Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:23:09, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

САПАНЫ ЖАҚСЫЛАЎ ЗАМАН ТАЛАБЫ

Соңғы жыллары республикамыз кәрханаларында халықаралық стандартлар талапларына муўапық басқарыў системаларын енгизиўге, әмелдеги миллий стандартларды халықаралық нормаларға уйғынластырыў­ға, өнимлердиң сапасын анықлаў ислериниң талапқа муўапықлығын ҳәм өлшеў лабораторияларының тән алыныўын тәмийинлеўди басқышпа-басқыш әмелге асырыўды жетилистирип барыўда бир қатар илажлар әмелге асырылды. Ҳүкиметимиз тәрепинен қабыл етилген нызам-ҳүжжетлерде усындай халықаралық стандартларда белгиленген сапаны басқарыў системасын енгизген кәрханаларға жеңилликлер белгилеп қойыл­ған.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 19-октябрьдеги «Сапа миллий инфраструктурасын 2020-жылға шекемги дәўирде раўажландырыў бағдарламасын тастыйықлаў ҳаққында»ғы қарарында орайымыздың метрологиялық хызметлер көрсетиў бөлиминиң кали­бровкалаў лабораторияларын жоқары анықлықтағы өлшеў приборлары менен тәми­йинлеўди 2017-жылға шекем әмелге асырылыўы белгиленип, бүгинги күнге шекем автомобильлерге жанылғы қуйыў шақапшаларындағы жаңа үскенелердиң сынаўларын ҳәм өлшеў әсбапларын мәмлекетлик исенимнен өткериўши заманагөй қурылмалар менен тәми­йинлеў, қысылған газ қуйыл­ған балонның салмағын анықлайтуғын электрон тәрези ҳәм тәрези тасларын исенимнен өткизиўши компоратор тәрези сатып алынды. Орайымыздың аккредитацияланған сынаў лабораторияларының сынаўлар өткериў мумкиншиликлерин кеңейтиў мақсетинде физика-химиялық көрсеткишлерди анықлаў лабораториясы 4 түрдеги характеристикалар аккредитациядан өткерилип халықаралық стандартлар талаплары тийкарында анықлаў мүмкиншилигине ийе болды. Ескирген сынаў үскенелерин заманагөй жаңа үскенелерге алмастырыў бойынша 2017-2018-жылларға белгиленген тапсырмаларға муўапық физика-химиялық көрсеткишлерди сынаў лабораториясына азық-аўқат өнимлериниң сапасын анықлаўшы заманагөй үскенелер сатып алынды.

Республикамыздағы автомобильлерге жанылғы қуйыў хызметлери менен шуғылланыўшы кәрханалар жанылғы газларының сапасын анықлаў ушын Ташкент қаласына барып өткериў сыяқлы қыйыншылықларды жеңиллетиў мақсетинде автомобиль жаныл­ғысы сыпатында пайдаланылатуғын метан ҳәм пропан газлериниң сапасын анықлаўшы үскене газлы хроматограф сатып алынып, ҳәзирги ўақытта халықаралық дәрежедеги аккредитациядан өткериў ислери жүргизилмекте

Сондай-ақ, усы қарар тийкарында Қарақалпақстан Республикасынан 100 кәрханада сапаны басқарыў системаларын енгизиў белгиленип, 2015-жылда 21 кәрханада халықаралық стандартларда белгиленген талаплар енгизилген болса, өткен жыл ушын белгиленген 19 кәрхананың орнына 44 кәрханада сапаны басқарыў системасы сертификатластырылды. Быйылғы жылы да бундай ислеримизди даўам еттире отырып, республикамыздағы өндирис кәрханаларын халық­аралық стандартлар талаплары дәрежесине жеткериўди нийет етип отырмыз.

Б.САПАРОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Сынаў ҳәм сертификатластырыў орайы мәмлекетлик кәрханасы бөлим баслығы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF