Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:21:24, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИМАМ ТЕРМИЗИЙ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИЛИМИЙ-ИЗЕРТЛЕЎ ОРАЙЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Ислам дининиң раўажланыўына үлкен үлес қосқан уллы ойшыл, ўатанласымыз Абу Иса Термизий (Имам Термизий) ҳәм Термизий ойшылларының бийбаҳа мийрасын илимий тийкарда терең үйрениў, муқаддес елимиздиң дияры әзел-әзелден уллы ағартыўшылардың, әзиз-уламалардың ўатаны болып келгенин жерлеслеримиз ҳәм халықаралық жәмийетшилик арасында кеңнен үгит-нәсиятлаў, миллий-диний қәдириятларымызды қәстерлеп-сақлаў ҳәм раўажландырыў, усы тийкарда жас әўладты ийгиликли идеялар руўхында тәрбиялаў, олардың қәлбинде Ўатанға сүйиспеншилик ҳәм садықлық сезимин және де арттырыў мақсетинде:

1. Өзбекистан Республикасы Минис­трлер Кабинети жанындағы Дин ислери бойынша комитет, Өзбекистан мусылманлары мәкемеси, Сурхан­дәрья ўәлаяты ҳәкимлигиниң Сурхандәрья ўәлаятында Өзбекистан мусылманлары мәкемесиниң шөлкемлестириўинде Имам Термизий халық­аралық илимий-изертлеў орайын (ке­йинги орынларда Орай деп аталады) шөлкемлестириў ҳаққындағы усынысы мақуллансын.

2. Имам Термизий халықаралық орайының тийкарғы ўазыйпалары етип төмендегилер белгилениўи итибарға алынсын:

ислам дининиң, Қураны кәрим ҳәм ҳәдис илиминиң тийкарғы мазмунын, ҳәдистаныў мектебиниң илимий-руўхый тийкарларын, Имам Термизий және термизий ойшылларының, елимизден жетилисип шыққан ағартыўшылардың мийрасын ҳәр тәреплеме терең үйрениў ҳәм кеңнен үгит-нәсиятлаў;

уллы инсаныйлық идеяларын ҳәм муқаддес қәдириятларымызды өзинде сәўлелендирген дереклерди системалы тийкарда изертлеў, олардан диний билимлендириў, руўхый-әдеп-икрамлылық тәрбия ислеринде пайдаланыў мақсетинде зәрүр сабақлықлар менен оқыў қолланбалары, ғалабалық басылымлар, илимий-әмелий усыныслар таярлаў бойынша турақлы жумыс алып барыў;

түрли идеологиялық гүреслер ҳәўиж алып атырған бүгинги күнде бабаларымыздың руўхый мирасын терең үйрениў, олардағы ийгиликли идея ҳәм тәлийматларды халықтың кең қатламына жеткериў ҳәм сол тийкарда жасларда саламат дүньяқарасты раўажландырыў, оларды әзелий қәдириятларға садықлық руўхында тәрбиялаў;

Имам Термизий ҳәм термизий ойшылларының бай мийрасын үйрениў ҳәм кеңнен үгит-нәсиятлаў мақсетинде сырт елли илимий орайлар, халық­аралық шөлкемлер менен бирге ислесиўди жолға қойыў, халықаралық конференция, симпозиум, көргизбе, илимий баянатлар, семинар-тренинглер, таңлаўлар ҳәм басқа да мәдений-ағартыўшылық илажлар шөлкемлестириў;

елимизде және шет еллердиң китапханалары ҳәм қолжазба фондларында сақланып атырған термизий ойшылларының және уллы ағартыўшыларымыздың қолжазба ҳәм тасбаспа шығармаларының нусқаларын, олар ҳаққындағы китапларды топлаў ҳәм илимий-изертлеў жумысларын алып барыў;

руўхый мийрасымызды үйрениўде заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологияларынан, илим жетискенликлеринен кеңнен пайдаланыўға байланыслы тийисли илимий қолланбаларды ҳәм усынысларды таярлаў.

3. Өзбекистан мусылманлары мәкемесине Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Дин ислери бойынша комитет пенен биргеликте бир ай мүддетте Орайдың структурасын ҳәм Режесин тастыйықлаў, оның белгиленген тәртипте мәмлекетлик дизимнен өткерилиўин тәмийинлеў усыныс етилсин.

Сурхандәрья ўәлаяты ҳәкимлиги, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Дин ислери бо­йынша комитет, «Давархитектқурилиш» комитети, Экономика министрлиги, Қаржы министрлиги жуўапкер министрликлер және ведомстволар менен биргеликте бир ай мүддетте Орайдың имараты ҳәм оның китапханасын қурыў, зәрүр материаллық-техникалық база ҳәм инфраструктураларды жаратыў және раўажландырыў жойбарларын тастыйықлаў ҳәм әмелге асырыў бойынша Минис­трлер Кабинетине усыныс киргизсин.

4. Орайдың жумысын қаржыландырыў Өзбекистан мусылманлары мәкемеси, Имам Термизий естелик ком­плекси, қәўендерлердиң қайырқомлық жәрдемлери және шет еллер ҳәм халық­аралық диний-илимий орайлардың қаржы ҳәм грантлары есабынан әмелге асырылатуғыны инабатқа алынсын.

5. Жергиликли ҳәм шет елли юридикалық және физикалық шахслардың қурылыс ҳәм абаданластырыў жумысларына бағдарланатуғын қаржылары ушын Орайдың есап бети ашық екени атап өтилсин.

Орайды шөлкемлестириў ҳәм оның материаллық-техникалық базасын беккемлеўге бағдарланған қәўендерлердиң қайырқомлық жәрдемлери юридикалық шахслардан алынатуғын пайда салығынан азат етилсин.

6. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасының Бас министри А.Н.Ариповқа ҳәм Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи Х.М.Султановқа жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы

Президенти  Ш.МИРЗИЁЕВ.

Ташкент қаласы, 2017-жыл 14-февраль.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF