Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:11:30, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ХАЛҚЫМЫЗ АРДАҒЫНДАҒЫ ИНСАНЛАР

Елимизде барлық тараўлар қатары мәденият, көркем өнер, ғалаба хабар қураллары, спорт салаларында да айтарлықтай нәтийжели өзгерислер, жаңаланыўлар жүз бермекте. Бул тараўлардағы жетискенликлерге мүнәсип үлес қосып, табысларға ерисип атыр­ған инсанлар, әлбетте, ел ардағында болады. Халық — тәрези.

Халық ушын исленген хызметлер бәрқулла өз баҳасын алады. Белсендилиги менен жақсы нәтийжелерге ерискен тараў хызметкерлерин хошаметлеп, оларды еле де қоллап-қуўатлаў, руўхландырыў мақсетинде «Ардақлаў» сыйлығы 20l4-жылдан баслап шөлкемлестирилип, ҳәр жылы бул сыйлық өз ийелерин таппақта.

Жақында Қарақалпақ мәмлекетлик Даңқ музейинде пидайы мийнетлери ушын сыйлыққа мүнәсип табылғанлар ҳаққында «Халқымыз ардақлаған инсанлар» атамасында көргизбе шөлкемлестирилди. Өзбекистан халық артисти Г.Сырымбетова, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Р.Сапарова, белгили журналист П.Хожамуратова, «Мәденият ҳәм спорт» газетасы бас редакторы А.Әбдиев, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артист Э.Айтниязова ҳәм басқалар өмир жолы, дөретиўшилик жумыслары ҳаққында шығып сөйледи.

— Көргизбени шөлкемлестириўдеги тийкарғы мақсетимиз — ел ардағындағы инсанлардың дөретиўшилиги ҳәм турмыс тәжирийбелерин жасларға ибрат етип көрсетиўден ибарат,-дейди музей директоры Ш.Пахратдинова.

Көргизбеден Қарақалпақстан халық артисткасы Р.Сапарованың «Ай тутылған түнде» спектаклинен, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисткалары Г.Сырымбетова, Э.Айтния­зова, «Мәденият ҳәм спорт» газетасы бас редакторы А.Әбдиевтың дөретиўшилик мийнетлери ҳәм фотосүўретлери орын алған. Соның менен бирге, Қарақалпақ мәмлекетлик Үлкетаныў музейинде жумыс ислеген, мар­ҳум А.Жийемуратова ҳаққында кәсиплеслери тәрепинен еске алынып, ардақлы мийнетлери атап өтилди. Соңынан Нөкис қалалық халықтың дем алыў орайы хызметкерлери тәрепинен концерт бағдарламасы көргизбе қатнасыўшыларына инам етилди.

Б.КАРАМАТДИНОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF