Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:55:53, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚӘНИГЕ БИЛИМЛИ ҲӘМ ТӘЖИРИЙБЕЛИ БОЛСА...

Ҳәзирги күнде пүткил дүнья жүзинде жанылғы-энергетика ресурсларын тежеў ҳәм оннан үнемли пайдаланыў, кем қаржы есабына көп муғдарда сапалы өним ислеп шығарыў ең әҳми­йетли мәселелерден бири саналады. Солай екен, ҳәр қандай ири қуўатлылықта өним ислеп шығарыў ҳәм оған теңлестирилген кәрханаларда жоқарыдағы келтирилген ўазыйпаларды орынлаў ушын, әлбетте, электр энергиясы тараўын түсинетуғын, билимли, тәжирийбели қәнигелер зәрүр.

Усы мақсетте республикамыз аймағында жайласқан кәрханаларда электр энергиясынан пайдаланыўды тәртипке салыў бойынша бир қатар илажлар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, «Ўздавэнергоназорат» инспекциясы Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими хызметкерлери тәрепинен тараўды үзликсиз тәризде   бақлаў бо­йынша қадағалаўшы уйымлар жумысларын муўапықластырыўшы Республикалық Кеңесиниң қарары тийкарында хожалық жүргизиўши субъектлерде режели тексериўлер өткерип келинбекте.

Мине усындай режели тексериўлер барысында айырым хожалық жүргизиўши субъектлерде электр хожалығы бойынша жуўапкер хызметкердиң жоқ екенлиги яки бар болса да «Тутыныўшылардың электр үскенелерин экс­плуатациялаў қағыйдалары» ҳәм «Тутыныўшылардың электр үскенелерин экс­плуатациялаў қәўипсизлик техникасы қағыйдалары» тийкарында билим сынағынан өтпегенлиги анықланбақта. Сонлықтан да, режели тексериўлер нәтийжесинде  электр энергиясынан үнемли пайдаланбай, белгиленген қағыйдалар талапларына жуўап бермейтуғын  техникалық жағдайлар анықланған хожалық жүргизиўши субъектлердиң электр қурылмалары тармақтан ажыратып қойылды.

Усындай унамсыз жағдайлардың алдын алыў ушын ҳәр бир кәрханада «Тутыныўшылардың электр үскенелерин эксплуатациялаў қағыйдалары»ның 11-бәнтине тийкарланып кәрханада энергетика тараўынан билими бар қәниге электр хожалығы бойынша жуўапкер етип тайынланыўы шәрт. Себеби, халқымыз «Шымшық сойса да қассап сойсын» деп бийкарға айтпаған. Электр хожалығы бойынша жуўапкер хызметкер ўазыйпасына  «Ўздавэнергоназорат» инспекциясы Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими хызметкерлериниң тиккелей қатнасыўында өткерилетуғын билим сынағынан, яғный, имтиханнан табыслы өткен қәнигелер тайынланыўы керек.

Неге дегенде, электр энергиясын тежеў, кәрханадағы қурылмаларды заманагөй технологияларға сай үскенелер менен алмастырыў, альтернативалы энергия дереклеринен пайдаланыў, сондай-ақ электр энергиясы резервлерин анықлаў бойынша илажлар өткериў, өним бирлигине жумсалатуғын электр энергиясы өлшемлерин есаплап шығыўда қатнасыў, пайдаланыў есабатларын жүргизиў ҳәм электр қурылмаларын белгиленген қағыйдалар талапларына жуўап беретуғын техникалық жағдайда сақлап турыў тиккелей электр хожалығы бойынша хызметкерден терең билим ҳәм көнликпени талап етеди.

Демек, хожалық жүргизиўши субъектлер басшылары өз кәрханаларында электр энергиясынан пайдаланыў бойынша тәжирийбели жуўапкер хызметкерди таңлап алса, жүз бериўи мүмкин болған ҳәр қыйлы бахытсыз ҳәдийселердиң, күтилмеген үзилислердиң ҳәм өрт ҳәдийселериниң алдын алған болады.

Р.МАМУТОВ.

«Ўздавэнергоназорат» инспекциясы Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими инспекторы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF