тәжирийбесин терең үйрениў тийкарында суд ҳәм басқа да юридикалық кадрларды кәсипке таярлаў, қайта таярлаў, маманлығын арттырыўдың бирден-бир системасын жаратыў бойынша усыныс киргизилиўин;

Кеңес пенен биргеликте Өзбекистан Республикасы Жоқарғы судын, жаңадан шөлкемлестирилип атырған судларды жоқары маманлықтағы кадрлар менен, биринши гезекте, усы Пәрманға муўапық лаўазымы қысқартылып атырған судьялардың ҳәм суд хызметкерлериниң есабынан толықтырылыўын;

жаңадан шөлкемлестирилип атырған судлар, сондай-ақ, Жоқарғы суд жанындағы Департамент ҳәм оның аймақлық бөлимлери орналастырылыўын, мебель компьютер техникасы ҳәм байланыс қураллары менен тәмийинлениўин;

Бас прокуратура ҳәм Әдиллик министрлиги менен биргеликте еки ай мүддетте нызам ҳүжжетлерине усы Пәрманнан келип шығатуғын өзгерислер менен қосымшалар, соның ишинде, ҳәкимшилик судлардың шөлкемлестирилиўи мүнәсибети менен пуқаралық ҳәм жынаят ислери бойынша судлар, жаңадан шөлкемлестирилип атырған экономикалық судлардың ўәкилликлерин қайта көрип шығыў, сондай-ақ, судлардың апелляция ҳәм кассация инстанциялары төменде турыўшы судтың қарарын өзгерткен ямаса бийкар еткен жағдайда жумысты жаңадан көрип шығыўға жибермей турып, жуўмақлаўшы қарар шығарыў бойынша ўәкилликлерин жетилистириў бойынша усыныслар ислеп шығылыўын ҳәм киргизилиўин тәмийинлесин.

15. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлық ҳәм Ташкент қалалық ҳәкимликлери Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды менен биргеликте бир ай мүддетте жаңадан шөлкемлестирилип атырған судлардың орналастырылыўын тәмийинлесин.

16. Өзбекистан Республикасы Қаржы министрлиги:

Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды, Әдиллик министрлиги ҳәм Қорғаныў министрлиги менен биргеликте тийисли судлардың қәрежетлер сметасы ҳәм штат кестелериниң тастыйықланыўын ҳәм дизимнен өткерилиўин, сондай-ақ, әскерий судларды тәмийинлеў ушын ажыратылатуғын пул қаржыларының қысқарыўын есапқа ала отырып, Өзбекистан Республикасы Қорғаныў министрлигиниң қәрежетлер сметасына өзгерислер менен қосымшалар киргизилиўин тәмийинлесин;

Судларды ҳәм әдиллик уйымларын раўажландырыў қорының бақлаў кеңеси менен биргеликте жаңадан шөлкемлестирилип атырған судлар, сондай-ақ, Жоқарғы суд жанындағы Департамент ҳәм оның аймақлық бөлимлери орналастырылыўын, мебель, компьютер техникасы ҳәм байланыс қураллары менен тәмийинлениўин және хызмет көрсетиўши хызметкерлерди тәмийинлеў ушын зәрүр болған қаржылай қәрежетлердиң Қордың есабынан ажыратылыўын тәмийинлесин;

усы Пәрманды әмелге асырыўға байланыслы қәрежетлер 2017-жылы ажыратылсын, 2018-жылдан баслап болса Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик бюджети параметрлеринде қаржыландырыў зәрүр болған бюджет қаржылары ажыратылыўын нәзерде тутсын.

17. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети, Ташкент қаласы ҳәкимлиги Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды менен биргеликте үш ай мүддетте Өзбекистан Республикасы Жоқарғы судын усы Пәрманның ўазыйпаларына ҳәм талапларына сәйкес келетуғын ҳәкимшилик имаратқа орналастырыў бойынша усыныслар киргизсин.

18. Өзбекистан Республикасы Мәлимлеме технологияларын ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министрлиги Жоқарғы суд пенен биргеликте үш ай мүддетте судлардың жумысында заманагөй технологиялардан пайдаланыў жағдайын сын көз-қарастан үйренсин және суд системасы жумысының  нәтийжелилигин ҳәм халықтың әдил судлаўға ерисиў дәрежесин арттырыўға қаратылған мәлимлеме системаларын ҳәм ресурсларын буннан былай да жетилистириў бойынша әмелий илажлар Бағдарламасын тастыйықлаў ҳаққындағы тийисли ҳүкиметлик қарардың жойбарын киргизсин.

19. Усы Пәрманда нәзерде тутылған илажлардың нәтийжели, сапалы ҳәм өз ўақтында орынланыўын шөлкемлестириў Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 7-февральдағы ПП-4947-санлы «Өзбекистан Республикасын буннан былай да раўажландырыў бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы ҳаққында»ғы Пәрманы менен шөлкемлестирилген Нызам үстинлигин тәмийинлеў ҳәм суд-ҳуқық системасын буннан былай да реформалаўдың әҳмийетли бағдарларын әмелге асырыў бойынша Комиссияға жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы

Президенти  Ш. МИРЗИЁЕВ

Ташкент қаласы,

2017-жыл 21-февраль

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF