Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:53:47, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КАДРЛАРДЫ ТАҢЛАЎ ҲӘМ МАМАНЛЫҒЫН АРТТЫРЫЎ, ОЛАРДЫ ҚАЙТА ТАЯРЛАЎ СИСТЕМАСЫ ЖӘНЕ ДЕ ЖЕТИЛИСТИРИЛЕДИ

Ғәрезсизлик жылларында әмелге асырылған реформалар тийкарында суд-ҳуқық системасын демократияластырыў ҳәм еркинлестириўге, суд ҳәкимиятының пуқаралардың ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў барысындағы роли менен әҳмийетин арттырыўға кең шараят жаратылды.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Суд-ҳуқық сис­темасын және де реформалаў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин күшейтиў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы усы тараўдағы мәмлекет сиясатын сапа жағынан жаңа басқышқа көтерип, тийкарғы үстем бағдарларды белгилеп берди.

Уйымлар аралық қадағалаўды күшейтиў, хызметкерлер арасында ийелеп турған лаўазымнан пайдаланыў ҳәм басқа ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, оларға шек қойыў, кадрлар қурамын сапа жағынан жақсылаў, оларды таңлаўда ең мүнәсип талабанларды жумысқа қабыл етиўди тәмийинлейтуғын заманагөй механизмлерди енгизиў белгиленди.

Пәрманға муўапық, суд ҳәкимиятының ғәрезсизлигин тәми­йинлеў, кәсиплик абырайын асырыў, жоқары маманлықтағы ҳәм нәтийжели хызмет жүргизиўши суд корпусын қәлиплестириў мақсетинде биринши мәрте судьялық лаўазымына тайынлан­ған судьялардың ўәкиллик мүддетлери қайта көрип шығылды.

Атап айтқанда, судьялық лаўазымына биринши мәрте бес жыл мүддетке, кейин он жыл мүддетке, соннан кейин мүддетсиз тайынлаў (сайлаў) ды нәзерде тутыўшы тәртип енгизилди.

Соның менен бирге, Пәрман­ға муўапық, Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды, Жоқарғы хожалық суды, Бас прокуратурасы ҳәм басқа да тийисли  уйымларға 2017-жыл 1-июльге шекем сырт ел тәжирийбесин үйренген ҳалда суд-прокурор хызметкерлериниң маманлығын арттырыў, басшы кадрлар таярлаў системасын жетилистириў бойынша тийкарланған усыныслар таярлаў тапсырылды.

Усы дәстүрий ҳүжжеттиң әмелге асырылыўы мәмлекетимизде суд-ҳуқық системасы хызметин сапа жағынан жаңа бас­қышқа алып шығыў, пуқаралардың ҳуқықлары, еркинликлери ҳәм де нызамлы мәплериниң исенимли қорғалыўын тәмийинлеў, сондай-ақ, халықтың әдил судлаўға болған исенимин және де беккемлеў имканын береди.

Усы нормалардың әмелге асырылыўын тәмийинлеў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы, Әдиллик министрлиги, Ишки ислер министрлиги, Мәмлекетлик бажыхана комитети ҳәм Мәмлекетлик салық комитетине 2017-жылдың II шерегине шекем жоқары
әдеп-икрамлылық ҳәм кәсиплик пазыйлетлерге ийе, жүклетилген ўазыйпалардың ҳәм әмелге асырылып атырған реформалардың нәтийжели орынланыўын тәми­йинлеў имканиятына ийе бол­ған кадрларды жәриялылық таңлаўлар тийкарында жумысқа қабыл етиў системасын жетилистириў бойынша норматив-ҳуқықый ҳүжжет жойбарын таярлаў ҳаққында:

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы, Ишки ислер министрлиги, Миллий қәўипсизлик хызмети, Мәмлекетлик бажыхана комитети, Мәмлекетлик салық комитетине 2016-2017-жыллар даўамында ҳуқық қорғаў ҳәм қадағалаў уйымлары хызметкерлери арасында ийелеп тур­ған лаўазымынан пайдаланыў ҳәм басқа ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, профилактика етиў ҳәм оларға шек қойыў бойынша мәкемелер аралық қадағалаўды күшейтиў, әдеп-икрамлылық қағыйдаларына сөзсиз әмел етилиўин тәмийинлеў бойынша уйым­лар аралық ҳүжжетлер ҳәм профилактикалық илажлар көриў:

Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги, Президент жанындағы Судьяларды таңлаў ҳәм лаўазымларға усыныў бойынша Жоқарғы квалификация комиссиясы, Жоқарғы суд, Жоқарғы хожалық суды, Жоқар­ғы ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги ҳәм Қаржы министрлигине 2017-жылдың II шерегине шекем судьялық лаўазымларына талабанларды қайта таярлаў, судьялар маманлығын арттырыў системасын және де жетилистириў, сырт ел тәжирийбеси ҳәм халықаралық стандарт­лардан келип шығып оқыў ҳәм әмелият өтеў дәўирин узайтыў арқалы судьялыққа талабанларды таярлаўға жаңа талапларды қойыў: суд тәжирийбесиниң кешиктирип болмайтуғын мәселелерин додалаў бойынша турақлы түрде ис-илажлар өткериў формасында судьялардың маманлығын арттырыў бойынша Өзбекистан Республикаси Президенти Пәрманының жойбарын таярлаў:

Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги, Президент жанындағы Судьяларды таңлаў ҳәм лаўазымларға усыныў бойынша Жоқарғы квалификация комиссиясы, Жоқарғы суд, Жоқарғы хожалық суды, Жоқар­ғы ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги, Информация технологиялары ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министрлиги ҳәм Қаржы минис­трлигине 2017-жылдың II шерегине шекем Әдиллик министрлиги жанындағы Юристлер маманлығын арттырыў орайы жумысын жетилистириў, атап айтқанда, аралық тәлимди әмелге асырыў имканиятын беретуғын замангөй видеоконференцбайланыс системасы менен үскенеленген оның аймақлық филиалларын шөлкемлестириў бойынша Өзбекистан Республикасы Президенти Пәрманының жойбарын таярлаў:

Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги, Президент жанындағы Судьяларды таңлаў ҳәм лаўазымларға усыныў бойынша Жоқарғы квалификация комиссиясы, Жоқарғы суд, Жоқарғы хожалық суды, Жоқар­ғы ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги ҳәм Қаржы министрлигине 2017-жылдың II шерегине шекем Юрист кадрларды қайта таярлаў ҳәм маманлығын арттырыў бойынша мәмлекет талаплары: Юрист кадр­ларды қайта таярлаў ҳәм маманлығын арттырыў тәртиби ҳаққындағы Нызам: Әдиллик министрлиги жанындағы Юрист­лер маманлығын арттырыў орайының материаллық-техникалық базасын беккемлеў бо­йынша ис-илажлар бағдарламасын ислеп шығыў ҳәм тастыйықлаў бойынша Министрлер Кабинети қарарының жойбарын таярлаў:

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы, Жоқарғы ҳәм
орта арнаўлы билимлендириў министрлиги, Әдиллик минис­трлиги, Қаржы министрлиги ҳәм Мийнет министрлигине 2017-жылдың III шерегине шекем Бас прокуратура Жоқарғы оқыў курс­лары жумысын жетилистириў мақсетинде: прокурор-тергеў хызметкерлери маманлығын үзликсиз арттырыў ҳәм оларды қайта таярлаўдың нәтийжели системасын енгизиў: Жоқарғы оқыў курсларының материаллық-техникалық базасын беккемлеў бойынша ис-илажлар бағдарламасын ислеп шығыў бойынша Өзбекистан Республикасы Президенти қарары жойбарын таярлаў:

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы, Әдиллик министрлиги, Қаржы минис­трлиги ҳәм Мийнет министрлигине 2017-жылдың II шерегине шекем суд ҳәм ҳуқық қорғаў сис­темасы хызметкерлерин мәкемелер аралық ротациялаў тәртибин және де жетилистириў бойынша усыныслар таярлаў: суд ҳәм ҳуқық қорғаў системасы хызметкерлериниң сол системадағы бир уйымнан басқасына өтиўде арнаўлы (әскерий) атақлар теңлигин белгилеў: ротация етилген хызметкерлердиң көп жыллық хызмети, пул тәмийнаты ҳәм пенсиясын есаплаўдың оптимал тәртибин белгилеў бойынша Өзбекистан Республикасы Президенти қарары жойбарын, нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў бойынша  бағдарлар белгилеп берилди.

Жуўмақлап айтқанда, бул өзгерислер халықаралық стандартлар ҳәм раўажланған демо­кратиялық мәмлекетлердиң тәжирийбесине толық сай келеди ҳәм мәмлекетти раўажландырыўдың заманагөй талаплары ҳәм стратегиялық әҳмийетли ўазыйпалары суд-ҳуқық системасын және де жетилистириўди талап етеди.

Абылай АДИЛОВ,

Қарақалпақстан Республикасы жынаят ислери бо­йынша Жоқарғы судының судьясы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF