Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:31:03, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕЛИМИЗ РАЎАЖЛАНЫЎЫНДА­Ы ЖАҢА БАСҚЫШ

Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың усы жыл 7-февральдағы Пәрманы менен тастыйықланған 2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бо­йынша Ҳәрекетлер стратегиясы кең жәмийетшилик тәрепинен турақлы раўажланыўымыздың әҳмийетли тырнағы, анық мақсет ҳәм ўазыйпаларды қамтып алған турмыслық бағдарлама сыпатында жоқары баҳаланбақта.

Батыр МӘТМУРАТОВ,

Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Нызамшылық ҳәм суд-ҳуқық мәселелери комитети баслығы:

— Ең дәслеп, Ҳәрекетлер стратегиясында елимиз басшысының сайлаўалды процеси, жәмийетшилик, исбилерменлик шеңберлери ўәкиллери ҳәм мәмлекетлик уйымлар менен ушырасыўлары пайытында билдирилген жәмийетлик-сиясий, социаллық-экономикалық ҳәм мәдений-гуманитар тараўларға байланыслы пикир ҳәм усыныслары өз көринисин тап­қанын айтып өтиў керек. Оның мақсети ҳаққында сөз ететуғын болсақ, елимизде әмелге асырылып атырған реформалардың нәтийжелилигин түп-тийкарынан арттырыў, мәмлекет ҳәм жәми­йеттиң ҳәр тәреплеме раўажланыўын тәмийинлеў ушын шараят жаратыўдан ҳәм барлық саланы еркинлестириўден ибарат.

Атап айтқанда, бул ҳүжжеттиң биринши бағдарында мәмлекетлик ҳәкимият системасында Олий Мажлистиң ролин арттырыў, нызам дөретиўшилиги жумысларының сапасын түп-тийкарынан жақсылаў, мәмлекет турмысында сиясий партиялардың ролин күшейтиў нәзерде тутылған болып, бул, биз парламент ағзаларына айрықша жуўапкершилик жүклейди. Неге дегенде, шығарып атырған нызамларымыз ҳәр тәреплеме пуқта болса, олардың бүгинги күн талабына сай орынлаў механизми жаратылса, нәтийжели парламент қадағалаўы жолға қойылса, әне сонда жуўапкершилигимиздеги ўазыйпаларды толық орынлаймыз.

Барлықбай ПРЕНОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутаты:

— Өзбекистан Республикасы ғәрезсизликке ерискен дәслепки жыллардан баслап-ақ елимизде ҳуқықый демократиялық мәмлекет, еркин пуқаралық жәмийет қурыў жолында кең көлемли илажлар әмелге асырылды. Бул ислерде сиясий партиялардың белсенди қатнасыўы ушын барлык имканиятлар жаратылды ҳәм ҳуқықый тийкарлар менен беккемленди.

Бүгинги күнде Президентимиз Ш.Мирзиёевтың басшылығында алып барылып атырған жумыслар жәмийетимиздиң ҳәр бир пуқарасының қәлбинде жаңа арзыў-үмитлерди оятып, тыныш ҳәм абадан турмысымыздың турақлылығына деген исенимди арттырмақта.

Жақында Президентимиздиң Пәрманы тийкарында қабыл етилген 2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыў бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында экономиканы және де раўажландырыў ҳәм либералластырыў бойынша белгиленген ўазыйпалар елимиздиң финанс-экономикалық турақлылығын беккемлеў, халқымыздың турмыс пәраўанлығын арттырыўда айрықша орын тутады.

Тарийхый әҳмийетке ийе бол­ған бул ҳүжжетте жеке мүлктиң ҳуқық ҳәм кепилликлерин исенимли қорғаўды тәмийинлеў, барлық тосқынлықлар ҳәм шеклеўлерди сапластырыў, жеке исбилерменлик ҳәм киши бизнести раўажландырыўға еркинлик бериўге итибар қаратылғаны дыққатқа ылайық.

Биз депутатлардан талап етилетуғын нәрсе — бул усы Стратегия­ның мақсет ҳәм ўазыйпаларын, әҳмийетин халыққа кең түрде түсиндириў, онда нәзерде тутыл­ған ҳуқықый ҳүжжетлерди қабыл етиўде инта көрсетиў болып табылады.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF