Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:12:28, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МЕДИЦИНАЛЫҚ ХЫЗМЕТ САПАСЫ ЖАҚСЫЛАНАДЫ

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў Департаментиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы ҳәм оның аймақлық бөлимлери тәрепинен Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 31-октябрьдеги «Халықты дәри-дәрмақ қураллары ҳәм медициналық буйымлар менен тәмийинлеўди және де жақсылаўға байланыслы ис-илажлар ҳаққында»ғы қарары талапларын орынлаў бойынша орынларда ушырасыўлар ҳәм дәрихана сатыўшылары менен жеке сәўбетлесиўлер өткерилип, қарардың мазмун-әҳмийети түсиндирилип келинбекте.

Жақында Ташкент педиатрия медицина институтының Нөкис филиалында Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги, дәриханалардың сатыўшылары, басшылары, фармасанаат ўәкиллери, сондай-ақ, Нөкис қаласы мәкан пуқаралар жыйынлары баслықларының қатнасыўында ушырасыў болып өтти.

Ушырасыўда атап өтилгениндей, Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў Департаментиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен республикамыз аймағында дәри-дәрмақ ҳәм медициналық буйымлар саўдасы менен шуғылланатуғын хожалық жүргизиўши субъектлердиң халыққа хызмет көрсетиў сапасы, дәри-дәрмақ ҳәм медициналық буйымлардың сатылыў баҳалары бойынша тийисли тал­қылаў жумыслары әмелге асырылмақта.

Қарақалпақстан Республикасының улыўма жер майданы 166,6 мың кв. км. болып, халқының саны 1817,0 мың адамды қурайды. Республика аймағында Денсаўлықты сақлаў министрлиги системасында 16 район ҳәм қалалық медицина бирлеспелери, 17 республика көлеминдеги емлеў профилактика мәкемелери хызмет көрсетип келмекте. Сондай-ақ, дәри-дәрмақ қураллары ҳәм медициналық буйымларды сатыўшы 360 тан аслам дәриханалар ҳәрекет етеди.

Дүзилген жумысшы топар тәрепинен қарар талапларының орынланыўын орынларға шығып үйрениў барысында быйыл­ғы жылда 600 ге жақын үгит-нәсият илажлары өткерилип, ҳәр бир дәрихана басшысына қарарда нәзерде тутылған дәри-дәрмақ ҳәм медициналық буйымлардың белгиленген баҳаларда сатылыўы лазымлығы, буннан тыс­қары, қарарға муўапық, Денсаўлықты сақлаў министрлигиниң 2016-жыл 21-ноябрьдеги 71-санлы буйрығына тийкарланып 76 түрдеги дәри-дәрмақ қуралларының дәриханаларда турақлы болыўы, көтере сатыўшылар 15 процент, усақлап сатыўшылар 20 процент үстеме қойып халыққа сатыўы, сондай-ақ, министрликтиң 2016-жыл 23-ноябрьдеги 502-санлы буйрығы менен юридикалық шахслар тәрепинен дәри-дәрмақ қураллары ҳәм медициналық буйымларға баҳа белгилеў тәртиби турпайы түрде бузыл­ған жағдайда Хожалық судлары арқалы лицензияның бийкар етилиўи нәзерде тутылғанлығы ҳәм де дәри-дәрмақ ҳәм медициналық буйымларды сатыўда терминаллардан толық пайдаланылыўы, нақ саўда түсимлерин қадағалаў касса аппаратынан өткерип, қарыйдарға чек берилиўи, психотроп дәри-дәрмақ қуралларын, рецепт бойынша сатылатуғын дәри-дәрмақ қуралларын рецепт­сиз сатыўға болмайтуғынлығы түсиндирилди.

Әмелге асырылған илажларға қарамастан бүгинги күнге шекем 14 жағдайда 920 түрдеги 17512,1 мың сумлық дәри қураллары ҳәм медициналық буйымлардың нызамға қайшы рәўиште сатылғаны анықланды. Сондай-ақ, 43 мәрте социаллық әҳмийетке ийе дәри қураллары ҳәм медициналық буйымлардың белгиленген баҳадан қымбат сатылыўы жағдайлары белгили болды.

Бул бағдардағы жумыслар даўам еттирилмекте.

Ш.ИМОМОВ,

ӨзР СВБЖҳЖДЛҚГ Департамениниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы, әдиллик мәсләҳәтшиси.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF